יום שני, 22 באוגוסט 2011

מסכת מגילה - אבנר גדסי

ושננתם לבניך"
מסכת מגילה
                                                                                                                                     שם התלמיד:

האב/האם שואלים והבן משיב:

פרק ראשון


1.          מהי עיר פרזות? - עיר שלא מוקפת חומה.
2.          מהו היום בשבוע?
             א)         ערב שבת                 - יום שישי.
             ב)         שבת                        - יום השביעי.
             ג)          אחר השבת              - יום ראשון.
             ד)         ימי הכניסה             - שני וחמישי.
3.          מדוע יום שני ויום חמישי נקראים ימי הכניסה? -
             פירוש א' -        מפני שבימים אלו נכנסים בני הכפרים לעיירות הגדולות להביא דיניהם לפני בתי הדין. (ימים אלו הם ימי השוק).
             פירוש ב' -        מפני שבימים אלו מגיעים אנשי הכפר לעיירות גדולות (למכור סחורתם), ואז נכנסים לבתי הכנסת שבעיירות ומתפללים במניין ושומעים קריאת התורה.
4.          מהו כפר? - מקום שאין בו עשרה בטלנים.
5.          מהי עיר גדולה? - עיר גדולה שהיו בה לפחות עשרה אנשים הלומדים תורה בקביעות (בימינו כולל).
6.          מי הם ה"בטלנים"? - אנשים שלא עובדים, אלא כל היום לומדים תורה.
7.          מהי חגיגה? - קורבן שלמים שמביאים בשלושת הרגלים, הקורבן נקרא בשם חגיגה (מלשון - חג).
8.          מהו זמן עצי כוהנים? - ימים שקבעו חכמים למשפחות מסויימות להביא עצים למערכות האש במקדש. ביום זה היו מקריבים קורבן ושמחים.
9.          מהי מצוות "הקהל"? - מצווה בחג הסוכות בשנה השמינית, לאסוף את העם. ולומר להם דברי תורה (חומש דברים ל"א י'-יג').
10.        מהי מצוות "מתנות לאביונים"? - מצווה להביא ביום הפורים שתי מתנות לשני עניים (מתנה לכל עני).
11.        מהו יום טוב? - יום שמחה מהתורה (חג). ביום זה אסורים כל המלאכות כמו ביום שבת חוץ ממלאכת אוכל נפש. הוצאה מרשות לרשות, ושחיטה.
12.        מהו זדון? - בכוונה, מתכוון, עבר עבירה ביודעו שהוא חוטא.
13.        מהי כרת? - מיתה בידי שמים.
14.        מהו מוּדָר? - אדם שאסור, ומורחק ממשהו בתוקף נדר או שבועה.
15.        מהו נדר? - אדם התחייב להביא בהמה לקורבן.
16.        מהי נדבה? - אדם התחייב להביא בהמה מסוימת לקורבן.
17.        א)         מהו אדר? - שם החודש השניים-עשר (לפי המניין בתורה).

             ב)         מהו אדר א'? - בשנה מעוברת מוסיפים חודש נוסף, חודש זה נקרא אדר א'.

             ג)          מהו אדר ב'? - בשנה מעוברת מוסיפים חודש נוסף הנקרא אדר א'.
                         החודש השלוש-עשר (לפני המניין בתורה) הוא אדר ב', בו אנו חוגגים את חג הפורים.
18.        א)         מיהו זב? -      אדם אשר יוצאת ממנו הפרשה (בצבע לבן).

                                                                      זב -                             אדם הרואה פעמיים הפרשה לבנה, דינו טמא שבעת ימים

                                                זב גמור -        אדם הרואה שלוש פעמים הפרשה לבנה, דינו, טמא שבעת ימים וצריך להביא קורבן      ביום השמיני.
ב)          מיהו בעל קרי? - אדם שראה פעם אחת הפרשה (לבנה) טמא עד הערב.
19.        א)         מיהו מצורע? - אדם שנראה צבע לבן בעורו.
             ב)        מיהו מצורע מוסגר? - אדם שראהו הכהן ולא החליט אם הוא מצורע או לא ולכן מסגירו הכהן שבעת ימים (נשאר מחוץ למחנה שבעת ימים).
             ג)          מיהו מצורע מוחלט? - אדם שראהו הכהן והחליט שהוא מצורע.
20.        מהי פריעה? - גידול שיער
21.        מהי פרימה? - קריעת בגדים.
22.        הסבר את המילה "אשורית"? - לשון הקודש.
23.        מהו כהן משוח? - כהן גדול שנמשח בשמן המשחה.
24.        מהו כהן מרובה בגדים? - כהן גדול שנחנך על ידי לבישת שמונת בגדי כהן גדול.
25.        א)         מהי במה? - מקום גבוה שעליו הוקם מזבח להקרבת קורבנות.
             ב)         מהי במה גדולה? - במת ציבור.
             ג)          מהי במה קטנה? - במת יחיד.
26.        א)         מה היה בנוי בעיר שילה? (ראה א', י"א בביאור) - משכן.
             ב)         מה היה בנוי בעיר ירושלים? - מקדש.

ושננתם לבניך"
מסכת מגילה
                                                                                                                                 שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:

פרק שני

1.          הסבר את המילה "למפרע"? - הקדים את המאוחר?
2.          הסבר את המילה "מגיהה"? - קורא ובודק אם יש טעויות.
3.          הסבר את המילה "הנץ החמה"? - זריחת השמש
4.          מהו וידוי? - אמירת דברים (פירוט החטאים ובקשת סליחה ומחילה מהקב"ה).
5.          מהו זמן קריאת המגילה? - כל היום (י"ד באדר - לפרזים, ט"ו באדר-למוקפין מימות יהושע).


ושננתם לבניך"

מסכת מגילה
                                                                                                                       שם התלמיד:

האב/האם שואלים והבן משיב:

פרק שלישי

1.          מהי תיבה? - ארון קודש.
2.          מהי "קפנדריא"? - מקום מעבר כדי לקצר את הדרך.
3.          מהי פרשת שקלים? - פרשה בה כתובה מצוות מחצית השקל (שמות פרשת כי תשא ל' יא-ט"ז).
4.          כתוב את שמות ארבעת הפרשיות (שזפ"ה)? - שקלים, זכור, פרה, החודש.
5.          הסבר את המילים "בתוך השבת"? - בששת ימי השבוע (לא יום השביעי).
6.          מהו ספר "תורת הכוהנים" - חומש ויקרא.
7.          "יום טוב ראשון של החג "איזה חג? - חג הסוכות.
8.          מתי עולים וקוראים בתורה שלושה אנשים? - שני וחמישי בבוקר, שבת במנחה.
9.          בפורים קוראים "ויבא עמלק" ציין את שם הספר - ספר שמות פרשת בשלח.
             הפרשה, הפרק והפסוקים - פרק י"ז פסוקים ח'-ט"ז.


ושננתם לבניך"
מסכת מגילה
                                                                                                                                שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:

פרק רביעי

1)          כתוב את שלושת הברכות שמברכים לפני קריאת המגילה (בערב)? -
             א)         "על מקרא מגילה".
             ב)         "שעשה נסים לאבותינו".
             ג)          "שהחיינו".
2.          מהי הברכה שמברכים אחרי קריאת המגילה (כאשר קראו אותה במניין)? -
             "הרב את רבינו".
3.          כמה אנשים עולים לקרוא בתורה?
             א)         ביום שני וחמישי  בשחרית              - שלושה

                         בשבת במנחה                                  - שלושה

             ב)         בחנוכה ובפורים                              - שלושה

             ג)          בראש חודש                                    - ארבעה
             ד)         ביום טוב                                         - חמישה

             ה)         ביום כפור                                       - שישה

             ו)          בשבת                                              - שבעה
4.          כמה פסוקים לפחות צריך לקרוא העולה לתורה? - שלושה.
5.          הסבר את המילים "העובר לפני התיבה"? - שליח ציבור.


מסכת מגילה

באורי מילים + מושגים


פרק ראשון                עיר פרזות, ערב שבת, ליל שבת, כפר ימי הכניסה, בטלנים, קרבן חגיגה, מצות הקהל, מצות מתנות לעניים (בפורים), יום טוב, זדון, כרת, קרבן נדר, קרבן נדבה, אדר א', שנה מעוברת, אדר ב', מצורע מוסגר, מצורע מוחלט, פריעה, פרימה, לשון אשורית, כהן מרובה בגדים, כהן שעבר, במה, במה גדולה, במה קטנה, המשכן, בית המקדש, שוגג, התראה, מזיד והתראה, כהן משיח, כרך.

פרק שני                    למפרע, מגיה, לועז, קריאה סרוגין, בן עיר, בן כרך, זמן קריאת המגילה, קטן, חרש, מגילה כשרה.

פרק שלישי               תיבה, קפנדריא, ארבעת הפרשיות (שמן וזמן קריאתן), בתוך השבת, ספר תורת כהנים, חג, מספר העולים בתורה, קריאת בתורה בפורים, (פרשת בשלח), קריאת המפטיר בחגים (ספר במדבר, פרשת פנחס פרקים כ"ח-כ"ט), עמוד השחר, נץ החמה, שקיעת החמה, צאת הכוכבים.

פרק רביעי                 לוקחים, תרגום, העובר לפני התיבה, קריאת בתורה בכפור, במועדים, בשבת, ברכת מגילה לפני ואחרי.


מסכת מגילה
מבחן - פרק ראשון
1.             מהי עיר פרזות?
             א)         שמוקפת חומה מימות יהושע בן נון                                              ג) שלא מוקפת חומה
             ב)         עיר הבירה                                                                                     ד) עיר שיש בה
2.         "ערב שבת" מהו היום בשבוע?
             א)         יום השביעי                                                                      ג)          ליל שבת

             ב)         יום השישי                                                                        ד)          מוצאי שבת

3.         מהו כפר?
             א)         מקום בו גרים חקלאים                                                    ג)          מקום שאין בו עשרה בטלנים
             ב)         מקום בו גרים תלמידי חכמים                                         ד)          ישוב קטן שיש בו בתים                                                                                                      פרטיים וגינה מסביב
4.         מהם ימי הכניסה?
             א)         שני ושלישי                                                                       ג)          שני וחמישי
             ב)         שני ושבת (בו נכנסים לבית הכנסת)                                  ד)          ראשון וחמישי
5.         עיר גדולה היא עיר שיש בה:
             א)         100,000 איש                                                                    ג)          עשרה בתי ספר
             ב)         עשרה אנשים הלומדים                                                    ד)          עיר שיש בה רב, שוחט, רופא,
                         תורה בקביעות                                                                              (כולל) סופר סת"ם
6.         מי הם "הבטלנים"?
             א)         אנשים שלא עובדים                                                         ג)          אנשים משועממים
             ב)         אנשים שלא עובדים                                                         ד)          עצלנים\ולומדים תורה כל היום
7.         מהי חגיגה?
             א)         קרבן שמקריבים בחג הפורים                                           ג)          קרבן שלמים שמביאים                                                             בשלושת הרגלים
             ב)         קרבן שמביאים בחג הסוכות                                            ד)          יום הולדת
8.         מצות הקהל?היא  מצוה לאסוף את העם וללמדם תורה. מתי מתקיימת מצווה זו?
             א)         בחג הסוכות                                                                     ג)          בחג הסוכות בשנה השמינית
             ב)         בשלושת הרגלים                                                              ד)          אסיפה
9.         מהי מצות מתנות לעניים?
             א)         מצוה לתת לכל עני שקל                                                   ג)          לתת לשני עניים מתנות                                                                                          בפורים
             ב)         לתת לשני עניים שתי מתנות                                            ד)          מעשר עני (לכל עני מתנה)
10.       מהו יום טוב?
             א)         חג מדרבנן                                                                        ג)          חג מהתורה בו מותרת מלאכת                                                                  אוכל נפש
             ב)         חג הפורים                                                                        ד)          ל"ג בעומר
11.       מהו זדון?
             א)         בלי כוונה                                                                          ג)          דומה לשוגג
             ב)         בכוונה                                                                              ד)          קרבן
12.       מהי כרת?
             א)         מיתה בידי אדם                                                               ג)          כריתת ראש
             ב)         מיתה בידי שמים                                                             ד)          שם של משקה
13.       מהו קרבן נדר?
             א)         התחייבות להביא בהמה לקרבן                                        ג)          התחייבות להביא קרבן חטאת
             ב)         התחייבות להביא בהמה מסויימת לקרבן                        ד)          שם של מנחה
14.       מהו קרבן נדבה?
             א)         התחייבות להביא בהמה לקרבן                                        ג)          התחייבות להביא קרבן חטא
             ב)         התחייבות להביא בהמה מסויימת לקרבן                        ד)          חלק מקרבן חטאת
15.       מהו אדר א'?
             א)         החודש הנוסף בשנה מעוברת                                            ג)          החודש בו חוגגים את חג            הפורים   
             ב)         החודש הנוסף בשנה רגילה                                                ד)          חודש נוסף בשנת השמיטה
16.       מתי חוגגים את חג הפורים בשנה מעוברת?
             א)         אדר א'                                                                             ג)          אדר ב'
             ב)         ניסן                                                                                  ד)          תשובות א-ג נכונות

17.       מהו" מצורע מוסגר" - אדם שהכהן
             א)         החליט שהוא טהור
             ב)         החליט שהוא טמא, כי הוא מצורע                                  
             ג)          לא החליט האם הוא מצורע? ולכן צריך עוד שבוע לראותו כדי להחליט
             ד)         מצורע שנמצא בבית כלא
18.       מהו "מצורע מוחלט"? אדם שהכהן:
             א)         החליט שהוא טהור כי הוא מצורע                                    ג)          לא החליט האם הוא מצורע?
             ב)         החליט שהוא טמא כי הוא מצורע                                    ד)          מצורע שהחליט לחזור  בתשובה               
19.       מהי "פריעה"?
             א)         קריעת בגדים                                                                   ג)          שם של מצורע
             ב)         גידול שער                                                                         ד)          גלוח זקן   
20.       מהי "פרימה"?
             א)         תפירת בגדים                                                                   ג)          קריעת בגדים בתפר
             ב)         גידול שיער                                                                       ד)          גלוח שיער
21.       מהי" אשורית"?
             א)         לשון יוונית                                                                       ג)          לשון הקודש
             ב)         לשון ארמית                                                                     ד)          אנגלית
22.       מהו "כהן משיח"?
             א)         כהן משיח מלחמה                                                            ג)          כהן גדול שנמשח בשמן                                                                                           המשחה
             ב)         כהן שנמשח בשמן המשחה                                               ד)          כהן הדיוט
23.       מהו כהן מרובה בגדים?
             א)         כהן שנחנך על ידי לבישת ארבעת בגדי כהן
             ב)         כהן שנחנך על ידי לבישת שמונת בגדי כהן גדול
             ג)          כהן שהחליף את כהן גדול  בגלל שנטמא
             ד)         כהן מרובה בילדים
24.       מהו "כהן שעבר"?
             א)         כהן גדול שעובד
             ב)         כהן שמחליף את הכהן הגדול שנטמא                             
             ג)          כהן שהחליף פעם את הכהן הגדול שנטמא
             ד)         כהן שעבר ליד בית המקדש
25.       מהי "במה"? - מקום גבוה, בו:
             א)         קופצים                                                                            ג)          צופים באויב
             ב)         מקריבים קרבנות                                                             ד)          משחקים
26.       מהי "במה גדולה"?
             א)         במת יחיד                                                                         ג)          במת ציבור
             ב)         במה ענקית                                                                      ד)          במת יחיד ובמת ציבור
27.       מה היה קיים בעיר שילה?
             א)         משכן                                                                                ג)          משכן ומקדש
             ב)         מקדש                                                                              ד)          בית הכנסת
28.       מה היה קיים בעיר ירושלים?
             א)         משכן                                                                                ג)          משכן ומקדש
             ב)         מקדש                                                                              ד)          בית הכנסת
29.       מה פירוש המילה שוגג?
             א)         בכוונה                                                                              ג)          מזיג
             ב)         לא התכוון לעבור עבירה                                                   ד)          קרבן
30.       מה הפירוש התראה?
             א)         בכוונה                                                                              ג)          אזהרה
             ב)         לא בכוונה                                                                        ד)          קרבן
31.       מה דין המחלל שבת במזיד והתראה?
             א)         סקילה (ע"י בית דין)                                                        ג)          מביא קרבן חטאת
             ב)         כרת                                                                                  ד)          קנס


32.       מה דין המחלל יום כפורים במזיד והתראה?
             א)         סקילה                                                                             ג)          מביא קרבן חטאת
             ב)         כרת                                                                                  ד)          קנס

מבחן - פרק שני
1.         מה פירוש המילה "למפרע"?
             א)         מאוחר                                                                             ג)          הקדים את המאוחר
             ב)         קודם                                                                                ד)          מופרע
2.         מה פירוש המילה "מגיהה"?
             א)         קורא את המגילה                                                            ג)          קורא ובודק אם יש טעויות
             ב)         כותב את המגילה                                                             ד)          מוחק
3.         מה פירוש המילה "נץ החמה"?
             א)         שקיעת השמש                                                                  ג)          זריחת הירח
             ב)         זריחת השמש                                                                   ד)          חצות היום
4.         מהו וידוי?
             א)         מכות בית דין                                                                   ג)          אמירת דברים (פירוט החטאים                                                                              ובקשת סליחה ומחילה מהקב"ה)
             ב)         הבאת קרבן על חטא                                                        ד)          קבלת מכות
5.         מהו זמן קריאת המגילה בערי פרזים?
             א)         י"ד אדר א'                                                                       ג)          ט"ו אדר
             ב)         י"ד אדר                                                                           ד)          ט"ו ניסן
6.         מהו זמן קריאת המגילה בירושלים?
             א)         י"ד אדר א'                                                                       ג)          ט"ו אדר
             ב)         י"ד אדר                                                                           ד)          ט"ו ניסן
7.         מִהו חרש (לפי ההלכה)?
             א)         אינו שומע                                                                        ג)          אינו שומע ואינו מדבר
             ב)         אינו מדבר                                                                        ד)          חכם
8.         מי הוא קטן?
             א)         נמוך                                                                                 ג)          ילד שגילו פחות מי"ב שנה                                                                         ויום אחד
             ב)         ילד שגילו פחות מי"ג שנה                                                ד)          בן שנה ויום אחד
9.         עד מתי במהלך היום אפשר לקרוא את המגילה?
             א)         עד ארבע שעות                                                                 ג)          כל היום
             ב)         עד חצות                                                                           ד)          עד חצות
10.       מגילה כשרה היא מגילה:
             א)         הכתובה בדיו                                                                    ג)          הכתובה על קלף, בדיו, ובלשון                                                                אשורית
             ב)         הכתובה על קלף בדיו בכל לשון                                        ד)          מצולמת

מבחן - פרק שלישי
1.         מהי "תיבה"?
             א)         שולחן                                                                               ג)          ארון קודש
             ב)         קופה                                                                                ד)          מיטה
2.         מהי "קפנדריא"?
             א)         מזנון                                                                                ג)          ילקוט
             ב)         מקום מעבר כדי לקצר את הדרך                                      ד)          דרך הליכה מפותלת
3.         מה שם הפרשה שקוראים בשבת לפני י"ד באדר?
             א)         שקלים                                                                             ג)          פרה
             ב)         זכור                                                                                 ד)          כי תבוא
4.         מה שם הפרשה שקוראים בשבת לפני ר"ח אדר?
             א)         פרה                                                                                  ג)          החודש
             ב)         שקלים                                                                             ד)          שמות


5.         הסבר את המילים "בתוך השבת"?
             א)         באמצע יום השבת                                                            ג)          בששת ימי השבוע (לא יום                                                                      השביעי)
             ב)         בימי השבוע                                                                      ד)          בחצות של יום השבת
6.         מהו ספר "תורת כהנים"?
             א)         מדרש כהנים                                                                    ג)          חומש ויקרא
             ב)         עבודת כהן גדול ביום כפורים                                           ד)          ספר יונה
7.         "יום טוב הראשון של חג" - איזה חג?
             א)         פורים                                                                               ג)          סוכות
             ב)         פסח                                                                                 ד)          שבועות
8.         מתי וקוראים בתורה ומעלים שלושה אנשים לברך בתורה?
             א)         שני וחמישי בבוקר                                                           ג)          שני וחמישי בבוקר ושבת במנחה              
             ב)         שני חמישי ושבת בבוקר                                                   ד)          כל יום
9.         כמה עולים וקוראים בתורה בימי פורים?
             א)         שבעה                                                                               ג)          ארבעה
             ב)         שלושה                                                                             ד)          כל יום
10.       איזו פרשה קוראים בתורה בפורים?
             א)         פרשת בשלח "ויבא עמלק"                                              ג)          לא קוראים בתורה בפורים
             ב)         בספר דברים "זכור את אשר                                            ד)          בחומש ובמדבר
                         עשה לך עמלק,                                                                
11.       היכן נמצאות הקריאות בתורה שקוראים למפטיר במועדים?
             א)         פרשת פנחס                                                                      ג)          דברים       
             ב)         פרשת בשלח                                                                     ד)          בראשית
12.       באילו חומשים נמצאות פרשות הקללות?
             א)         ויקרא, דברים                                                                  ג)          ויקרא שמות
             ב)         ויקרא במדבר                                                                   ד)          בראשית

מבחן - פרק רביעי
שם התלמיד:
1.         כמה ברכות מברכים לפני קריאת המגילה בלילה?
             א)         שניים                                                                               ג)          שלושה
             ב)         אחד                                                                                 ד)          חמישה
2.         מהי הברכה שמברכים אחר קריאת המגילה אם היו עשרה?
             א)         הגומל                                                                               ג)          הרב את רִבֵנו
             ב)         לא מברכים                                                                      ד)          שהחיינו
3.         כמה אנשים מעלים לקרוא בתורה ביום ר"ח?
             א)         שלושה                                                                             ג)          שבעה
             ב)         ארבעה                                                                             ד)          חמישה
4.         כמה אנשים מעלים לקרוא בתורה ביום טוב?
             א)         שלושה                                                                             ג)          שבעה
             ב)         חמישה                                                                             ד)          עשרה
5.         כמה אנשים מעלים לקרוא בתורה ביום כיפור בשחרית?
             א)         חמישה                                                                             ג)          שבעה
             ב)         שישה                                                                               ד)          עשרה
6.         מה הפירוש "העובר לפני התיבה"?
             א)         הקורא בתורה                                                                  ג)          הגבאי
             ב)         שליח ציבור                                                                      ד)          מזכיר
7.         "תרגום" (אונקלוס) באיזה לשון מדובר?
             א)         אנגלית                                                                             ג)          יוונית
             ב)         ארמית                                                                             ד)          עברית
8.         "לוקחים" פירושו:
             א)         גונבים                                                                              ג)          קונים
             ב)         מקבלים רשות                                                                 ד)          משאילים


דף תשובות - מסכת מגילה
פרק ראשון:
1)          ג                                                 2)          ב                             3)          ג                                           4)          ג
5)          ב                                                6)          ב                             7)          ג                                           8)          ג
9)          ב                                                10)        ג                              11)        ב                                          12)        ב
13)        א                                                14)        ב                             15)        א                                         16)        ג
17)        ג                                                 18)        ב                             19)        ב                                          20)        ג             
21)        ג                                                 22)        ג                              23)        ב                                          24)        ג             
25)        ב                                                26)        ג                              27)        א                                         28)        ב
29)        ב                                                30)        ג                              31)        א                                         32)        ב
פרק שני:
1)          ג                                                 2)          ג                              3)          ב                                          4)          ג             
5)          ב                                                6)          ג                              7)          ג                                           8)          ב
9)          ג                                                 10)        ג
פרק שלישי:
1)          ג                                                 2)          ב                             3)          ב                                          4)          ב
5)          ג                                                 6)          ג                              7)          ג                                           8)          ג             
9)          ב                                                10)        א                             11)        א                                         12)        א
פרק רביעי:
1)          ג                                                 2)          ג                              3)          ב                                          4)          ב
5)          ב                                                6)          ב                             7)          ב                                          8)          ג


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה