יום שני, 22 באוגוסט 2011

מסכת שבת - אבנר גדסי

"ושננתם לבניך"
מסכת שבת
                                                                                                                                                      
האב/האם שואלים והבן משיב:
פרק ראשון

1.          מהי רשות הרבים? (לעניין אסורי שבת) - שתי אפשרויות
          *        כל מקום ששטחו ארבעה טפחים על ארבעה טפחים וגובהו עשרה טפחים.
        *        כל מקום ששטחו ארבעה טפחים על ארבעה טפחים ועומקו עשרה טפחים
2.          מהי רשות הרבים (לעניין שבת)? כל מקום שיש לו התנאים הבאים:
א)      רוחבו לא פחות משש עשרה אמה.
ב)      אינו מקורה (אין לו גג)
ג)       אינו מוקף מחיצות בגובה של עשרה טפחים ומעלה.
דעה נוספת: יש אומרים שצריך עוד תנאי והוא שעוברים שם כל יום ששים אלף רבוא אנשים (כמספר הגברים שהיו במדבר בזמן הקמת המשכן).
3.          מהי כרמלית? - כל מקום שאין לו את התנאים של רשות הרבים ואין לו מחיצות כרשות היחיד.
4.          מהו מקום פטור? - מקום ברשות הרבים (ויש אומרים גם בכרמלית) שגובהו לא פחות משלושה טפחים ושטחו קטן מארבעה על ארבעה טפחים.
5.          כתוב, האם אָסור מדאורייתא, מדרבנן, מותר אף מדרבנן.
א)      הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים.
ב)      הכנסה מרשות הרבים לרשות היחיד.
ג)       הוצאה מרשות היחיד לכרמלית.\     
ד)      הכנסה מכרמלית לרשות היחיד.
ה)      טלטול מרשות היחיד, למקום פטור.
ו)       טלטול ממקום פטור לרשות היחיד.
6.          הסבר את המושגים הבאים:
א)      מזיד - בכוונה, אדם עשה עבירה בשבת בכוונה ידע שהיום יום שבת ומלאכה זו אסור.
ב)      מזיד והתראה - בכוונה, והיתה אזהרה, אדם חלל שבת בכוונה והיו שני עדים שהזהירו אותו (לפני שעשה את המלאכה) שהיום יום שבת ומלאכה זו אסורה בשבת וראו או שעבר ועשה את המלאכה.
ג)       שוגג - אדם שחלל שבת בלי כוונה.
         אדם עשה בכוונה את המלאכה אולם בזמן עשיית המלאכה שכח או לא ידע שהיום שבת, או שכח או לא ידע שמלאכה זו אסורה בשבת.
         כמו שכתוב בפרק שביעי משנה א' "כל השוכח עיקר שבת"...
7.          הסבר את המושגים הבאים:
א)      סקילה               - מיתה על ידי בית-דין.
ב)      כרת   - מיתה בידי שמים.
ג)       חטאת               - קרבן הנקרא חטאת.
8.          מה פירוש המושג "פטור" - פטור מעונש מהתורה ואיסורו מדרבנן.
9.          א)      מהו זמן מנחה גדולה? - משש שעות וחצי עד תשע וחצי (לא כולל).
ב)      מהו זמן מנחה קטנה ? - מתשע שעות וחצי - סוף היום.
10.        מהו סמוך למנחה? - חצי שעה לפני המנחה.
11.        מהו יסוד המחלוקת בין בית-שמאי לבית-הלל במשניות ה-י"א -
             האם מותר להתחיל מלאכה בערב שבת ותגמר מאליה בשבת? ב"ש אוסרים וב"ה מתירין.
12.        מהו זמן ערב שבת? - יום ששי.
13.        מהו שבות? - שביתה ממלאכה, גזרות חכמים לשבות ממלאכה המותרת מדאורייתא בשבת.
14.        הסבר את המושג "אמירה לגוי" - חכמים אסור לומר לגוי (אף ביום חול) לעשות בשבת מלאכה האסורה ליהודי.
15.        הסבר את המושג "כדי שיעשו מבעוד יום" - יש זמן לעשות את המלאכה לפני כניסת...
16.           "כמאכל בן דורסאי":
א)      מי היה דורסאי? - שודד.
ב)      כיצד היה מבשל את מאכלו? - לדעת רש"י - שליש בישלו.
                                                                   לדעת הרמב"ם - חצי בישלו.
ג)      מה הקשר לשבת? - איזה מאכל המבושל אולם לא מבושל כל צרכו מותר להניח על גבי גחלים לפני השבת

פרק שני
                                                                                                                                                 שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:
1.          מדוע קבעו חכמים מצוה וחובה להדליק נר שבת?
*        משום כבוד השבת , שאין סעודה חשובה אלא במקום אור.
*        משום עונג שבת, כי עונג לסעוד באור ולא בחושך.
2.          במה עוסקות משניות א-ג? - אילו שמנים ואילו פתילות אינם כשרים לנר שבת.
3.          מה פירוש המילה "פטור" במשנה ה'? - מותר לכתחילה.
4.          מהו זמן:
א)      ספק חשיכה - בין השמשות.
ב)      בין השמשות? - הזמן שבין שקיעת החמה לצאת הכוכבים.
5.          א)      האם מותר לטבול כלים בשבת? - מהתורה כן, וחכמים אסרו.
ב)      הסיבה - כי זה דומה לתקון כלי.
6.             מה הפירוש "ודאי" במשנה ז'? - פירות שודאי לא הופרשו מהן תרומות ומעשרות.
7.          מהו "דמאי" - פירות שודאי הפרישו מהן תרומה גדולה ותרומת מעשר השייכים לכהן ולא ידוע אם הפרישו מעשר ראשון השייך ללוי.
8.          א)      מה הפירוש טמן? - החביא, הצניע, כיסה כולו.
                      הבל = חום.
ב)      במה אסור להטמין קדרה חמה אף בע"ש? - בדבר שמוסיף הבל .
ג)       במה מותר להטמין קדרה חמה בע"ש? - בדבר שאינו מוסיף הבל.

פרק שלישי
                                                                                                                                        שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:
1.          מהי כירה? - תנור לבישול ועליה מקום שפיתת שתי קדרות.
2.          מהו כופח? - תנור ובו מקום לשפיתת קדרה אחת.
3.          מהו תנור? - כירה שיש בה מקום לשפיתת שתי קדרות וחומה נשמר בתוכה יותר מכופח.
4.          מה החשש במשנה מדוע גזרו חכמים לא להשתמש בשבת בתנור עד שיגרוף, וכופח שהוסק בגפת ובעצים עד שיגרוף את הגחלים? - כי חששו שמה האדם יחתה בגחלים בשבת כדי לבשל מהר את התבשיל.
5.          מהי תולדת האש? - חום של דבר שנתחמם על ידי האש.
             לדוגמא: קדרה שהוחמה על ידי האש, חום הקדרה נקרא תולדת האש.
6.          מהי תולדת השמש? - חום של דבר שנתחמם על ידי השמש.
             לדוגמא: הניחו פח בחוץ והוא התחמם על ידי השמש. חום הפח נקרא תולדת השמש.
7.          א)      האם מותר לבשל בתולדת האש בשבת? - לא.
ב)      האם מותר לבשל בתולדת השמש בשבת? - לא.
ג)       האם מותר לחמם בשבת בשמש עצמה? - כן.
8.          א)      מהו מיחם? - כלי שמחממים בו מים.
ב)      האם מותר למזוג מהמיחם (כל עוד הוא חם) מים, לכלי שבו יש מעט מים קרים? - לא.
9.          איסור מוקצה הוא איסור מדרבנן או מדאורייתא? - מדרבנן.
10.        מדוע אסורו חכמים שימוש בדברים מסויימים כגון עט ועפרון?
א)      כדי שיהא הבדל בין שבת ליום חול.
ב)      התעסקות בדברים שרגיל להתעסק בהם בחול עלולה להביא את האדם לידי חילול שבת מדאורייתא.
ג)      שמא יוציא מרשות לרשות ויעבור על איסור דאורייתא.
11.        הסבר את המילה "מוקצה" - מרוחק, מופרש, מובדל, כל דבר שאדם מחליט להריחוק ממנו ולא להשתמש בדבר.
12.        מהו מוקצה מחמת מצוה? -דבר שהופרש למצוה כגון שמן או נר שנשאר מנר מצוה שהודלק לשבת ויום טוב, וכן נויי סוכה ארבעת מינים שאסור לטלטלם בשבת וכדומה.
13.        מהו בסיס לדבר האיסור? - דבר שמחזיק את האסור. כגון מגש ועליו נרות דולקים.
14.        הסבר את המושג "איסור ביטול כלי מהיכנו" - כלי של היתר, אסור לגרום בשבת שיהא אסור בטלטול כגון לשים תחת נר של שמן שדולק כלי לקבל את השמן שנוטף, היות והשמן מוקצה ועל ידי כך הכלי הופך להיות בסיס לדבר האסור ונאסר בטלטול.


פרק רביעי
                                                                                                                                                           שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:
1.          במה מדובר בפרק רביעי? - במה טומנים בע"ש ובמה לא? פרוט הדברים המוסיפים חום ודברים שאינם מוסיפים חום אלא משמרים את החום.

פרק חמישי
                                                                                                                                                       שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:
1.          א)      מה מצווה כל יהודי לדאוג בשבת בעניין בהמתו? - לדאוג שהבהמה תשבות בשבת.
ב)      למד את הפסוק ממנו לומדים את ההלכה?
         "ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות, למען ינוח שורך וחמורך"...
2.          מהם שלושת העבודות שאנו משתמשים בבהמה?
א)      חרישה.             ב)             רכיבה.
ג)      משאוי (נתינת דברים על גב הבהמה, או לקשרה לעגלה והולכתה ממקום למקום).
3.          א)      מה מדובר בפרק חמישי? - במה בהמה יוצאת בשבת לרשות הרבים ובמה לא?
ב)      הסבר את התשובה הכתובה באות א' -  במה מותר לבהמה לצאת בשבת ואין זה נקרא משאוי.
4.          א)      מהו הנקרא משאוי? - כל דבר שלא צורך הבהמה אף שהוא לנוי.
ב)      מהו צורך הבהמה? - כל דבר ששומר את הבהמה כגון: שלא תתקרר, שלא תנזק שלא תברח.

פרק שישי
                                                                                                                                        שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:
1.          במה מדובר בפרק ששי? - במה מותר לאיש ולאשה לצאת בשבת מרשות היחיד לרשות הרבים ובמה לא?
2.          במה מותר לצאת? כל דבר שהוא לבוש או תכשיט מותר לצאת בו בשבת לרשות הרבים.
3.          הסבר את המשפט "אלא שדברו חכמים בַּהוֺוֶה" (משניות ו,ט).
             בהווה -          במצוי, המצב המצוי והרגיל.
                                   חכמים דברו ונתנו דוגמה בדבר המצוי והרגיל.

פרקים שביעי-שמיני
                                                                                                                                                 שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:
1.          בתורה כתוב "ויום השביעי שבת לה' אלקיך לא תעשה כל מלאכה"...
א)      כמה מלאכות יש בשבת? - ל"ט מלאכות.
ב)      מהי מלאכה? (לעניין שבת). - כל מלאכה שנעשית בזמן בניית המשכן בשביל המשכן.
ג)       מהי תולדה? - כל מלאכה הדומה לאחת מל"ט המלאכות.
2.          א)      בשביל מה צריך לדעת מהי מלאכה ומהי תולדה?
                      כדי לדעת כמה קורבנות צריך להביא האדם שחלל שבת בשוגג.
ב)      אדם עשה מלאכה ותולדותיה בשבת בשוגג? (בהעלם אחד) כמה קרבנות צריך להביא? - קרבן אחד.
ג)       אדם עשה בשבת מלאכה ותולדה של מלאכה אחרת (בהעלם אחד) בשוגג כמה קרבנות צריך להביא - שניים.
3.          א)      מה פירוש המילה "הֶעְלֵם"? - העלמות מן הזכרון, הסח הדעת, שגגה.
ב)      מה פירוש המילים בהעלם אחד? - בשגגה ובהסחת דעת אחת.
         הערה: בפרקנו מדובר שידע שהיום יום שבת ויום זה אסור במלאכה ולא ידע איזו מלאכה אסור. לדוגמא:
         א)      עשה מלאכה ושתי תולדותיה ורק לבסוף נודע לו שחלל שבת - חייב קרבן חטאת.
         ב)       עשה מלאכה ותולדה ונודע לו שחלל שבת - חייב קרבן חטאת. עשה לאחר מכן עוד תולדה של מלאכה - חייב עוד קרבן חטאת והסיבה כי התולדות לא נעשו בהעלם אחד (הייתה ידיעה בין שניהם).
4.          על מה מדובר במשניות ג'-ד' ובפרק שמיני? -
             מהו השיעור שבני אדם מחשיבים את החפץ ולכן חייב כאשר מוציאו מרשות לרשות.


פרק תשיעי
                                                                                                                                        שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:
במה עוסק פרק תשיעי?
א)         משניות א'-ד' עוסקות בקובץ מאמרים שונים שכולם מתחילים בשאלה - "מנין"?
ב)          משניות ה'-ז' - עוסקות בשיעורי הוצאה.

פרק עשירי
                                                                                                                                                 שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:
1.          למדנו שצריך להיות בחפץ שמוצאים שיעור שהאנשים מחשיבים אותו ורק אז יהא חייב על אסור הוצאה בשבת. על מה מדובר במשנה א'? -  על אדם שהצניע דבר לתכלית מסויימת ולכן חייב על הוצאתו אף בכל שהוא.
*        הסיבה - כי גלה שהחפץ חשוב לו אף פחות משיעורו.
2.          מתי חייבים על איסור הוצאה בשבת?
             כאשר עקר מרשות היחיד והניח ברשות הרבים.
             או עקר מרשות הרבים והניח ברשות היחיד.
3.          מתי פטור מהתורה על הוצאה בשבת?
א)      כאשר עקר מרשות היחיד או הרבים והניח בכרמלית .
         או עקר מכרמלית והניח ברשות היחיד או הרבים.
ב)      עקר מרשות היחיד והניח ברשות הרבים וכן להפך על ידי שנוי.
4.          א)      מתי שניים שהוציאו דבר מרשות היחיד לרשות הרבים וכן להפך חייבים?
                      כאשר חפץ זה לא יכל להרים אדם אחד אלא שניים לפחות.
5.          א)      באילו מקרים שניים שהוציאו דבר מרשות היחיד לרשות הרבים וכן להיפך פטורין?
                   א)      כאשר את החפץ יכל להרים אדם אחד ושניהם עקרו מרשות היחיד והניחו ברשות הרבים (או הפוך).
         ב)      כאשר אחד מהם עשה עקירה והשני הנחה וכן להיפך.
ב)      מהו הפסוק ממנו למדו זאת? - "ואם נפש אחת תחטא בשגגה... בעשותה אחת ממצוות ה' אשר לא תעשנה ואשם" (ויקרא ד, כ"ז).
                      הסבר הפסוק: בעשותה את כל המלאכה חייב ולא בעשותה חלק מן המלאכה.


מסכת שבת
באורי מילים + מושגים
פרק א' -               מזיד, התראה, עדים, שוגג, סקילה, כרת, חטאת, אב, תולדה, ל"ט מלאכות, פטור, חייב, רשות היחיד, רשות הרבים, כרמלית, צורת הפתח, יציאות השבת, עקירה, הנחה, מנחה קטנה, מנחה גדולה, שבות, אמירה לגוי, מלאכת דש (התולדה סוחט), כמאכל בן דורסאי, בית שמאי, בית הלל, יורה, נכרי, בית-הבד, גת, פת, פסח, עקירה, מקום פטור, טלטול, הוצאה, הכנסה, סמוך למנחה.
פרק ב' -                יום טוב, חלה, הדלקת הנר, כבוד שבת, עונג שבת, פתילה, אליה, חֵלֶב, לסטים, דמאי, ספק חשיכה, ודאי.
פרק ג' -                גֶּפֶת, גבבא, כירה, תנור, כופח, תולדת אש, תולדת חמה, מוקצה, בסיס לדבר האסור, מוקצה מחמת מיאוס, חמי טבריה, הדלקת נר, הֶבֶל, אסור בטול כלי מהיכנו.
פרק ד' -                טמינה, דבר המוסיף הבל, ע"ש, בשבת.
פרק ה' -               אנקה, אַיִל, רחל, לבדיקס, משאוי.
פרק ו' -                תכשיט, בהווה, לבוש.
פרק ז' -                מלאכה, אב, שוגג, מזיד, התראה, מזיד והתראה,
                             (המשוגים הנ"ל חזרה על הנלמד בפרק א').
                             קרבן חטאת, מבריך מרכיב, חורש, קוצר, דש, המעמר, בוצר, מסיק, אורה, גודר, קוטף, בורר, טוחן, מרקד, לש, גוזז, מלבן, קושר, תופר, קורע, צד, שוחט, כותב, מוחק, בונה, סותר, מכבה, מבעיר, מכה בפטיש, המוציא מרשות לרשות, העלים אחד.
                             כמלוא פי פרה, כמלא פי גמל, גרוגרת, שבות.
                             הערה:         בפרקים שמיני - עשרים וארבעה הרבה מושגים חוזרים על עצמם. לכן, לא ראיתי לנכון לכתוב כאן מושגים. כל מורה יוסיף כפי ראות עיניו בהתאם לחומר שלימד ולפי רמת התלמידים.


מסכת שבת
מבחן - פרק א'
                                                                                                                                                                 שם התלמיד:
1.          מסכת שבת נמצאת בסדר
         א)      נזיקין                                      ג)    זמנים
         ב)      מועד                                                                             ד)      זרעים
2.      בשבת מספר המלאכות האסורות בשבת הן:
         א)      49                                                                                 ג)       אין מספר (כי הם הרבה)
         ב)      39                                                                                 ד)      7
3.      מזיד, פירושו:
         א)      לא בכוונה                                                                     ג)       בשוגג
         ב)      בכוונה                                                                           ד)      תבשיל מנזיד עדשים
4.      התראה פירושו:
         א)      שוגג                                                                               ג)       אזהרה
         ב)      מזיד                                                                              ד)      מצות לא תעשה
5.      מספר העדים שיכולים לחייב אדם בסקילה בשבת מספרם:
         א)      רק שלושה ומעלה (שכתוב על פי שניים או שלושה עדים יקום דבר).
         ב)      ארבעה                                    ג)    עשרה                       ד) שניים
6.      שוגג (לעניין שבת) פירושו:
         א)      בכוונה                                          
         ב)      בכוונה עשה את הפעולה אולם לא התכוון לעבור עבירה
         ג)       במזיד                                           
         ד)      לא בכוונה עשה את הפעולה כגון: נשען על הקיר והאור נדלק.
7.      כרת - פירושו:
         א)      כריתת ראש                                                                  ג)       חנק
         ב)      מות בידי בית דין                                                          ד)      מיתה בידי שמיים.
8.      פירוש המילה חטאת:
         א)      עבירה בשוגג                                                                  ג)       קרבן
         ב)      עבירה במזיד                                                                 ד)      אדם חוטא
9.      אב (לעניין שבת) פירושו:
         א)      אברהם אבינו                                                                ג)       מלאכה שנעשית במשכן ובמקדש
         ב)      מלאכה שנעשית במשכן                                                ד)      מלאכה שנעשית לכבוד שבת
10.    תולדה (לעניין שבת) פירושו:
         א)      מלאכה הדומה לכבוס                                                   ג)       ילדיו
         ב)      מלאכה הדומה לאחד ממלאכת שבת                            ד)      נולדה
11.    כל פעם שכתוב בהלכות שבת חייב - פירושו:
         א)      חייב קרבן חטאת                                                          ג)       בשוגג קרבן חטאת, במזיד כרת,
                                                                                                                 במזיד והתראה סקילה
         ב)      חייב כרת או סקילה                                                      ד)      חייב מיתה
12.    כל פעם שכתוב בהלכות שבת פטור - פירושו:
         א)      פטור מעונש                                                                  ג)       פטור מתשלומין
         ב)      פטור מעונש מהתורה אבל                                            ד)      פטור מעונש מדרבנן
                  אסור מדרבנן
13.    רשות היחיד (לעניין שבת) פירושו:
         א)      בית פרטי                                                                      ג)       כל מקום ששטחו 4X4 טפחים                                                                        ועומקו עשרה טפחים ויותר
         ב)      כל מקום ששטחו 4x4 טפחים                                        ד)      תשובות ב,ג נכונות
                  וגובהו עשרה ומעלה
14.    רשות הרבים (לעניין שבת) הוא:
         א)      כביש ראשי                                                                    ג)       בית המועצה
         ב)      בית הכנסת (של רבים)                                                   ד)      ים ובריכה
15.    כרמלית, איסור טלטול בתוכה או ממנה לרשות היחיד בשבת
         א)      אסור מדרבנן                                                                ג)       אסור רק בזמן בית-המקדש
         ב)      אסור דאורייתא                                                            ד)      אסור מהתורה, מותר מדרבנן


16.    צורת הפתח מתירה לטלטל בשבת
         א)      ברשות הרבים                                                               ג)       בכרמלית, או מכרמלית לרשות                                                                       היחיד ולהיפך
         ב)      מכרמלית לרשות הרבים                                               ד)      רק בזמן מלחמה
17.        הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים מחייבת קרבן חטאת בשוגג רק אם:
         א)      בוצעה עקירה                                                                ג)       היתה התראה
         ב)      הנחה                                                                             ד)      בוצעה הנחה ועקירה ע"י אותו אדם.
18.        מנחה קטנה פירושה:
         א)      תפילת לחש וחזרה                                                        ג)       תפילה קצרה
         ב)      תפילה מתשע שעות וחצי של היום                                ד)      תפילה משש שעות וחצי של היום
19.        מנחה גדולה פירושה:
         א)      תפילה ארוכה                                                                ג)       תפילה משש שעות וחצי של היום
         ב)      תפילה מתשע שעות וחצי של היום                                ד)      מנחה של כפור
20.        שְבוּת - פירושו:
         א)      שבת                                                                              ג)       אסור מדאורייתא
         ב)      מלאכות שבת                                                                ד)      דברים האסורים מדרבנן בשבת
21.        פעולת סחיטה היא:
         א)      תולדה של דָשׁ                                                                ג)       תולדה של זורע
         ב)      תולדה של כביסה                                                          ד)      תולדה של נוטע
22.        מי היה בן דורסאי?
         א)      שודד                                                                             ג)       אמורא
         ב)      חכם תנאי                                                                     ד)      אחד מהגאונים
23.        המושג "כמאכל בן דורסאי" - פירושו:
         א)      מאכל של דורסאי                                                        
         ב)      כינוי למאכל שלא נתבשל כראוי (נשרף)
         ג)       כנוי למאכל שלא נתבשל אלא (כשליש או כחצי בישולו)
         ד)      כינוי למאכל שנדרס והתקלקל
24.        בית-שמאי פירושו:
         א)      תלמידי שמאי                                                               ג)       הוריו של שמאי
         ב)      בניו של שמאי                                                               ד)      ביתו של שמאי
25.        נכרי פירושו:
         א)      גר צדק                                                                          ג)       אדם המחלל שבת
         ב)      מי שאינו יהודי                                                              ד)      מי שלא משבט לוי
26.        בית-הבד מקום בו מוציאים:
         א)      מיץ מהתפוזים                                                              ג)       חוטים מהבד
         ב)      שמן מהזיתים                                                               ד)      מיץ מהתאנים
27.        פסח - פירושו:
         א)      חג הפסח                                                                       ג)       ליל הסדר
         ב)      קרבן פסח                                                                     ד)      חג המצות
28.        מקום פטור הוא מקום המותר בטלטול בשבת
         א)      רק מדאורייתא                                                             ג)       מדרבנן וכל שכן מדאורייתא
         ב)      רק מדרבנן                                                                    ד)      בכל מקום
29.        סמוך למנחה פירושו:
         א)      קרוב לקרבן מנחה                                                         ג)       שעה לפני זמן תפילת מנחה
         ב)      חצי שעה לפני זמן תפילת מנחה                                    ד)      חצי שעה אחר זמן תפילת מנחה

פרק ב'

1.          איזה חג הוא יום טוב?
         א)      פורים וחנוכה ושלושת הרגלים                                      ג)       שבועות
         ב)      חול המועד                                                                    ד)      יום העצמאות
2.          מה מותר לעשות ביום טוב ואסור לעשות בשבת?
         א)      מלאכת בישול                                                               ג)       שמיעת רדיו
         ב)      מלאכת הוצאה                                                              ד)      מלאכת בישול ומלאכת הוצאה
3.          חלה פירושו:
         א)      מצות הפרשת חלה                                                        ג)       מצות שתי הלחם בשבת
         ב)      מצות אפיית חלה לכבוד שבת                                       ד)      בצק
4.          הדלקת הנר לכבוד שבת היא:
         א)      מצוה מדרבנן                                                                 ג)       אינה מצוה כלל אלא רשות
         ב)      מצוה מדאורייתא                                                         ד)      מצות עשה
5.          לסטים פירושו:
         א)      שודד                                                                             ג)       שכן
         ב)      חבר                                                                               ד)      גוי
6.          דמאי פירושו גדולי קרקע:
         א)      שלא הפרישו מהם תרומות ומעשרות                          
         ב)      שלא הפרישו תרומה גדולה
         ג)       ודאי שהפרישו תרומה גדולה ותרומת מעשר ולא ידוע אם הפרישו מעשר            ראשון
         ד)      סוג של מטבע
7.          ספק חשיכה - הוא זמן:
         א)      צאת הכוכבים                                                               ג)       חצות היום
         ב)      שקיעת החמה                                                               ד)      בין השמשות
8.          במה אסור להטמין אפילו בע"ש
         א)      בכל דבר                                                                        ג)       בדבר שלא מוסיף הבל
         ב)      בדבר המוסיף הבל                                                         ד)      בארון של מתכת

פרק ג'
                    
1.          חומו של תנור:
         א)      גדול מכופח                                                                   ג)       דומה לכירה
         ב)      קטן מכופח                                                                   ד)      דומה לכופר
2.          תולדת האש פירושו:
         א)      דבר שחם                                                                       ג)       כל דבר שהתחמם או התבשל על                                                                     ידי דבר שהוחם ע"י אש.
         ב)      כל דבר שהתחמם על ידי האש                                       ד)      כל דבר
3.          תולדת חמה - פירושו:
         א)      כל דבר שחם ע"י השמש                                                ג)       כל דבר שהוחם ע"י דבר שהוחם                                                                      ע"י השמש
         ב)      כל דבר שהוחם ע"י האש                                               ד)      כל דבר
4.          איסור מוקצה הוא איסור:
         א)      מדרבנן                                                                          ג)       בשבת מדרבנן ביו"ט מדאורייתא
         ב)      מדאורייתא                                                                   ד)      בשבת מדאורייתא ביו"ט מדרבנן
5.      מהו בסיס לדבר האסור?
א)      הנרות שעל המגש                                                                   ג)       הנרות שעל המגש והמגש עצמו
ב)      המגש שעליו הנרות                                                                 ד)      השלהבת של הנר

פרק ד'
                   שם התלמיד:
1.          מצוה מהתורה
         א)      לא לתת את מכוניתך לגוי בע"ש                                   ג)       שבהמת גוי תשבות בשבת
         ב)      שבהמת יהודי תשבות בשבת                                         ד)      לחייב גוי לשמור שבת
2.          מהו משאוי?
         א)      כל דבר שלצורך הבהמה                                                 ג)       כל דבר שלא לצורך הבהמה
         ב)      כל דבר שעל הבהמה                                                      ד)      כל התשובות נכונות

פרק ה'
                    
1.          במה מותר לצאת לרשות הרבים?
         א)      בכל דבר                                                                        ג)       כל דבר שהוא לבוש או תכשיט
         ב)      עם סידור                                                                      ד)      גל דבר של קודש
2.          מה פירוש דברו חכמים הווה? דברי חכמים במקרה?
         א)      החריג                                                                            ג)       כל שהוא
         ב)      המצוי והרגיל                                                                ד)      של שמחה או עצב


פרקים ז, ח
                                                                                                                    
1.          מה פירוש העלם?
         א)      נגמר                                                                              ג)       נגנב
         ב)      הסח הדעת                                                                    ד)      נלקח

דף תשובות - מסכת שבת
פרק ראשון:
1)          ב                                    2)          ב                                    3)       ב                    4)      ג
5)          ד                                    6)          ג                                    7)       ד                    8)      ג
9)          ב                                    10)        ב                                    11)     ג                     12)    ב
13)        ד                                    14)        א                                   15)     א                   16)    ג
17)        ד                                    18)        ב                                    19)     ג                     20)    ד
21)        א                                   22)        א                                   23)     ג                     24)    א
25)        ב                                    26)        ב                                    27)     ב                    28)    ג
29)        ב
הערה: בשאלה 14 יתכן וכביש ראשי הוא כרמלית אם תלמיד יאמר זאת צדק. המטרה בשאלה זאת, להראות לתלמידים שבית-הכנסת הוא לא מקום רשות הרבים לעניין שבת אף שלענין ממון הוא רשות הרבים.

פרק שני:
1)          ג                                    2)          ג                                           3)   א    4)                                   ב
5)          א                                   6)          ג                                           7)   ד    8)                                   ב

פרק שלישי:
1)          א                                   2)          ג                                           3)   ג     4)                                   א
5)          ב

פרק רביעי:
1)          ב                                    2)          ג

פרק חמישי:
1)          ג                                    2)          ב

פרקים שביעי-שמיני:
1)          ב

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה