יום שני, 22 באוגוסט 2011

מסכת תענית - אבנר גדסי

"ושננתם לבניך"

מסכת תענית

                                                                                                                              שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:

פרק ראשון

1.          הסבר את המילים:
             א)         מזכירין גבורות גשמים - אומרים בתפילה "משיב הרוח ומוריד הגשם".
             ב)         שואלין את הגשמים - אומרים בתפילה - "ותן טל ומטר".
             ג)          יום טוב האחרון של החג - שמיני עצרת (שמחת תורה)
             ד)         האחרון מזכיר - המתפלל מוסף אומר "משיב הרוח ומוריד הגשם".
             ה)         הראשון אינו מזכיר - המתפלל שחרית אומר "מוריד הטל".
             ו)          העובר לפני התיבה          - שליח ציבור
             ז)          יחידים - תלמידי חכמים.
             ח)         חג - חג הסוכות             
             ט)         בשבעה בו - בתאריך ז' בחודש (לענינינו - ז' בחדש מרחשון)
             י)          אוכלין ושותין - משחשיכה אוכלים ושותים בליל התענית.
             יא)       סיכה - מריחת שמן על הגוף.
             יב)        נעילת הסנדל - נעילת סנדל מעור.
             יג)         מרחצאות - בתים צבוריים בהם היו מתקלחים.
             יד)        מתריעין - תוקעים בשופר
2.          מהו התאריך בו:
             א)         חל יום טוב הראשון של החג? ט"ו בתשרי.
             ב)         חל יום טוב האחרון של החג? כ"ב בתשרי.
             ג)          חל יום טוב הראשון של הפסח? ט"ו בניסן.
ד)         אומרים משיב הרוח ומוריד הגשם? בשמיני עצרת (שמחת תורה).
ה)         אומרים "תן טל ומטר"? ליל ז' בחשון.
3.          באיזו תְּפִלָּה מחליפים בברכת גבורות בין "משיב הרוח ומוריד הגשם" לבין "מוריד הטל" (וכן להיפך) - תפילת מוסף.
4.          מתי ירידת גשמים הם סימן קללה? -
             כאשר יורדים בחג הסוכות (ראה משנה א')
             כאשר יורדים בניסן (ראה משנה ז').
5.          לא ירדו גשמים. מתי צמים רק "היחידים"
             א)         הגיע י"ז במר-חשון (ראה משנה ד').
             ב)         אחרי שצמו הציבור י"ג תעניות ולא ירדו גשמים (ראה משנה ו').
6.          עד מתי צמים היחידים במקרה שלא ירדו גשמים - עד שיצא ניסן (ראה משנה ז').
7.          באילו ימים בשבוע גוזרים תענית על היחידים/הציבור? - שני וחמישי.
8.          כמה ימים גוזרים חכמים בכל פעם? - שני, חמישי, שני.
9.          כמה ימים גוזרים חכמים על הציבור תענית על אי ירידת גשמים? שלוש עשרה.
10.        ממתי עד מתי מתענים בשלש תעניות ראשונות של צבור? - מעמוד השחר ועד צאת הכוכבים.
11.        ממתי עד מתי מתענים בשלוש תעניות שניות של צבור? - משקיעת החמה של יום הקודם ועד צאת הכוכבים של יום התענית.
12.        במה יתרות שבע התעניות האחרונות על התעניות הראשונות? -
             בהן מתריעין ונועלים את החנויות.
13.        "מטין עם חשיכה" - מה מטין? - פותחים מעט את דלתי החנויות המוכרות אוכל.
14.        "לא נענו"
             א)         מה הפירוש לא נענו? - לא נתקבלה בקשתם.
             ב)         מה היתה בקשתם (בעניינינו) - שה' יוריד גשם.
15.        באיזו ברכה בתפילת "מזכירין גבורות גשמים"? - מחיה המתים (ברכת גבורות).
16.        באיזו ברכה בתפילה "שואלין את הגשמים"? - ברכת השניים.
17.        מהו יום טוב? - חג מהתורה, יום האסור במלאכה מהתורה כשבת ומותרת בו מלאכת אוכל נפש.


פרק שני
                                                                                                                                 שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:

1.          הסבר את המילים:
             א)         אפר מקלה - אפר שריפה.
             ב)         תענית - צום.
             ג)          זכרונות - ברכת זכרונות שאומרים בתפילת מוסף בר"ה.
             ד)         שופרות - ברכת שופרות שאומרים בתפילת מוסף בר"ה.
             ה)         תיבה - הארון שספר תורה מונח בו (ראה פרק ב' משנה ט"ו בפירוש ר' עובדיה מברטנורא).
             ו)          רגיל (ב,ב) - היודע סדר התפילה ורגיל להתפלל כשליח ציבור.
             ז)          הר הבית (ב,ה) - הר המוריה, הר בית-המקדש.
             ח)         אנשי משמר (ב,ו) - קבוצת כהנים ולויים שתפקידם השבוע לעבוד בבית-המקדש.
             ט)         אנשי בית-אב - קבוצת הכהנים והלויים מאנשי משמר שעובד יום באותו שבוע.
             י)          מתענין ומשלימין - צמים וגומרים את היום בצום.
             יא)       מגילת תענית - ספר בו כתבו חכמים כל הימים שנעשו לישראל ניסים בימי הבית השני, בימים אלו תקנו חכמים שאסור להתענות בהם ויש ימים שאסור להספיד בהם.
             יב)        להספיד - לומר דברים טובים שעשה המת בחייו.
             יג)         להפקיע את השערים - להעלות את המחיר של המצרכים שנקבעו בשוק.
             יד)        דברי כבושין - דברים הכובשים את הלב להחזירם בתשובה.
             טו)       קבלה - דברי נביאים.
             טז)       חותם - מסויים.
             יז)        דלא למספד - שלא להספיד.
             יח)        דלא להתענאה בהון - שלא להתענות בהם.
             יט)       ערב שבת - יום שישי.
             כ)         לא נענו - לא נתקבלה בקשתם.
2.          א)         כמה ברכות התפללו בתפילת לחש בזמן המשנה? - שמונה עשרה.
             ב)         כמה ברכות התפללו בתפילת לחש בימי שבע התעניות האחרונות על אי ירידת גשמים? - עשרים וארבע.
3.          הסבר את הפסוק "וקרעו לבבכם ואל בגדיכם" - חזרו בתשובה אמיתית (ולא תקרעו את הבגדים לסימן צער סתם).
4.          מיהו נשיא? - חכם שעמד בראש הסנהדרין.
5.          מיהו אב בית-דין? - חכם גדול שבסנהדרין, השני במעלה אחרי הנשיא.
6.          "זקן ורגיל - מהו רגיל? - להיות שליח ציבור.
7.          "ביתו ריקם" - מה הפירוש ריקם? - רֵיק,
             פירוש אחד: בביתו אין כלום. זאת אומרת, מדובר באדם עני.
             פירוש שני: ביתו ריק מעבירות של יצא עליו שם רע בילדותו זאת אומרת, מדובר באדם צדיק.
8.          "ואומר לפניהם עשרים וארבע ברכות" - מהן הברכות? - שמונה עשרה שבכל יום ועוד שש ברכות שמוסיפים בשבע התעניות האחרונות.
9.          מהו שער המזרח? - שער שבצד מזרח של הר הבית.


פרק שלישי
                                                                                                                           שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:

1.          הסבר את המשפט: מתענות ולא מתריעות - צמים ולא תוקעים בשופר.
2.          מהו דבר - מגיפה בה מתים הרבה אנשים בזמן מועט (פירוט ראה משנה ד').
3.          תנורי פסחים - תנורים שהיו בירושלים בהם צלו את קרבן פסח.
4.          אבן הטועים - אבן גבוהה בירושלים שכל המוצא אבידה היה עולה עליה ומכריז, מציאה מצאתי.
5.          נץ החמה - זריחת השמש.
6.          הלל הגדול -מזמור קל"ו בתהילים (בסוף כל פסוק כתוב) "הודו... כי לעולם חסדו".
7.          מהי רביעה? - עונת גשמים (בארץ ישראל).
8.          מהי רביעה ראשונה? - עונת גשמים (בארץ ישראל) - עונה זאת נקראת בשם היורה.
9.          הסבר את המלים:
             א)         צמחים ששנו - צמחים שהתקלקלו.
             ב)         אילן - עץ.
             ג)          אותה העיר מתענה ולא מתריעה - אנשי העיר צמים ולא תוקעים בשופר.
             ד)         כמלא פי התנור - מלא פתח התנור.
             ה)         מכה מהלכת - צרה ההולכת ומתפשטת ממקום למקום.
             ו)          ספינה המטרפת בים - ספינה המתנדנדת מחמת סערה שקמה בים והיא עומדת להשבר.
             ז)          מתריעין לעזרה ולא לצעקה - תוקעים בשופר כדי שיבואו לעזור אבל לא כדי לצעוק בתפילה.
             ח)         מתחטא לפני המקום - מתפנק, מתגעגע לפני הקב"ה.
             ט)         חצות היום - אמצע היום (תחילת שעה שביעית).
             י)          בין הערביים - אחר הצהריים (אחר חצות ועד שקיעת החמה).


פרק רביעי
                                                                                                                              שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:

1.          "נושאין את כפיהם" -מי הם הנושאים? - כהנים.
2.          "נושאין את כפיהם" - מתי נושאים את כפיהם? - בתפילת שחרית ובתפילת מוסף.
3.          "נעילת שערים" - אילו שערים ננעלים? -
             פירוש אחד: נעילת שערי ההיכל.
             פירוש שני: נעילת שמים.
4.          מתי מתפללים תפילת נעילה? - ביום כפור.
5.          מי הם אנשי מעמד? - ישראלים.
6.          מה היו אנשי מעמד? - מתפללים וקוראים בתורה במעשי בראשית בזמן הקרבת קרבן תמיד.
7.          לכמה משמרות חלקו דוד המלך ושמואל הנביא את הכהנים והלויים? - ל24- שעות.
8.          "וקוראים במעשה בראשית" - מהו מעשה בראשית? -
             תאור בריאת העולם בששת ימי המעשה ופרשת ויכלו.
9.          איזה יום בשבוע הוא "אחד בשבת"? - יום ראשון.
10.        "עצי הכהנים והעם וקרבן עצים" במה ובמי מדובר?
             משפחות שעלו בני הגולה אשר התנדבו עצים למערכה, כהוקרה לדבר קבעו להם חכמים זמנים להבאת עצים, ביום זה מקריבין קרבן תודה הנקרא קרבן עצים.
11.        מתי נשתברו הלוחות? - י"ז בתמוז.
12.        מי שבר את הלוחות? - משה.
13.        "נשתברו הלוחות" - אילו לוחות? - לוחות ראשונות.
14.        "בוטל התמיד" - מתי בוטל? - י"ז בתמוז בשעת המצור בבית ראשון.
15.        "הבקעה העיר" - מתי הובקעה? - בי"ז בתמוז בחורבן בית שני.
16.        "נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ" - מתי נגזר? - בתשעה באב בהיותם במדבר.
17.        "שבת שחל תשעה באב בתוכה" - במה מדובר? - שבוע שחל בו תשעה באב.
מסכת תענית

באורי מילים + מושגים

פרק א':
חג, יום טוב האחרון של חג, שואל, מזכירין גבורות גשמים, יום טוב הראשון של חג, העובר לפני התיבה, הראשון מזכיר, האחרון אינו מזכיר, בשבעה בו, אוכלין ושותין משחשיכה, סיכה, נעילת הסנדל. שלוש תעניות, יחידים, שלוש תעניות ראשונות של צבור, שלוש תעניות שניות של צבור, שבע תעניות של צבור, מרחצאות, אוכלים ושותין מבעוד יום, מתריעין, מטין עם חשיכה, לא נענו, יתרות על הראשונות (שבע התעניות האחרונות).

פרק ב':
תיבה, אפר מקלה, נשיא, אב בית-דין, דברי כבושין, קבלה, זקן ורגיל, ביתו ריקם, עשרים וארבע ברכות, חותם, שער מזרח, הר הבית, אנשי משמר, אנשי בית-אב, מתענין ולא משלמין, מתענים ומשלימין, מגילת תענית, הספד, דלא למספד, דלא להתענא בהון, להפקיע השערים, ערב שבת.

פרק ג':
רביעה ראשונה, צמחים ששנו, אילן, אותה העיר, מתענה ולא מתריעה, דֶּבֶר, מכה מהלכת, כמלא פי תנור, ספינה המטרפת בים, מתריעין לעזרה ולא לצעקה, תנורי פסחים, אבן הטועים, מתחטא לפני המקום, נץ החמה, חצות, הלל הגדול, בין הערביים.

פרק ד':
נשיאת כפיים (ע"י הכהנים), נעילת שערים, מעמדות, עשרים וארבע משמרות, וקוראים מעשה בראשית, אחד בשבת, קרבן עצים, נשתברו הלוחות, בטל התמיד, הבקעה בעיר, נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ, שבת שחל בתשעה באב בתוכה.


מסכת תענית - מבחן פרק ראשון
שם התלמיד:

1.          "מזכירין גבורות גשמים" מה אומרים בתפילה?
             א)         מוריד הטל                                                                       ג)          ותן טל ומטר

             ב)         משיב הרוח ומוריד הגשם                                                 ד)          ותן ברכה

2.          "שואלין את הגשמים" - מה אומרים בתפילה?
             א)         תן טל ומטר                                                                     ג)          מוריד הטל
             ב)         משיב הרוח ומוריד הגשמים                                             ד)          ותן ברכה
3.          מהו יום טוב האחרון של החג?
             א)         שמחת תורה                                                                     ג)          עצרת
             ב)         הושענה רבא                                                                     ד)          חג השבועות
4.          "האחרון מזכיר" - מי הוא האחרון?
             א)         המתפלל מוסף                                                                 ג)          המתפלל שחרית
             ב)         המתפלל ערבית                                                                ד)          חזן הכנסת
5.          "האחרון מזכיר" - מה הוא מזכיר? - ואומר
             א)         משיב הרוח ומוריד הגשם                                                 ג)          ותן טל ומטר
             ב)         מוריד הטל                                                                       ד)          ותן ברכה
6.          "הראשון אינו מזכיר" - מי הוא הראשון?
             א)         המגיע ראשון לתפילה                                                      ג)          המתפלל שחרית
             ב)         המתפלל ערבית                                                                ד)          המתפלל מוסף
7.          "הראשון אינו מזכיר" - מה אינו מזכיר?
             א)         אינו אומר משיב הרוח                                                     ג)          אינו אומר "תן טל ומטר"
                         ומוריד הגשם
             ב)         אומר משיב הרוח ומוריד הגשם                                       ד)          ותן ברכה
8.          הסבר המשפט "העובר לפני התיבה" - הוא:
             א)         הקורא בתורה                                                                  ג)          שמש בית הכנסת
             ב)         שליח ציבור                                                                      ד)          אדם שעבר ליד בית הכנסת
9.          מתי חל יום טוב האחרון של חג?
             א)         כ"ב בתשרי                                                                       ג)          ט"ו בניסן
             ב)         ט"ו בתשרי                                                                       ד)          ו' בסיון
10.        מתי חל יום טוב הראשון של פסח?
             א)         ט"ו תשרי                                                                         ג)          א' בתשרי
             ב)         ט"ו ניסן                                                                           ד)          י"ד בתשרי
11.        ממתי אומרים "משיב הרוח ומוריד הגשם"?
             א)         בתפילת מוסף של ר"ה                                                     ג)          בתפילת מוסף של שמחת תורה                
             ב)         בתפילת מוסף של סוכות                                                 ד)          בתפילת מנחה של שמחת תורה
12.        ממתי אומרים "ותן טל ומטר"?
             א)         מתפילת מוסף של שמחת תורה                                       ג)          מתפילת ערבית של שמחת תורה
             ב)         מליל ז' בחשון                                                                  ד)          ממוצאי שמחת תורה
13.        מתי ירידת גשמים סימן קללה?
             א)         כשיורד גשם                                                                     ג)          כשיורד גשם בתשרי ובחשון
             ב)         כשיורד גשם באדר                                                            ד)          כשיורד גשם בחג הסוכות
14.        כשלא ירדו גשמים. מתי צמים רק היחידים?
             א)         הגיע י"ז במר חשון                                                           ג)          באדר
             ב)         אחר שצמו הציבור י"ג תעניות                                          ד)          בשבע התעניות האחרונות
                         ולא ירדו גשמים
15.        באלו ימים בשבוע גוזרים על היחידים או על הציבור, תענית?
             א)         בימי שני ורביעי                                                                ג)          בימי שני ושלישי
             ב)         בימי שני וחמישי                                                              ד)          בימי שני חמישי ושישי             
16.        כמה ימים סה"כ גוזרים חכמים תענית על אי ירידת גשמים?
             א)         יומיים                                                                              ג)          3 ימים
             ב)         13 ימים                                                                           ד)          8 ימים
17.        מה פירוש המילים מתריעין?
             א)         תוקעין בשופר                                                                  ג)          תוקעים בר"ה
             ב)         תוקעין בחצוצרות                                                            ד)          צועקים
18.        מה פירוש המשפט "מטין עם חשכה"?
             א)         נוטה השמש לשקוע
             ב)         פותחים מעט את דלתות החנויות לפני הערב                  
             ג)          מתחילים לסגור את דלתי החנויות לקראת ערב
             ד)         מכבים את האור.
19.        באיזו ברכה בתפילה "מזכירין גבורות גשמים?
             א)         ברכת השנים                                                                    ג)          שמע קולנו
             ג)          מחיה המתים                                                                   ד)          קדושת השם.
20.        "ושואלין את הגשמים" - מה אומרים בתפילה?
             א)         ותן טל ומטר                                                                    ג)          בקיץ אומר משיב הרוח ומוריד
                                                                                                                              הגשם ובחורף ותן טל ומטר
             ב)         משיב הרוח ומוריד הגשם                                                 ד)          מוריד הטל
21.        "באיזו ברכה "שואלין את הגשמים"?
             א)         ברכת השנים                                                                    ג)          שמע קולנו
             ב)         מחיה המתים                                                                   ד)          קדושת השם
22.        במשנה כתובה המלה "חג" - לאיזה חג הכוונה?
             א)         חג הסוכות                                                                       ג)          חג השבועות
             ב)         חג הפסח                                                                          ד)          ראש השנה
23.        "יום טוב הראשון של חג" - מהו יום טוב?
             א)         חג מדרבנן                                                                        ג)          יום האסור במלאכה מהתורה
                                                                                                                              ומותרת בו מלאכת אוכל נפש
             ב)         חול המועד                                                                       ד)          יום הולדת
24.        "יום טוב הראשון של חג" - מהו התאריך?
             א)         א' תשרי                                                                           ג)          ט"ו ניסן
             ב)         ט"ו תשרי                                                                         ד)          ט"ו בשבט
25.        "בשבעה בו" - מהו התאריך שלמדנו במשנה?
             א)         שבעת ימי החג                                                                  ג)          י"ז בתמוז
             ב)         ז' במרחשון                                                                      ד)          ז' בכסלו
26.        "אוכלין ושותין משחשיכה" - מתי אוכלים (לאיזה זמן הכוונה)?
             א)         במוצאי הצום                                                                   ג)          בליל שבת
             ב)         מותר לאכול בליל הצום                                                   ד)          במוצאי כיפור
27.        מהי סיכה?
             א)         סיכת ראש                                                                       ג)          שטיפת הגוף במים
             ב)         מריחת שמן על הגוף                                                         ד)          טבילה אף במקוה
28.        "נעילת הסנדל" - על איזה סנדל מדובר?
             א)         כל סנדל                                                                           ג)          סנדל סגור
             ב)         סנדל העשוי מבד                                                              ד)          סנדל העשוי מעור
29.        "יחידים" - מי הם היחידים?
             א)         פחות ממנין                                                                      ג)          נשיא ואב בית-דין
             ב)         אדם בודד                                                                         ד)          תלמידי חכמים.
30.        "מרחצאות" - מהם מרחצאות? - בתים (צבוריים) בהם:
             א)         רוחצים את התינוקות                                                      ג)          רוחצים את כלי המקדש
             ב)         היו מתקלחים                                                                  ד)          מגעילים את כלי הפסח
31.        מהו זמן התענית בשלוש תעניות הראשונות של צבור?
             א)         מעמוד השחר                                                                   ג)          מעמוד השחר ועד צאת הכוכבים
             ב)         מנץ החמה - חצות                                                            ד)          משקיעת החמה בליל הצום
                                                                                                                              ועד צאת הכוכבים.
32.        מהו זמן התענית ביום חמישי בשבוע, בשלוש התעניות השניות?

             א)         מנץ החמה ועד צאת הכוכבים                                          ג)          משקיעת החמה של יום רביעי

                                                                                                                              צאת הכוכבים ביום חמישי
             ב)         משקיעת החמה יום רביעי                                                ד)          משקיעת החמה ועד צאת
                                                                                                                              הכוכבים של יום רביעי
33.        במה יתרות שבע התעניות האחרונות על התעניות הראשונות?
             א)         בהם צמים כולם                                                               ג)          בהם נועלים את החנויות
             ב)         בהם מתריעין                                                                   ד)          בהם מתריעין ונועלים את החנויות


מבחן פרק שני
שם התלמיד:
1.          מהו "אפר מקלה"?
             א)         אפר של מקל                                                                    ג)          אפר קל
             ב)         אפר שריפה                                                                      ד)          עפר
2.          "זכרונות ושופרות" - הכוונה:
             א)         לתקיעת שופר                                                                  ג)          לברכות שאומרים בתפילת                                        מוסף בר"ה
             ב)         לברכות שאומרים בתפילת                                              ד)          לתפילת שחרית של ר"ה
                         שחרית בר"ה
3.          פירוש המילה "תיבה" היא:
             א)         תיבת נח                                                                           ג)          למקום בו עומד שליח ציבור
             ב)         לארון שספר תורה מונח בו                                              ד)          אות בספר תורה
4.          פירוש המילה "רגיל" היא:
             א)         רגיל לבכות                                                                       ג)          בקי ויודע להתפלל (שליח ציבור)               
             ב)         בקי ויודע להתפלל                                                           ד)          רגיל להתענות
5.          "הר הבית" - הכוונה:
             א)         להר המוריה                                                                     ג)          להר ההר
             ב)         להר בית המקדש                                                              ד)          למערת המכפלה
6.          מה פירוש המילים "מתענים ומשלימים"?
             א)         צמים                                                                                ג)          צמים יומיים
             ב)         גומרים את היום בצום                                                     ד)          צמים עד חצות היום
7.          מה פירוש המילה להספיד?
             א)         לומר דברים טובים על כל אחד                                        ג)          לומר וידוי עם הגוסס
             ב)         לומר דברים טובים שעשה המת בחייו                              ד)          לבכות
8.          מה פירוש "להפקיע שערים"?
             א)         להעלות את המחיר של המצרכים                                    ג)          לפתוח את שערי השוק
                         שנקבעו בשוק
             ב)         לפרוץ את שערי העיר                                                       ד)          פקעת של שערים.
9.          כמה ברכות התפללו בתפילת י"ח בזמן המשנה?
             א)         19 ברכות                                                                         ג)          18 ברכות
             ב)         20 ברכות                                                                         ד)          24 ברכות
10.        כמה ברכות הוסיפו בתפילת י"ח בזמן שבע תעניות על אי-ירידת גשמים?
             א)         6 ברכות                                                                           ג)          18 ברכות
             ב)         9 ברכות                                                                           ד)          24 ברכות
11.        כיצד נקרא במשנה ארון הקודש בו נמצא ספר התורה?
             א)         ארון הקודש                                                                     ג)          תיבה
             ב)         ארון העדות                                                                      ד)          ארון העדות
12.        מהם "דברי כבושין"?
             א)         דברי הכובש במלחמה                                                       ג)          דברים המעניינים את האדם
             ב)         דברים הכובשים את לבו של האדם                                  ד)          תכנון לכבוש את העיר
                         לחזור בתשובה
13.        מה פירוש המילה "חותם"?
             א)         קבלה                                                                               ג)          מתחיל
             ב)         מסיים                                                                              ד)          מאשר
14.        "מתענין ולא משלימין" - מה הפירוש "לא משלימין"?
             א)         לא עושים שלום                                                               ג)          לא מתחילים
             ב)         לא מסיימים (לא גומרים)                                                ד)          נלחמים
15.        מה פירוש המילים? "דלא למספד"?
             א)         שלא יתענו                                                                       ג)          שלא יספידו ולא יתענו
             ב)         שלא להספיד                                                                    ד)          שיספידו
16.        מה פירוש המילים? "דלא להתענא בהון"?
             א)         שלא לענות אדם                                                              ג)          שלא להתענות בהם
             ב)         שלא להספיד בהם                                                            ד)          שלא עונים תשובה


17.        איזה יום הוא "ערב שבת"?
             א)         ליל שבת                                                                           ג)          יום שישי
             ב)         מוצאי שבת                                                                      ד)          יום שבת במנחה
18.        מה הפירוש "לא נענו"?
             א)         לא התענו                                                                         ג)          לא זזו
             ב)         לא התקבלה בקשתם                                                       ד)          לא נעלו את השערים
19.        מיהו נשיא?
             א)         אדם חכם                                                                         ג)          אדם שמשיא אנשים
             ב)         חכם שעמד בראש הסנהדרין                                            ד)          אדם עשיר
20.        מיהו אב בית-דין?
             א)         חכם גדול שבסנהדרין                                                       ג)          אדם אשיר
             ב)         השני במעלה אחרי הנשיא                                                ד)          אברהם אבינו
21.        "זקן וריקם" - מה הפירוש ריקם?
             א)         ריק ממצוות                                                                     ג)          ריק מחכמה
             ב)         ביתו ריק (עני)                                                                  ד)          אדם שיודע לריב ולהלחם
22.        מתי חוברה מגילת תענית?
             א)         בזמן בית ראשון                                                               ג)          בזמן חורבן בית ראשון
             ב)         בזמן בית שני                                                                   ד)          בזמן חורבן בית שני
23.        מה היה כתוב במגילת תענית?
             א)         ימים שנעשו בהם פורענות לישראל                                  ג)          ימים שאסור להתענות בהם
                                                                                                                              וימים שאסור להספיד בהם
             ב)         ימים שנעשו בהם נסים לישראל                                       ד)          תשובות ב ו-ג נכונות
24.        אנו כהנים או לויים העובדים השבוע במקדש - כיצד נקראים במשנה?
             א)         אנשי בית אב                                                                    ג)          אנשי מעמד
             ב)         אנשי משמר                                                                     ד)          כל התשובות נכונות
25.        אנו כהנים או לויים העובדים היום במקדש - כיצד נקראים במשנה?
             א)         אנשי בית-אב                                                                   ג)          אנשי מעמד
             ב)         אנשי משמר                                                                     ד)          שומרים

מבחן פרק שלישי
 
1.          מהו "דבר" (לפי המשנה)?
             א)         מכה שהיתה במצרים בלבד                                              ג)          מות במלחמה
             ב)         מגיפה בה מתים אנשים בזמן מועט                                 ד)          רציחה
2.          מהם "תנורי פסחים"?
             א)         אפו מצות                                                                         ג)          תנורים שבהם בשלו בפסח
             ב)         תנורים בהם צלו את קרבן פסח                                       ד)          תנורים שהיו כשרים לפסח
3.          מהי "אבן הטועים" (אבן הטוען)?
             א)         אבן גבוהה שהייתה בירושלים
             ב)         אבן שכל המוצא אבידה היה עולה עליה ומכריז מציאה מצאתי
             ג)          אבן גבוהה שהיתה בירושלים שכל המוצא אבידה היה עולה עליה ומכריז  מציאה מצאת
             ד)         אבן שנמצאת בכל עיר להכריז בה על אבידה
4.          מהו "נץ החמה"?
             א)         שקיעת השמש                                                                  ג)          חצות היום
             ב)         זריחת השמש                                                                   ד)          צאת הכוכבים
5.          מהו "הלל הגדול"?
             א)         הלל המצרי                                                                       ג)          מזמור קי"ט בתהלים
             ב)         מזמור קל"ו בתהלים                                                       ד)          שירת הים 
                         (בסוף כל פסוק אומרים: הודו... כי לעולם חסדו)
6.          מהי "רְבִיעָה"?
             א)         פרק רביעי במסכת                                                           ג)          עונת גשמים (בארץ ישראל)
             ב)         ארבע עונות השנה                                                            ד)          העונה הרביעית בשנה
7.          מהי "רביעה ראשונה"?
             א)         פרק רביעי בכל מסכת                                                      ג)          מלקוש
             ב)         היורה                                                                               ד)          פרק רביעי במסכת ר"ה


8.          פירוש המילים "צמחים ששנו" הם:
             א)         צמחים שישנים בחורף                                                      ג)          צמחים שגדלים שניים שניים
             ב)         צמחים שהתקלקלו                                                          ד)          צמחים שגדלים בשתי תקופות בשנה
9.          מה פירוש המילה "אילן" בפרקינו?
             א)         שם של חכם                                                                     ג)          תנא קמא
             ב)         עץ                                                                                    ד)          שיח
10.        "אותה העיר מתענה ולא מתריעה", לאיזו עיר מתכוונת המשנה? - עיר שיש בה:
             א)         חמש מאות איש                                                               ג)          ששים אלף רבוא
             ב)         מכת דבר                                                                          ד)          מפולת
11.        מה פירוש המשפט "אותה העיר מתענה ולא מתריעה"? אותה העיר:
             א)         צמה                                                                                 ג)          מתפללת
             ב)         לא תוקעת בשופר                                                            ד)          צמה ולא תוקעת בשופר
12.        מה פירוש המשפט "כמלא פי התנור"?
             א)         התנור מלא אוכֶל כפי האוכֵל                                            ג)          מלא כפתח התנור
             ב)         הלחם גודלו כפתחו של התנור                                          ד)          פיו גדול כמו של תנור
13.        מכה "מהלכת היא":
             א)         צרה                                                                                  ג)          צרה ההולכת ומתפשטת ממקום למקום
             ב)         מכת מות                                                                         ד)          הר געש
14.        מהי ספינה המטרפת?
             א)         מושג הכוונה לאדם שנשתבשה דעתו                                ג)          ספינת מלחמה
             ב)         ספינה שנשברה                                                                 ד)          ספינה שבים סוער העומדת להשבר
15.        מה פירוש המשפט "מתריעין לעזרה ולא לצעקה" - תוקעים בשופר:
             א)         כדי שיבאו לעזור להם                                                      ג)          כי היום ראש השנה
             ב)         לא כדי לצעוק בתפילה                                                     ד)          כדי שיבואו לעזור להם ולא כדי
                                                                                                                              לצעוק בתפילה
16.        מה פירוש המשפט "מתחטא לפני המקום"?
             א)         מקריב קרבן חטאת                                                         ג)          מתפנק מתגעגע
             ב)         חוטא                                                                               ד)          מתפלל
17.        מהו זמן בין הערביים?
             א)         אחר שקיעת השמש                                                          ג)          אחר צאת הכוכבים
             ב)         לפני חצות                                                                        ד)          מחצות היום ועד השקיעה

מבחן פרק רביעי
שם התלמיד:
1.          מה פירוש המילה "פרקים"?
             א)         חלקים                                                                             ג)          זמנים
             ב)         חוליות                                                                             ד)          אף תשובה לא נכונה
2.          מהו "קרבן עצים"?
             א)         שני גזרי עצים של בוקר                                                   
             ב)         שני גזרי עצים של בין הערביים
             ג)          קרבן שמקריבים בל"ג בעומר                                          
             ד)         משפחות מסויימות בזמן בית שני תרמו לבית המקדש עצים, אותו יום         הקריבו קרבן,
                         כי יום שמחה להם.
3.          מה הפירוש "חרב הבית"?
             א)         חרב ביתם של הכהנים                                                      ג)          חרב בית המקדש
             ב)         חרב ביתו של כהן גדול                                                      ד)          חרב ביתו של הנשיא
4.          "שבת שחל תשעה באב להיות בתוכה" - פירוש:
             א)         תשעה באב חל ביום שבת                                                 ג)          חודש אב
             ב)         שבוע שחל בו תשעה באב                                                  ד)          שבת לפני חודש אב
5.          "נושאין את כפיהן" - מי הם הנושאים את כפיהם?
             א)         כהנים                                                                               ג)          לויים
             ב)         ישראלים                                                                          ד)          כהנים ולויים
6.          "נעילת שערים" - אילו שערים ננעלים?
             א)         נעילת שערי ההיכל במקדש                                              ג)          נעילת שערי בית-הכנסת
             ב)         נעילת שמים                                                                     ד)          נעילת שערי ירושלים


7.          מתי מתפללים תפילת נעילה?
             א)         בשלושת הרגלים                                                              ג)          בר"ה וביום כפור
             ב)         ביום כפור בלבד                                                                ד)          בתשעה באב וביום כפור
8.          מי הם אנשי מעמד?
             א)         כהנים                                                                               ג)          ישראלים
             ב)         לויים                                                                                ד)          כהנים ולויים
9.          מה היו עושים "אנשי מעמד"?
             א)         מתפללים וקוראים בתורה במעשי בראשית
             ב)         בזמן הקרבת קרבן תמיד לומדים מסכת תענית
             ג)          קוראים בתורה רק ביום שני וחמישי
             ד)         מתפללים וקוראים בתורה במעשי בראשית בזמן הקרבת קרבן ציבור
10.        לכמה משמרות חלקו דוד המלך ושמואל הנביא את הכהנים והלויים?
             א)         לשמונה                                                                            ג)          לעשרה
             ב)         לשתים עשרה                                                                   ד)          לעשרים וארבע
11.        "וקוראים במעשה בראשית" - מהו מעשה בראשית?
             א)         פרשת ויכלו                                                                      ג)          תאור בריאת העולם בששת
                                                                                                                              הימים ופרשת ויכלו
             ב)         כל פרשת בראשית                                                            ד)          כל ספר בראשית
12.        איזה יום בשבוע הוא "אחד בשבת"?
             א)         ראש חודש                                                                        ג)          ראש חודש שחל ביום ראשון בשבוע
             ב)         יום ראשון בשבוע                                                             ד)          יום שבת המיוחד בשבוע
13.        "עצי כהנים והעם וקרבן עצים" - במה ובמי מדובר?
             א)         במשפחות שהתנדבו עצים למערכה כשעלו בני הגולה
             ב)         קבעו להם חכמים זמנים מסויימים להבאת עצים למערכה (אף שיש עצים במקדש).
             ג)          בזמן הבאת העצים היו מקריבים קרבן תודה
             ד)         כל התשובות נכונות
14.        מתי "נשתברו הלוחות"?
             א)         בט"ו בתשרי                                                                     ג)          בר"ח אלול\
             ב)         בי"ז בתמוז                                                                      ד)          ביום כפור
15.        מי שבר את הלוחות?
             א)         משה                                                                                 ג)          הערב-רב
             ב)         משה ואהרן                                                                      ד)          ה'
16.        "נשתברו הלוחות" - אילו לוחות?
             א)         לוחות ראשונות                                                                ג)          לוחות ראשונות ושניות
             ב)         לוחות שניות                                                                    ד)          קרשי המשכן
17.        "בוטל התמיד" - מתי בוטל?
             א)         י"ז בתמוז                                                                        ג)          בשעת המצור בבית ראשון
             ב)         בזמן משה רבינו                                                               ד)          בזמן בית שני
18.        "הבקעה העיר" - מתי הובקעה?
             א)         בר"ח אלול                                                                       ג)          בחורבן בית שני
             ב)         בי"ז בתמוז                                                                      ד)          בפסח
19.        "נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ" - מתי נגזר?
             א)         בתשעה באב                                                                     ג)          בזמן היותם במדבר
             ב)         בי"ז בתמוז                                                                      ד)          בתשעה באב בזמן היותם במדבר


דף תשובות - מסכת תענית

פרק א'

1)       ב                                             2)      ג                                           3)      א                                         4)       א
5)       א                                             6)      ג                                           7)      א                                         8)       ב
9)       א                                             10)    ב                                          11)    ג                                           12)     ב
13)     ד                                             14)    ג                                           15)    ב                                          16)     ב
17)     א                                             18)    ב                                          19)    ג                                           20)     א
21)     א                                             22)    א                                          23)    ד                                          24)     ב               
25)     ב                                             26)    ב                                          27)    ב                                          28)     ד
29)     ד                                             29)    ד                                          30)    ב                                          31)     ג
32)     ד                                             33)    ד

פרק ב'

1)       ב                                             2)      ג                                           3)      ב                                          4)       ג
5)       ב                                             6)      ב                                          7)      ב                                          8)       א
9)       ג                                              10)    א                                          11)    ג                                           12)     ג
13)     ב                                             14)    ב                                          15)    ב                                          16)     ג
17)     ג                                              18)    ב                                          19)    ב                                          20)     ב
21)     ב                                             22)    ב                                          23)    ד                                          24)     ב
25)     א

פרק ג'

1)       ב                                             2)      ב                                          3)      ג                                           4)       ב
5)       ב                                             6)      ג                                           7)      ב                                          8)       ב
9)       ב                                             10)    ב                                          11)    ד                                          12)     ג
13)     ג                                              14)    ד                                          15)    ד                                          16)     ג
71)     ד
פרק ד'
1)       ד                                             2)      ד                                          3)      ג                                           4)       ב
5)       א                                             6)      ג                                           7)      ב                                          8)       ג
9)       ד                                             10)    ד                                          11)    ג                                           12)     ב
13)     ד                                             14)    ב                                          15)    א                                         16)     א
17)           ג                                               18)           ב                                                              19)           ד

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה