יום שני, 22 באוגוסט 2011

ספר ויקרא - אבנר גדסי

"ושננתם לבניך"
הקדמה לספר ויקרא
                                                                                                                                              שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:

1.          מהו השם הנוסף של ספר ויקרא? - תורת הכהנים.
2.          הקרבנות באות מן החי ומן הצומח.
             א)         ממה אפשר להביא מן החי? חמישה מינין: בקר, כבשים, עזים, תורים, בני יונה.
             ב)         מן הצומח: חטה, ושעורה.
3.          מהן שמות ארבעת מיני הקרבנות (הכוללים את כל שמות הקרבנות)? עולה, חטאת, אשם, שלמים.
             הערות:
             א)         שמות קרבנות נוספים ראה רמב"ם ספר עבודה הלכות מעשה הקרבנות פרק א' הלכה ה.
             ב)         בעניין קרבנות יחיד - ראה הלכה ו'.
             ג)          ראה ספר החינוך מצות קמ"א וזה לשונו: ובארבעה שמות נכללים ענייני הקרבנות כולן, והם: עולה, חטאת ואשם ושלמים שכל קרבן שיקריבו צבור או יחיד - מאחד מאלה יהיה לעולם.
4.          א)         מה מקריבים קרבנות צבור? עולה או חטאת. (ראה שאלה 14)
             ב)         מתי מקריבים קרבן צבור שלמים? - בעצרת, והם שני הכבשים הבאים עם לחם התנופה.
             ג)          האם מקריבים קרבן צבור אשם? - לעולם לא.
5.          מאילו מינים מן החי מקריבים קרבנות צבור? בקר, כבשים, עזים.
6.          מהם קרבנות צבור? תמידין, ומוספי שבתות ראשי חודשים ובמועדות (ראה במדבר פרשת פנחס פרקים כ"ח-כ"ט).
7.          כיצד נקראים קרבנות הבאים מן החי? - זבחים
8.          כיצד נקראים קרבנות הבאים מן הצומח? - מנחות
9.          עם כל קרבן מביאים יין וסולת. כיצד הם נקראים?- נסכים.
10.        א)         במשכן היו שני מזבחות מה שמן? - מזבח הנחושת, מזבח הזהב.
ב)          מה שמם הנוסף של מזבח הזהב? - מזבח הקטורת, מזבח הפנימי.
ג)           מה שמם הנוסף של מזבח הנחושת? - מזבח העולה, מזבח החיצון.
11.        א)         על איזה מזבח היו מקטירים קטורת? - מזבח הזהב.
ב)          על איזה מזבח היו מקריבים קרבנות? - מזבח הנחושת.
12.        א)         מה גיל הבהמה הכשר לקרבן? - מהתורה מיום השמיני ללידתו והלאה, מדרבנן מיום שלושים ומעלה.

             ב)         עד איזה גיל אפשר להקריב את הבהמה לקרבן?

                         עגל              - עד בן שנה

                         פר               - עד בן שנתיים

                         כבשים        - עד בן שנה
                         איל             - מבן שנה ושלושים ואחד יום - שנתיים
             הערה: לאחר זמן זה אסור להקריב את הבהמה כי היא נקראת זקנה.
13.        קרבן צבור באים זכר או נקבה? - זכר
14.        קרבנות צבור באים חטאת או עולה?

             חטאת:       - העז או הבקר

             עולות: - כבשים או בקר
             הערה: זכור אין קרבן צבור בא אשם.
          *  בזמנך הפנוי עיין בספר הרמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרקים א-ב.
15.        א)         אלו בהמות כשרות לאכילה? שור, שה כבשים, שה עזים, איל, צבי, יחמור, אקו, דישון, תאו, זָמֶר.

                          ב)                מדוע רק בקר וצאן כשרים לקרבן ושאר הבהמות הטהורות (לאכילה) פסולות לקרבן?  כי בקר וצאן ברשות האדם וקל לתופסן.
"ושננתם לבניך" - פרשת ויקרא
פרק א'
                                                                                                                                           שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:

1.          היכן נאמרו למשה הדברים הכתובים בספר ויקרא? - באוהל מועד
2.          איזו בהמה אפשר לְנַדֵב לקרבן עולה? - מן הבהמה - בקר או צאן (פסוק ב').
3.          מה אפשר להקריב לקרבן עולה? - מן העוף - תורים או בני יונה (פסוק י"ד).
4.          מה חייבת להיות בהמה המיועדת לקרבן עולה? - זכר, ותמים.
5.          מה פירוש תמים? - ללא מום
6.          מי רשאי להקריב במזבח את הקרבן? - רק כהן טהור וללא מום.
7.          בפרק א' מדובר בקרבן עולה הבא בנדבה וזאת לומדים מהמלה הכתובה בפסוק ב' מהי המילה? - כי שפירושה אִם.
8.          בפסוק ה' בפרק א' כתובים מספר פעולות הנעשות בקרבן הבא מן הבהמה (צאן או בקר) מהן הפעולות הכתובות בפסוק וכיצד כתובים בפסוק:

             א)         שחיטה "ושחט"

             ב)         קבלת הדם (בכלי) - והקריבו.
             ג)          הולכת הדם (למזבח) - "והקריבו" (ראה תורה תמימה אות נ"ב).
             ד)         זריקת הדם במזבח - "וזרקו את הדם..."
9.          מהי המצוה הכתובה בפסוק ו' - מצות הדלקת אש על המזבח בכל יום (מצוה זו נעשית ע"י הבאת שני גזרי עצים למזבח החיצון פעם בבוקר ופעם שניה בין הערביים).
10.        היכן שוחטים את הקרבן? - בצפון המזבח (פסוק י"א).
11.        אחת הפעולות הנעשות בקרבן בהמה היא שחיטה. מהי הפעולה הנעשית בקרבן עוף? - מליקה.
12.        אחת הפעולות הנעשות בקרבן בהמה היא נתוח אברים. מה עושים בקרבן עוף - שסוע העוף (פסוק י"ז).
13.        אחת הפעולות הנעשות בקרבן בהמה היא סמיכה.
             מדוע לא סומכים בקרבן עוף - כי צריך לסמוך בכוח והעוף ימות.
14.        אחת הפעולות הנעשות בקרבן בהמה היא קבלת הדם בכלי. מדוע לא נעשית פעולה זאת בקרבן עוף? - כי אין הרבה דם בעוף.
15.        בקרבן עוף מפשיטים את עור הבהמה העולה לקרבן ושוטפים את הקרב והכרעיים מדוע בקרבן עוף לא מבצעים פעולת הפשטה ומקריבים את כל העוף עם עורו ונוצותיו? -
             כדי שיהא המזבח שָבֵע ומהֻדָר בקרבנו של עני (רש"י פסוק י"ז).
16.        רש"י בפסוק ה כותב "לִמֵד על השחיטה שכשרה בזר - מי הוא זר? - מי שאינו כהן.
17.        מה עולה למזבח בקרבן עוֺלָה הבא מן הבהמה? הכל חוץ מעור הבהמה - ראה פסוקים ט, י"ג ופרק ז' פסוק ח'.

"ושננתם לבניך"
פרק ב'
                                                                                                                                           שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:

1.          על איזה סוג קרבן מדובר בפרק ב'? - קרבן מנחה.
2.          מהי מנחה? - קרבן הבא מן הצומח - (חטים או שעורים, בד"כ מביאים מן החטים חוץ מקרבן סוטה הבא שעורים וקרבן (צבור) - מנחת העומר).
3.          א)         במה מדובר בפסוקים א-ז? - חמשת סוגי מנחת יחיד.

             ב)         מה שם המנחות? -

                         *     מנחת סֹלֶת                                                 *     מנחת על המחבת
                      *     נחת מאפה תנור - חלות                             *     מנחת מרחשת
                         *     מנחת מאפה תנור - רקיקים
4.          א)         מה מקריבים מן המנחה? - קומץ ואת כל הלבונה
             ב)         מה עושים עם שאר המנחה? - אוכלים הכהנים בקדושה ובטהרה
5.          א)         מה מצוה לשים במנחה? - מלח
             ב)         מה אסור לשים במנחה? - שאור, דבש
             ג)          מה יוצקים במנחה סולת ובוללים בשאר המנחות? - שמן
6.          א)         מי מביא בדרך-כלל מנחה? - עני

             ב)         מדוע כתוב בקרבן מנחה, "נפש" ולא כתוב אדם כמו בקרבן זבח? -

                         כי עני מביא זאת וכמובן היה לו קשה לחסוך כסף ולכן מחשיב הקב"ה כאילו הקריב נפשו.
7.          א)         על איזו מנחה מדובר בפסוקים י"ד-ט"ז - מנחת העומר
             ב)         כיצד נקראת מנחה זאת התורה? - בכורים.
             ג)          מדוע נקראת בשם מנחת בכורים? - כי היא המנחה הראשונה שמקריבים כל שנה מתבואה חדשה.

             ד)         ממה מקריבים אותה? - משעורים

             ה)         מה מתירה מנחת העומר? - לאכול מתבואה חדשה

             ו)          מה מקריבים עם המנחה? - לבונה (סוג של בושם)
8.          א)         כיצד באה המנחה מצה או חמץ? - מצה (פסוק י"א)
             ב)         אילו מנחות באות חמץ - חלק ממנחת תודה (ז, י"ג)
                         שני הלחם שמקריבים בעצרת (בחג השבועות)   (כ"ג, י"ז)


"ושננתם לבניך"
פרק ג'
                                                                                                                                           שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:

1.          אילו בהמות כשרות לקרבן שלמים? - בקר או צאן.
2.          איזה חלק בקרבן שלמים - הבא מן הכבשים קרב ולא קרב בבקר או בעזים? - האליה
3.          כיצד מתחלק קרבן שלמים? חלקו למזבח חלקו הכהנים אוכלים וחלקו אוכלים בעלי הקרבן.


"ושננתם לבניך"
פרק ד'
                                                                                                                                 שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:
1.          על איזה חטא מביאים קרבן חטאת? - עבירה בשוגג על מצות לא תעשה שבמזיד דינה כרת.
2.          אשר נשיא יחטא (פסוק כ"ב) למי הכוונה? - למלך.
3.          מה הפירוש שגגה? - לא התכוון לעבור עבירה.
4.          מהי חטאת חיצונית? - קרבן חטאת שדם הקרבן נזרק על מזבח החיצון.
5.          מה חטאת הפנימית? - קרבן חטאת שדם הקרבן נזרק על מזבח הפנימי.


"ושננתם לבניך"
פרק ה'
                                                                                                                                           שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:

1.          בפסוקים א-י"ג מדובר בקרבן "עולה ויורד" על שום מה נקרא בשם זה? - על שם שהאדם מקריב קרבן לפי מצבו הכספי.
2.          מי מביא קרבן אשם מעילות? - אדם שנהנה בשגגה מן הקדשים.
3.          מי מביא קרבן אשם תלוי?- אדם שספק לו האם עבר עבירה שזדונה כרת."ושננתם לבניך"
פרשת צו
                                                                                                                                              שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:
1.          א)         על מה מדובר בפרק ו' פסוקים א'-ג'? קרבן עולה
             ב)         מתי למדנו על קרבן עולה? - בפרק א'
             ג)          מדוע חזר הקב"ה וכתב עניין קרבן עולה בפרשת צו? - כדי לזרז את הכהנים בקיום מצוותה אף שיש בה חסרון כיס (רש"י א,ב).
             ד)         מהו החסרון כיס שיש לכהנים בקרבן עולה? כל הקרבן עולה כליל לה' והם מקבלים רק את עור הבהמה.
2.          א)         על איזו מצוה מדובר בפסוקים ג'-ד'? - תרומת הדשן.
             ב)         כיצד מקיים הכהן את המצוה? - מרים מלא המחתה מעל גב המזבח מהקרבנות את הנשרף ושם במזרחו של כבש ברצפה.
             ג)          מה הנס שהיה? - הדשן נבלע במקומו (ראה מסכת יומא א,ח ר' עובדיה מברטנורא ד"ה "תורמין את המזבח" רש"י ויקרא א, ט"ז בסופו).
3.          ולבש הכהן מדו בד (ו,ג)
             א)         מה הפירוש בד? - הכתונת.
             ב)         מה הפירוש "מדו בד" - מדתו (הכתונת חייבת להיות כמידת הכהן לא גדולה ולא קטנה).
4.          א)         מהי המצוה הכתובה בפסוק ה' - "ובער עליה הכהן עצים בבקר בבקר" - העלאת שני גזרי עצים בבוקר למערכה.
             ב)         מה כתוב בפרק א' פסוק ז' - "וערכו                                       על                              
ג)           מה למדו חכמים מפסוק זה? - מפי השמועה למדו שבמצות העלאת שני גזרי עצים בין הערביים מדובר (ראה רמב"ם ספר עבודה הלכות תמידין ומוסיפין פרק ב' הלכה ב').
5.          מי אוכל מן המנחה? - כל כהן זכר טהור אפילו בעלי מומין (רש"י ו,י"א).
6.          מהי מנחת חביתין? - מנחה שמקריב כהן גדול כל יום מחציתה בבוקר ומחציתה בין הערביים.
7.          איזו מנחה אוכלים הכהנים ואיזו מנחה אינם אוכלים? - מנחת ישראל אוכלים מנחת כהן כולה לה' (ו, י"ז).
8.          איזה כלי אין לו טהרה אלא ע"י שבירה? - כלי חרס.
9.          א)         כיצד מכשירים כלי נחושת? - מריקה ושטיפה
             ב)         מה הפירוש מריקה? - שטיפה במים חמים.
10.        היכן שוחטים את החטאת? - היכן ששוחטים את העולה (בצפון המזבח).

"ושננתם לבניך"

פרק ז'
                                                                                                                                           שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:

1.          היכן שוחטים את האשם? - היכן ששוחטים את העולה.
2.          א)         מה מקבלים הכהנים בקרבן עולה? - את עור הבהמה. (פסוק ח').
             ב)         מי מקבל? - בית אב. (ראה רש"י פסוק ט').
3.          לאיזה סוג קרבן שייך קרבן תודה? - קרבן שלמים.
4.          מי חייב להקריב קרבן תודה? - ארבעה אנשים (החוזר מהפלגה בים, מהמדבר, היוצא מבית האסורים, חולה שנרפא).
5.          מה ההבדל בין נדר לנדבה? - נדר חייב באחריות נדבה לא חייב באחריות.
6.          מהו פיגול? - הקרבן שחשבו בזמן השחיטה לאכלו לאחר זמן אכילתו.
7.          א)         מהו נותר? - נשאר, בשר של קרבן שנשאר לאחר זמן אכילתו.
             ב)         מה דין נותר? - לשורפו.
8.          א)         איזה שומן בבהמה אסור באכילה? - חֵלֶב.
             ב)         מה דין האוכל חלב במזיד? - כרת.
9.          מה דין האוכל דם במזיד? - כרת.
10.        מה מקבל הכהן בקרבן שלמים? - את השוק והחזה."ושננתם לבניך"
פרק ח'
                                                                                                                                           שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:

1.          על מה מדובר בפרק ח'? - שבעת ימי המילואים (משיחת אהרון ובניו לכהונת עולם).
2.          א)         מי היה הכהן הראשון? - משה
             ב)         אילו בגדים לבש? - בגדי לבן (רש"י פסוק כ"ה)
             ג)          כמה זמן שמש בכהונה? - שבוע ימים בלבד.

"ושננתם לבניך"
פרשת שמיני
                                                                                                                                        שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:
1.          ויהי ביום השמיני מהו התאריך? - ר"ח ניסן (שמיני למילואים)
             שהרי בכ"ג אדר הקים משה את המשכן ופרקו שבעה ימים (ראה עיקר שפתי חכמים אות ח' בפרק ח') ומיום השמיני הוקם ומאז אהרן הוא הכהן הגדול ולמשה אסור היה להקריב קרבנות כי לוי הוא.
2.          א)         "וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם" - איזו ברכה בירך את בני ישראל? - ברכת כהנים.
             ב)         היכן כתובה ברכה זאת? - בספר במדבר פרשת נשא פרק ו' פסוקים כ"ד -                                                ) השלם
3.          "ויברכו את העם" פסוק כ"ג.
             א)         מי המברכים? - משה ואהרן.
             ב)         מה ברכו? - ויהי נועם ה' אלקינו עליכם. יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם.
             ג)          מתי אנו אומרים את הפסוק ויהי נועם...? - במוצאי שבת אחרי תפילת י"ח.
             ד)         היכן כתוב פסוק זה? - (בספר תהילים פרק צ).
4.          מה שמות בני אהרון? - אלעזר, איתמר, נדב,אביהוא.
5.          א)         מי מבני אהרן מתו? - נדב ואביהוא.
             ב)         מדוע מתו? - כי הקריבו אש זרה.
6.          מהי הקריבה המשפחתית בין מישאל ואלצפן לאהרן? - בני דודים.
7.          מה אסור לכהן לשתות לפני הכנסו למשכן/למקדש? - יין ושכר.
8.          למדנו שזכרים כהנים מחלקים ביניהם את אשר קיבלו מהקרבן (חזה ושוק) האם מותר לכהנים לתת לבנות (הטהורות) לאכול מהחזה והשוק? כן שכתוב י, י"ד "ואת                                                    התנופה ואת     התרומה תאכלו במקום טהור                                                                                    ".
9.          א)         כמה סימנים יש לחיה טהורה? - שלוש.
             ב)         מהם הסימנים? - מפרסת פרסה, שוסעת שסע, מעלת גרה.
10.        א)         כמה סימנים יש לדג טהור? - שניים.
             ב)         מהם הסימנים? - סנפיר וקשקשת.
11.        א)         כמה סימנים יש לעוף טהור? - שלוש.
             ב)         מהם הסימנים? - יש לו אצבע יתרה, זפק, קרקבנו נקלף.
             ג)          סימני עוף טהור לא נכתבו בתורה, היכן כתבו לנו חכמים את הסימנים? - במסכת חולין פרק ג' משנה ו'.
             ד)         מה הכוונה אצבע יתרה? - אצבע הנמצאת מאחורי הרגל למעלה משאר האצבעות.
12.        טומאת נבילה
             א)         במה מטמאים נבלות בהמות וחיות? - במגע ובמשא (ראה פסוקים כ"ז, כ"ח, ל"ט, מ).
             ב)         אלו שרצים מטמאים אדם? - שמונה שרצים בלבד (שמותם ראה פסוקים כ"ט-ל).
             ג)          האם נבלת עוף מטמאת? - לא (פסוקים כ"ד - כ"ה מדברים בשרצים ראה רש"י כ"ה).
13.        מתי גדולי קרקע מקבלים טומאה מנבלה? - אחר שנתלש והורטב (אף שעתה הוא נגוב) - ראה רש"י י"א, ל"ח.
14.        מה לא מקבל טומאה?
             א)         מעיין ובור (פסוק ל"ו).
             ב)         כל זרע המחובר לקרקע (פסוק ל"ז).
             ג)          כל זרע שנתלש ולא קבל מים


ושננתם לבניך"
פרשיות תזריע-מצורע
                                                                                                                              שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:
1.          כמה ימים אחר לידה אסור לאשה להכנס למקדש
             א)         אחר לידת זכר 40 יום (פסוקים ב-ד).
             ב)         אחר לידת נקבה 80 יום (פסוק ה')
2.          מה צריכה האשה לעשות אחר לידתה כדי שיהיה מותר לה להכנס למקדש.
             א)         אחר לידת זכר לספור 40 יום,

                         אחר לידת נקבה לספור 80 יום

3.          אדם שיש לו נגע צרעת למי עליו ללכת כדי להטהר? - לכהן.
4.          מהם שלושת נגעי צרעת? - נגעי אדם, נגעי בגדים, נגעי בתים
5.          מהם שלושת נגעי אדם? - (א) נגעי עור הבשר (ב) שחין ומכוה
             (ג)         הראש והזקן (שהם נתק, קרחת וגבחת)

             א)         מהם שלושת סימני טומאה בעור הבשר?

                   שער לבן (לפחות שתי שערות)
               מחיה (כלומר באמצע הנגע יש בשר בריא).
               פשיון - פירושו: הנגע התפשט לאחר שבוע ראשון או שבוע שני  להסגרו
                         הערה: אם יש אחד משלושת הסימנים האדם טמא בצרעת.
             ב)         מהם שני סימני טומאה בשחין ובמכוה?
                         אחר שנרפא מעט הבשר ונרקמה עליהם קליפה, אם נראה בהם נגע הם מטמאים בשער לבן או בפשוין.

             ג)          מהם סימני נגעי הראש והזקן?

נתק =         פירושו נשירת שער כגודל גריס ויותר ומסביב יש שערות מקום הנשירה לבד מטמאת. אם היה פשיון או שגדל שער צהוב.
קרחת= נשירת שערות מאחור
גבחת = נשירת שערות מלפנים
             סימן הטומאה - נולד כתם לָבָן בקרחת או בגבחת.
             ד)         מה צבע השער בראש או בזקן המוכיחים על נגע צרעת? - צהוב.
6.          מהם סימני טומאה בבגדים ובבתים?
             א)         צבע ירקרק היינו ירוק שבירוקים, ירוק חזק.
             ב)         צבע אדמדם היינו אדום שבאדומים - אדם חזק.
             ג)          בפשיון.
             הערה: בבתים יש הסגר שלושה שבועות. בנגעי עור בשר ובבגדים - שבועיים.
7.          מהו מצורע מוחלט? - אדם שהכהן ראהו והחליט שהוא טמא בנגע הצרעת.
8.          מהו מצורע מוסגר? - אדם שהכהן ראהו ולא יודע מה להחליט לכן מסגירו שבוע ימים.
9.          א)         מה השווה בין מצורע מוחלט למצורע מוסגר? - שניהם אב הטומאה.
             ב)         מה ההבדל ביניהם? - מצורע מוחלט שטהרו הכהן מביא קרבן.
                                                                  מצורע מוסגר שטהרו הכהן לא מביא קרבן.
10.        מה עונשו של מצורע? - לשבת מחוץ למחנה, בגדיו פרומים, שער ראשו פרוע,
                                                         מגדל שפם ומכריז לכל המתקרב אליו אני טמא.
11.        מחוץ לאיזה מחנה מורחק המצורע? - מחוץ לשלוש המחנות.
12.        כמה מחנות היו? - שלוש.
13.        מהם שלושת המחנות? (רמב"ם ספר עבודה הלכות בית-הבחירה פרק שביעי הלכה י"א).
במדבר:      מחנה ישראל - והוא ארבע מחנות
הערה: הרמב"ם קורא למחנה ישראל בשם ארבע מחנות על שם ארבעת הדגלים כי לכל שלושה שבטים דגל אחד סה"כ ארבעה דגלים (ראה במדבר א, נ"ב).
מחנה לויה - שנאמר בה "וסביב למשכן יחנו"
מחנה שכינה - והוא מפתח אוהל מועד ולפנים.
לדורות:                      מפתח ירושלים עד הר הבית - כמחנה ישראל.
מפתח הר הבית עד העזרה (שהוא שער ניקנור) - כמחנה לויה
ומפתח העזרה ולפנים - מחנה שכינה.
14.        באיזה ארץ יתכן שתהיה צרעת בבתים? - בארץ ישראל - (ראה י"ד,ל"ג - רמב"ם ספר טהורה הלכות טומאת צרעת, פרק י"ד הלכות י"א-י"ג).
15.        מה מטרת הצרעת? - לעורר את האדם לחזור בתשובה. (ראה רמב"ם פרק ט"ז הלכה י').
16.        מתי האדם, הבגד, הבית - נטמאים בצרעת? רק אחר שהכהן רואה מחליט ואומר שזה נגע צרעת
ושננתם לבניך"
פרשת אחרי-מות
                                                                                                                              שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:
1.          על מה מדובר בפרק ט"ז? - עבודת כהן גדול ביום כפורים.
2.          א)         כמה בהמות צריך להקריב ביום כפור? - חמש עשרה

ב)         מי מקריב את הבהמות? - כהן גדול

             ג)          כיצד יש לכהן גדול, כוח להקריב את כל הקרבנות?

                         (א) כהן גדול צריך שיהיה גדול מכל אחיו בכח (רמב"ם ספר עבודה הלכות כלי המקדש פרק ה' הלכה א). (ב) הקב"ה עוזר לו.
3.          א)         כמה טבילות טובל כוהן גדול ביום כפור? - עשרה.
             ב)         מתי הוא טובל? - כאשר צריך ללבוש בגדי קודש
             ג)          מהם בגדי הקודש? - בגדי זהב ובגדי לבן.
             ד)         מתי לובש בגדי לבן? - כאשר צריך להכנס לקודש הקודשים.
4.          א)         כמה קידושים מקדש כהן גדול ביום כפור? - עשרה.
             ב)         מה מקדש? - ידיו ורגליו.
             ג)          מתי מקדש? - לפני שפושט בגדי קודש (פעם אחת) ואחר שלבש בגדי קודש (פעם אחת)
             הערות:
             א)         כהן גדול לובש ופושט בגדי זהב שלש פעמים ובגדי לבן פעמיים (סה"כ חמש פעמים ולכן מקדש עשרה פעמים).
             ב)         כאשר פושט את בגדי החול וכן בסוף יום כפור כאשר לובש את בגדי (והולך לביתו) אינו מקדש.
5.          א)         כמה פעמים ביום כיפור מקטיר כהן גדול קטורת? - שלוש פעמים.
             ב)         מתי מקטיר והיכן? - שניים בקודש על מזבח הקטורת (כמו בכל יום - מחציתה בבוקר ומחציתה בין הערביים). ועוד פעם אחת בקודש הקודשים - (בבוקר).
6.          היום אין לנו לא מקדש ולא כהן לכפר על עוונתינו ולכן אנו אומרים לקב"ה "ונשלמה פרים שפתינו" (הושע י"ד, ג). מה אנו עושים במקום עבודת כוהן גדול ביום כפור?
             א)         קוראים בתורה בשחרית פרשת אחרי מות פרק ט"ז.
             ב)         אומרים את עבודת יום הכפורים בתפילת מוסף.
7.          במנחה של יום כפור קוראים בתורה מהו הענין שקוראים? - פרשת עריות - פרק י"ח.
8.          א)         היכן צריך לשחוט קרבנות? - במשכן (בחצר) / במקדש (בעזרה) - פרק י"ז.
             ב)         מה עונשו של השוחט קדשים מחוץ למשכן ולמקדש? - כרת.
9.          מה דין האוכל דם במזיד? - כרת
10.        מהי המצוה המוטלת על שוחט חיה או עוף? - לכסות בעפר
             הערות:
א)         השוחט קרבן לא חייב בכיסוי הדם.
ב)         דם הבהמה ניתן לקרבן לכפרה על נפשותינו ואי אפשר לכסותו (כי מצוה להזותו על המזבח) והיות שלא רצה הקב"ה לחלק לנו בין מֻקְדָשין לחֻלִין. לכן לא ציוה לכסות את דם הבהמה (גם בשחיטת חֻלִין).
            נשאלת השאלה: מדוע בעוף צוה ה' לכסות את הדם הרי גם ממין העופות נקרב על גבי המזבח.
            תשובה: היות ומועט הוא (שמקריבים קרבן עוף) לא חש הקב"ה וצוה לכסות את דם העוף בשחיטת חֻלִין    (הועתק מספר החינוך מצות קפז).

"ושננתם לבניך"
פרשת קדושים
                                                                                                                              שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:
*           בפרשת קדושים 51 מצוות = 13 מצות עשה, 38 מצוות לא תעשה.
*           עתה נלמד את שם המצוה לפי הכתוב בספר החינוך.
*           העתק את שם המצוה ואָת הפסוק.
             (כל פעם שכתוב פסוק בספר החינוך כתובה לפני כן המילה "שנאמר")
*           החזק בידך חומש פתוח וציין את מספר הפסוק.
(ניתן לצלם את הטבלה מהחוברת בעמ' 28).
פסוקים ט-י' (מספר המצוות בטבלה 5-12)
עתה נלמד את המצוות הכתובות בפסוקים ט-י (בספר החינוך מצוות רט"ז-רכ"ג).
הערה: בספר החינוך כתוב מצות "תעשה" ואח"כ מִצְוַת "לא תעשה" וכן על הסדר. כדי להקל, על הלימוד אנו נשלים בטבלה מצוות לא תעשה ואח"כ את מצוות עשה. (לפי סדר הכתוב בפסוקים) ואח"כ את מצות עשה.
(את הטבלה ניתן לצלם מהחוברת מעמ' 29 עד עמ' 33).

ושננתם לבניך"

פרשת אמור
                                                                                                                                 שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:
1.          מה אסור לכהן לעשות? - להטמא למת.
א)         למי חייב כהן להטמא? - לשבעת קרוביו.
ב)          מי הם שבעת הקרובים? - אבא, אמא, אח, אחות (לא נשואה) בן בת, אשתו.
2.          איזה כהן אסור לו להטמות אפילו לשבעת הקרובים? - כהן גדול
3.          מה פירוש המילה "אִשָהּ"? - בעלה, האיש שלה
4.          לאיזה כהן אסור לעבוד במקדש? - כהן בעל מום.
5.          א)         מהו מת מצוה? - מת המוטל ואין מי שיטפל בו.
ב)          לאיזה מת (שאינו קרוב) מצוה לכהן להיטמא לו? (על מנת שיטפל בו) - מת מצוה.
6.          א)         מהו חלל? - בן כהן שנולד מפסולי כהונה
             ב)         עם אלו נשים אסור לכהן להתחתן? (נקראות פסולי כהונה) - זונה, חללה, גרושה.
             ג)          עם אלו נשים אסור לכהן גדול להתחתן (נקראות פסולי כהונה)? -
                         אלמנה, גרושה, חללה, זונה.
7.          לאיזה כהן מותר לאכול מקרבנות? - כל כהן טהור אף שהוא בעל מום.
8.          למי מותר לאכול מקרבנות (אף שהוא לא כהן)? - עבד כנעני של כהן.
9.          א)         מי הוא תושב כהן? - עבד יהודי (של כהן) שנרצע
             ב)         מי הוא שכיר? - עבד יהודי (של כהן) שעובד שש שנים
10.        ממתי מותר להקריב בהמה לקרבן
             א)         מדאורייתא? - מיום השמיני והלאה.
             ב)         מדרבנן? - מיום שלושים והלאה
11.        א)         ממתי עד מתי חל חג הפסח? - ט"ו ניסן - כ"א ניסן (כולל).

             ב)         אלו ימים הם יום טוב? - ראשון ושביעי

12.        מנחת העומר
             א)         מתי מקריבים? - ט"ז ניסן.
             ב)         ממה מביאים את המנחה? - משעורים.
             ג)          מה מתירה המנחה? - לאכול מתבואה חדשה.
13.        א)         איזה חג לא כתוב התאריך בו אנו חוגגים אותו? - חג השבועות.
             ב)         מתי חוגגים אותו? - חמישים יום אחר ט"ו בניסן.
             ג)          מהו התאריך לפי הלוח בימינו? - ו' סיון.
14.        א)         מהו החודש השביעי מהתורה? - תשרי.
             ב)         מהם החגים החלים בחודש זה? - ראש השנה, יום הכפור, חג הסוכות, שמיני עצרת.
15.        כמה ימים חוגגים את חג ר"ה?
             א)         מהתורה? - יום אחד - (א' תשרי).
             ב)         מדרבנן? - יומים (א,ב תשרי).
16.        מתי חל יום כפור? - י' בתשרי.
17.        א)         מתי חל חג סוכות? - ט"ו תשרי - כ"א תשרי (כולל).
ב)          איזה יום הוא יום טוב? - היום הראשון (ט"ו תשרי).
18.        כיצד נקרא בלשון התורה?

             א)         אתרוג -          פרי הדר

             ב)         לולב -             כפת תמרים
             ג)          ערבות -          ערבי נחל
             ד)         הדס -             עץ עבות
19.        איזה שמן כשר להדלקת המנורה? - שמן זית זך כתית.
20.        א)         כמה חלות שמים על השולחן בקודש? - שתים עשרה
             ב)         מתי אופים את החלות? - ביום שישי.
             ג)          מתי מחליפים את החלות? - ביום שבת.
21.        מה דין המקלל את השם והיו עדים והתראה? - סקילה

ושננתם לבניך"
פרשת בהר
                                                                                                                              שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:

1.          כל כמה שנים חלה שנת השמיטה? - שבע שנים.
2.          אלו מלאכות אסורות מהתורה לכל הדעות? - זריעה, זמירה, קצירה, בצירה.
3.          מתי חלה שנת היובל? - בשנת החמישים.
4.          א)         מתי מצוה לתקוע בשופר אחרי שנת השמיטה? - ביום כפור.
             ב)         מה מטרת התקיעה? - להודיע על שחרור העבדים לחופשי.
             ג)          מה עושים העבדים מר"ה ועד יום כפורים? - אוכלים ושותים ועטרות על ראשיהם (ראה רמב"ם ספר זרעים הלכות שמיטה ויובל פרק י' הלכה י"ד).
5.          מה מבטיח ה' בענין שנת השמיטה? - ברכה בתבואה לשלוש שנים (הנזרע בששית יספיק לששית-שביעית ושמינית.
6.          מה האסור המדובר בפסוק?      
             *           "אל תונו איש את אחיו" (כ"ה, י"ד) - אונאת ממון
             *           ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלקיך... כ"ה, י"ז - אונאת דברים.
7.          א)         מי הוא מלוה? - אדם הנותן כסף לאחרים על מנת שיחזירו לו כעבור זמן מסויים.
             ב)         מי הוא לווה? - אדם שקבל כסף על מנת להחזיר כעבור זמן מסויים.
           ג)   מה הוא האיסור הכתוב בפסוק "אל תקח מאתו נשך ותרבית" (כה, ל"ו) - אסור למלוה לקחת ריבית מהלווה.

"ושננתם לבניך"
פרשת בחוקתי
                                                                                                                                    שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:
1.          מהו שדה אחוזה? - שדה של ירושת אבות.
2.          מהו שדה מקנתו? - שדה שקנה.
3.          מהו מעשר שני? - מעשר שאוכל בעל-הבית בירושלים.
4.          אדם החליף בהמה שהקדיש לבית-המקדש בבהמה אחרת, מה דין הבהמות? - שתיהן קדושות שנאמר: "יהיה הוא ותמורתו יהיה קדש לא יגאל" (כז, לג)

איזהו מקומן של זבחים
פרק איזהו מקומן של זבחים נמצא בסדר קדשים מסכת זבחים פרק ה'.
פרק זה בא ללמד דיני מעשה הקרבנות וההבדלים שביניהם. הואיל והפרק כולל עיקרי הדינים של כל הקרבנות, לפיכך הוכנס לסידור התפילה שיהא אדם לומד כל יום, שכן אמרו (מנחות ב, י"א) "זאת תורת החטאת", זאת תורת האשם". כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת, וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם".
(הועתק מבאור משניות קהתי)
*           עיין בסידור בתפילת שחרית בעניין הקרבנות וראה היכן נמצא הפרק "איזהו מקומן".
             ציין את העמודים בסידורך                                                 .
*           לפני שאומרים בתפילה פרק "איזהו מקומן", אומרים תחינה "רבון העולמים אתה צויתנו להקריב קרבן תמיד...". בסוף הקטע אנו אומרים "ונשלמה                                                                                                               " (הושע י"ד, ג).
*           מספר שֵמות לקָרבנות אולם כולם כלולים בשמות ארבעת הקרבנות הבאים: עולה, חטאת, אשם, שלמים שכל קרבן שיקריבו צבור או יחיד - מאחד מאלה יהיה לעולם .
(ספר החינוך מצות קמא, רמב"ם ספר עבודה הלכות מעשה הקרבנות פרק א' הלכה ב)

משניות א-ה קדשי קדשים
1.          א)         עיין בפרק "איזהו מקומן" וכתוב:
                         קדשי קדשים: שחיטתן                                       (היכן)
             ב)         פר ושעיר של                                                                
                      -    פר: הכוונה לפרו של                                   (משה ואהרון) כמו שכתוב בויקרא

                               ט"ז, ו "והקריב                                                                                                                                                       אשר         "

                      -    שעיר: הכוונה לשעיר אשר עלה עליו הגורל                                          (למה)
                                כמו שכתוב בפסוק ט' "והקריב אהרן                                                                                     
                                                                                                                                                                                    ...".
                      -    שני הקרבנות הפר והשעיר הם קרבנות                                            (חטאת/אשם)
                                כמו שכתוב: בפר: (פסוק ו') "את פר                                "
                                כמו שכתוב בשעיר (פסוק ט') והקריב אהרן את השעיר                                                         ".
 2.         א)         קרבנות נוספים השייכים ל"קדשי קדשים" הם: "פרים הנשרפים".
                      *     פרים - הכוונה לפר כהן משיח כמו שכתוב בספר ויקרא פרק ד' פסוקים ג'-י"ב
                                "אם                                                                    ...
                                והקריב על                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                    "

                                ופר העלם דבר של צבור. כמו שכתוב בפסוקים י"ג-כ"א
                                "ואם כל                                                                                          ...
                                ונודעה החטאת... והקריבו                                                                                                              "

                      *     ופר יום הכפורים - הכוונה לפר החטאת שכהן גדול קונה מכספו כמו שכתוב בספר ויקרא פרק ט"ז פסוק ו' "והקריב אהרן את            אשר " כותב רש"י ללמדך
                                                                                                  הכתוב .
                         הערה: כל פרים אלו נקראים "נשרפים" כי דמם נזרק בהיכל ועל מזבח הפנימי, האֵמורים נשרפים במזבח החיצון ושאר הבשר והעור נשרפים בבית-הדשן (ולא נאכלים לכהנים כמו קרבן חטאת).
             ראה:          פרק ד' פסוקים ו-ז                              הזאת הדם לפני                                                                         "
                                ופסוקים י"ז-י"ח                                 הזאת הדם על קרנות                                                                "
                                פרק ט"ז פסוק י"ד                              והזה באצבעו על                                                                        ...
                                                                                            ולפני                             
                                פסוק י"ח                                             הכהן הגדול מזה מדם הפר (והשעיר)"על קרנות מזבח "
                                וכך כתוב במשנה "ודמן טעון על ועל מזבח ".
*     שעירים הנשרפים - הכוונה לשעיר של יום הכפורים שעיר שנקנה מכספי הצבור והוא השעיר "אשר עלה עליו הגורל לה' " (ט"ז,ט) מעשה השעיר כמעשה פר חטאת של כהן גדול כמו שכתוב (ט"ז, ט"ו) "ושחט את                ועשה
                                                                                                                                                                      ... ".
      ושעיר עבודה זרה שבית-דין חייבים על שגגת הוראה בעבודה זרה. כמו שכתוב בספר במדבר פרשת שלח לך פרק ט"ו פסוקים כ"ב-כ"ו "וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות... ... מסביר רשב"ם בעובד עבודת גלולים בשוגג פירשו חכמים.
      ופרשת העלם דבר שבויקרא בשאר מצוות של כרת  .
      על חטא כזה בשגגה (של כל העדה) מביאים "פר בקר אחד לעולה...
                                                                     אחד לחטאת" (פסוק כ"ד).
3.          משנה ג': "חטאת הצבור והיחיד"
             א)         מהם קרבנות חטאת של צבור? ושל
                      הערה: זכור ואל תשכח כל קרבנות מוסף של ר"ח ושל מועדות (חלק מהקרבן הוא הקרבת שעיר) נמצאים בספר במדבר פרשת    פרקים כ"ח-כ"ט.
ב)          היכן אוכלים הכהנים את קרבן החטאת?                                        מן                       
             קֶלַע: מעשה רשת, וילון, יריעה המשמשת מחיצה.
             קלעים הכוונה לקלעי החצר (שנאמר בשמות ל"ח, ט"ז "כל קלעי החצר שש משזר") לפנים מן הקלעים, הכוונה לחצר המשכן.
ובמקדש: פנים העזרה. שנאמר ויקרא ו, י"ח-י"ט "זאת תורת החטאת ... במקום קדוש תאכל ".
(ראה רמב"ם ספר עבודה הלכות בית-הבחירה פרק א' הלכה ה')
4.          א)         מי רשאי לאכול מקרבן חטאת? " " (כתוב בלשון המשנה) כמו שכתוב בספר ויקרא ו, י"ח-כ"ב "זאת תורת החטאת ... כל                                        יאכל אותה".
ב)         כיצד מותר לאכלה? כמו שכתוב במשנה                                                              "ונאכלין... "
צלי/מבושל/בין צלי ובין מבושל

ג)           זמן אכילת קרבן חטאת:
             מהתורה:    כמו קרבן שלמיו (הבא על הודאה של נס) יום ולילה ככתוב
             ויקרא ז, ט"ו "ובשר זבח תודת שלמים
             לא יניח ממנו ".
             מדרבנן:      עד הלילה
             סוף/חצות
H          כמו שכתוב במסכת ברכות א,א וכל הנאכלין
 מצותן עד ... אמרו חכמים
 ...
H          מדוע גזרו חכמים כל קרבנות שזמן אכילתם יום אחד יש לאוכלן עד חצות (ולא יותר)?
" את האדם (כתוב בלשון המשנה).
5.          א)         קרבן עולה
קדשים קלים/קדשי קדשים
ב)          דמן טעון מתנות .
H          שתי מתנות שהם ארבע פירושו: הכהן זורק את הדם פעמיים ונחשב שזרק על ארבע הקרנות כיצד? הכהן עומד למטה על הרצפה וזורק מתנה אחת בזוית מזרחית צפונית (והדם מתפשט על כותל מזרח וכותל צפון) ומתנה שניה בזוית מערבית דרומית (והדם מתפשט על כותל מערב וכותל דרום) - נמצאו שתי מתנות.
הדם מתפשט סביב לארבע רוחות המזבח.
ג)           "טעונה הפשט ונתוח" כמו שכתוב בספר ויקרא א,ו, את
 אותה
"וכליל לאִשים" כל הנתחים וכל החלב (חוץ מעור הבהמה) מקטירים הכל על האש שעל גבי מזבח החיצון כמו שכתוב בפסוק י"ג והקריב הכהן את
 ".
הערה: עור הבהמה ניתן לכהנים (שעובדים באותו יום) כמו שכתוב (ז,ח) "והכהן
"
מסביר רש"י בפסוק ט': הא כיצד

6.          משנה ה' - זבחי שלמי צבור ואשמות
א)         קרבן שלמי צבור הכוונה לשני כבשי עצרת הבאים עם שתי הלחם כמו שכתוב ויקרא כ"ג י"ט-כ "ושני לזבח ... יהיו .
הערה: החידוש בקרבן שלמי צבור הוא, אף ששלמים הם קדשים קלים שלמי צבור הם קדשי קדשים כמו שכותב רש"י פסוק כ' ד"ה קדש יהיו: לפי ששלמי
 הוזקק שהן\ .
H          בגמרא למדים זה מן הכתוב במדבר י,י "על עלתיכם ועל זבחי שלמיכם" מה עולה קודשי קדשים אף שלמי צבור קדשי קדשים"
ב)          אלו הן אשמות?
מתח קוים
אשם (ויקרא ה' כ"א - כ"ה)     #              #              מביא מי שמעל בשוגג                                                              בקודשי ה'
אשם (שם, שם, ט"ו-ט"ז)         #              #              מביא מי שחטא בגלוי עריות                                    עם שפחה* חרופה.
אשם (ויקרא י"ט, כ-כ"א)        #              #              מביא מי שנשבע לשקר                                                            בתביעת ממון הודה ששקר
                                                ורוצה לכַפֵר על מעשיו.
אשם (ויקרא י"ד א-ל"ב)          #              #              מביא מצורע לאחר שנרפא                                                       מצרעתו ונטהר.
אשם (במדבר ו, ט-י"ב)             #              #              מביא נזיר שנטמא במת בתוך                                  ימי נזירותו.
אשם (ויקרא ה' י"ז-י"ח)          #              #              מביא אדם שספק לו אם עבר                                  עבירה על לא תעשה שזדונה                                                 כרת.
הערה: * שפחה חרופה לאיש דהיינו חציה שפחה וחציה בת חורין.
ג)           אשמות הם קדשי קדשים וצריך לאכל אותן: " מן "
ד)          דמן טעון שהן
ה)          קרבן אשם אפשר לאכל כמו שכתוב במשנה
צלוי / מבושל / צלוי או מבושל
"ונאכלין... ".
ו)           אוכלים את הקרבן כמו שכתוב במשנה
רק זכרים / זכרים ונקבות
"ונאכלים... כהונה".
לסיכום:
קדשי קדשים:   מקום השחיטה:             בצפון
מקום אכילתן: לפנים מן הקלעים
(במשכן - בחצר אוהל מועד. במקדש -      בעזרה)
האוכלים:         זכרי כהונה.
זמן האכילה:    מהתורה - יום ולילה (עד עמוד השחר)
מדרבנן - יום ולילה (עד חצות).
זריקת הדם:
החיצון 
א)         באיזה מזבח?             
הפנימי (רק פרים הנשרפים ושעירים הנשרפים)
ב)          היכן במזבח?               קרבן חטאת - על ארבעת קרנות.
עולה - שתי קרנות (מזרחית צפונית, מערבית דרומית)
אשם - שתי קרנות (מזרחית צפונית, מערבית ודרומית).
זכור ואל תשכח!
א)         רק קרבן חטאת, זריקת דם בקרבן על ארבע הקרנות.
ב)          קרבן עולה כולו לה'.
ג)           קרבן שלמים הוא קדשים קלים חוץ משלמי ציבור (שהוא קדשי קדשים)
משניות ו-ח קדשים קלים
1.          א)         התודה - קרבן שעל ידו מודה האדם לה' כמו שכתוב ויקרא ז, י"ב-י"ג "אם על יקריבנו והקריב על זבח .
H          קרבן תודה מקריבים ארבעה אנשים והם:
v           v
v v
ס
ב)          אֵיל נזיר: הוא קרבן שמביא הנזיר ביום מלאת ימי נזירו כמו שכתוב במדבר ו, י"ג-י"ד "וזאת תורת הנזיר ביום מלאת נזרו... והקריב את קרבנו לה'... אחד תמים
 ".
2.          קרבן תודה נחלק לשלושה חלקים: למזבח, לבעלים ולכהנים
א)         למזבח: כמו שכתוב ויקרא ג, ג-ה "והקריב מזבח השלמים אשה לה'... את החלב...".
ב)          לבעלים: כמו שכתוב במשנה "ונאכלים ... "
ג)           לכהנים: (ואף לעבד השייך לכהן) כמו שכתוב במשנה "אלא שהמורם
 ".
H          מדובר בעבד כנעני שקנוי לכהן כמו שכתוב ויקרא כ"ב, י"א
"וכהן כי יקנה הוא
 ". מסביר רש"י: שקנוי .
H          "המורם מהם" - הכוונה לחלק שמרימים ונותנים לכהן.
בקרבן שלמים נותנים לכהן את החזה והשוק כמו שכתוב ויקרא י, י"ד:"               ואת ואת ...
ונתנו ".
הערה:   אף שקרבן תודה ואיל נזיר שייכים לקדשים קלים (לקרבן שלמים) זמן אכילתן כקדשי קדשים יום ולילה.
3.          משנה ז': קדשים קלים
א)         סוג הקרבן:                 קרבן
חטאת / אשם / שלמים
ב)          מקום השחיטה:          
ג)           זריקת הדם:               (במזבח החיצון) שתי
ד)          מקום אכילתן:           " " (איזה עיר? ).
ה)          זמן אכילתן:               שני "
ו)           האוכלים:   (את החזה והשוק שניתן תרומה לכהנים)
" "
ו)           כיצד אוכלים               "בכל ".
(מבושל, צלוי, שלוק)?
4.          משנה ח' - הבכור והמעשר והפסח
עתה נלמד על שלושה קרבנות השייכים לקרבן שלמים (קדשים קלים) אולם שונים מעט במספר דברים:
H          כאשר יש שינוי בקָרבן, מקרבן שלמים הקף בעיגול.
הקרבן
מקום השחיטה
זריקת הדם
האוכלים
זמן האכילה
כיצד נאכל
בכורטעון
 ...

 ימים


בכל
מעשר בהמה

 ...

 (ואין
לכהנים חלק בו)


הפסח

 ...
אלא
עד
אלא
הערה:      א)            קרבן פסח זמנו מהתורה כל הלילה אלא שחכמים גזרו שיש לאכלו מוקדם יותר.
ב)             שינה באכילתן: פירוש: בכור ניתן כולו לכהנים ואין לבעלים חלק בו (אף שמדובר בקרבן שלמים - גזרת הכתוב במדבר י"ח, ח). "ובשרם יהיה לך כחזה התנופה ושוק הימין לך יהיה".
ג)              מעשר בהמה: אוכלים הבעלים (כדין קרבן פסח) ואין לכהנים חלק בו (אף שמדובר במעשר ובקרבן שלמים).

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה