יום שני, 22 באוגוסט 2011

ספר במדבר - אבנר גדסי

"ושננתם לבניך"
פרשת במדבר
                                                                                                             שם התלמיד:

האב/האם שואלים והבן משיב:

1.       מה פירושה המילה "שְׂאוּ"? - סְפֹר.
2.       מה פירוש המילה "מנין" - מספר.
3.       מהו החודש הראשון מהתורה? - ניסן.
4.       א)      על איזו שנה מדובר בספר במדבר? - שנה שניה ושנת הארבעים לצאת בני-ישראל ממצרים.
ב)       בפרשת במדבר מדובר על ספירת בני-ישאל במדבר באיזו שנה מדובר? - שנה שניה.
5.       א)      באיזה חודש ספרו את בני-ישראל?- החודש השני.
ב)       מהו החודש השני לפי התורה? - אייר.
6.       מי היה עם משה בספירת כל שבט? - ראש השבט (א,ד).
7.       א)      מי נספר? - כל הגברים מבן עשרים שנה ומעלה.
          ב)      איזה שבט לא נספר עם כל שבטי ישראל? - שבט לוי.
          ג)       מאיזה גיל נספר? - מבן שלושים יום.
8.       מה פירוש המילה "מטה"? - שבט.
9.       היכן חונים הלויים? - מסביב למשכן (א, נ"א).
10.     מה תפקיד הלויים?
          א)      בשעת החניה? - לשמור שזה לא יקרב למשכן.
          ב)      בשעת הנסיעה? - להרים את המשכן וכליו.
11.     "והזר הקרב יומת" (א, נ"א) מי הוא זר? - מי שלא משבט לוי.
12.     א)      כיצד חנו בני ישראל? - איש על דגלו.
          ב)      כמה דגלים היו במחנה ישראל? - שלוש.
13.     א)      מי חנה בצד מזרח? - יהודה, יששכר וזבולון.
          ב)      מי חנה בצד דרום? - ראובן, שמעון וגד.
          ג)       מי חנה בצד מערב? - אפרים, מנשה ובנימין.
          ד)      מי חנה בצד צפון? - דן, אשר ונפתלי.
          הרמז לדבר: החשוב במזרח והוא ראשון.
          א)      דגל יהודה במזרח כי הוא נוסע ראשון.
          ב)      דגל ראובן בדרום כי הוא הבכור.
          ג)       אפרים במערב כי הוא מבני רחל.
          ד)      דן בצפון כי הוא מבני השפחות.
14.     א)      מי נוסע ראשון? - דגל מחנה יהודה.
ב)       מי נוסע האחרון? - דגל מחנה דן.
ג)        היכן נוסעים שבט לוי? - בין המחנות.
15.     כיצד כתוב בתורה צד?
          א)      דרום? - תימנה.
          ב)      מערב? - ימה.
16.     א)      מה הם שמות בני אהרן? - נדב ואביהוא, אלעזר ואיתמר.
          ב)      מי מת בחיי אהרן? - נדב ואביהוא.
          ג)       הסיבה למות שני בני אהרן? - כי הקריבו אש זרה.
17.     א)      בזכות מה נבחרו בתחילה בכורי בני ישראל לעבוד במשכן? -
                   כי הצילם ה' במכת בכורות במצרים (ראה ח, י"ז).
          ב)      מי נבחר לעבוד במשכן במקום בכורי בנ"י? - שבט לוי (ראה ח, י"ח-י"ט).
18.     מה שמות בני לוי? - גרשון, קהת ומררי.
19.     מה שמות בני קהת? - עמרם, יצהר, חברון ועוזיאל.
20.     על מה היו אחראים בני לוי בזמן הנסיעה? (אמור בקצרה).
          א)      בני קהת?          *      הכהנים - לכסות את כלי הקודש.
                                                     *      הלויים - להרים את כלי הקודש.
          ב)      בני גרשון? -             היריעות (מפורט בפרשת נשא).
          ג)       בני מררי? -              הקרשים (מפורט בפרשת נשא).


21.     היכן חנו שבט לוי במחנה לויה?
          א)      משה אהרן ובניו? - בצד מזרח.
                   הערה: אהרן ובניו הכוונה לכהנים.
          ב)      בני קהת הלויים? - דרום.
          ג)       בני גרשון? - במערב.
          ד)      בני מררי? - צפון.
22.     א)      מדוע נספרו בני ישראל מבן עשרים? - כדי לדעת כמה חיילים יש בצבא.

          ב)      מדוע נספרו בני לוי מבן חודש ומעלה? -

                   כדי לדעת כמה בכורים מבני ישראל נפדים על-ידי שבט לוי.

          ג)       מדוע נספרו בני לוי מבן 25 שנה ומעלה ועד חמישים? -

                   כדי לדעת כמה לויים עובדים במשכן.
23.     א)      כיצד נפדו בכורי בני ישראל שלא נפדו על ידי שבט לוי? - נתנו חמשה שקלים.
          ב)      מי קיבל את החמשה שקלים? - הכהנים.
          ג)       מדוע חלק מבכורי בני ישראל נפדה על ידי הלויים וחלק היה חייב לתת חמישה שקלים? -
                   כי בכורי בני ישראל היו יותר משבט לוי.
24.     מאיזה גיל ועד מתי עבדו הלויים במשכן? - מבן 30 שנה ועד 50 שנה.
25.     מי אחראי על כל הכהנים (נשיא הנשיאים)? - אלעזר בן אהרן הכהן.


"ושננתם לבניך"
פרשת נשא
                                                                                                שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:

1.       מי אחראי על עבודת בני גרשון ובני מררי? - איתמר בן אהרן הכהן.
2.       א)      מהו מסך? - וילון.
          ב)      מהם המסכים שהיו בחצר המשכן ובמשכן? - מסך פתח החצר, מסך פתח אוהל, והמסך.
3.       מהי המצוה הכתובה בפסוק?

          א)      "... וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זה וכל טמא לנפשו" (ה,ב) -

                   שלוח טמאים חוץ למחנה.
          ב)      "ולא יטמאו את מחניהם" (ה,ג)            - שלא יכנס טמא בבית המקדש.
          ג)       "והתודו את חטאתם" (ה,ו)                  - מצות וידוי על חטא.
          ד)      "לא יצק עליו שמן" (ה, ט"ו)                - שלא יתן שמן בקרבן סוטה.
          ה)      "ולא יתן עליו לבונה" (ה, ט"ו)             - שלא לשים לבונה בקרבן סוטה.
          ו)       "חמץ יין וחמן שכר לא ישתה" (ו,ג)      - שלא ישתה הנזיר יין או כל מיני שכר.
          ז)       "וענבים לחים... לא יאכל" (ו, ג)           - שלא יאכל הנזיר ענבים לַחִים.
          ח)      ""וענבים... יבשים לא יאכל" (ו,ג)        - שלא יאכל הנזיר צמוקים.
          ט)      "מחרצנים... לא יאכל" (ו,ד)                - שלא יאכל הנזיר גרעיני הענבים.
          י)       "ועד זג לא יאכל" (ו,ד)                        - שלא יאכל הנזיר קליפת הענבים.
          יא)     "תער לא יעבור על ראשו" (ו,ה)            - שלא יגלח הנזיר שערו.
          יב)     "גדל פרע שער ראשו" (ו,ה)                  - גדול שער נזיר.
          יג)      "על נפש מת לא יבא" (ו,ו)                    - שלא יכנס הנזיר לאהל המת.
          יד)     "לאביו ולאמו לא יטמא" (ו, ז)             - שלא יטמא הנזיר במת והשאר טמאות.

          טו)     "וכי ימות עליו מת בפתע פתאום וגלח

                   ראשו ביום טהרתו".. (ו,ט).                                         צוות גלוח הנזיר והבאת

                   "וזאת תורת הנזיר ביום מלאת ימי נזירו" (ו,י"ג)           קרבנותיו
                   "וגלח הנזיר"... (ו, י"ח)
                   הערה: הרמב"ם אומר ששני גלוחים אלו של נזיר אין ראוי למנותן כי אם מצוה אחת.
טז)     "... כה תברכו את בני ישראל" (ו, כ"ג)           - מצות ברכת כהנים.
יז)      "כי עבודת הקודש עליהם בכתף ישאו" (ז,ט) - מצות משא הארן בכתף.
4.       האם יש הבדל בין טמא לטמאה? - לא שכתוב: "מזכר ועד נקבה תשלחום... ולא יטמאו..." (ה,ג).
5.       מהו וידוי? - אמירת דברים, הבעת חרטה על חטא.
6.       א)      מה כפרתו של אדם שנשבע לשקר שלא גזל ובאמת גזל ועתה חוזר בתשובה?
                   לשלם קרן חומש ואיל לקרבן.
          ב)      כיצד נקרא קרבן זה? - אשם גזלות.
7.       כמה ימים הקריבו הנשיאים קרבנות? - שנים עשר, כל יום נשיא אחד.
8.       מה התנדבו הנשיאים בחנוכת המשכן? - שנים עשר בקר ושש עגלות צב.
9.       א)      כמה עגלות קיבלו?
                      בני גרשון? - שתיים.
                      בני מררי? - ארבע.
          ב)      כמה פרים קיבלו?
                      בני גרשון? - ארבעה.
                      בני מררי? - שמונה
10.     מדוע לא קיבלו בני קהת עגלות? - כי מצוה עליהם לשאת את כלי הקודש בכתף.

"ושננתם לבניך"

פרשת בהעלותך
                                                                                               שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:

1.       א)      ממה עשויה המנורה? - זהב.
          ב)      מהו מספר הנרות במנורה? - שבע.
          ג)       כיצד נעשתה המנורה? - מקשה אחת.
2.       א)      כיצד טֻהַרוּ הלויים? -            *   העבירו תער על כל בשרם.
                                                                 *   הזו עליהם מי חטאת.
          ב)      את מי הרים אהרון תנופה? - את הלויים.
3.       א)      "ויעשו בנ"י את הפסח במועדו" - מה הכוונה פסח? - קרבן פסח.
          ב)      מתי חגגו בני ישראל את הפסח הראשון במדבר? - בשנה השנית.
4.       א)      מתי מקריבים קרבן פסח ראשון? - בי"ד ניסן.
          ב)      מתי מקריבים קרבן פסח שני? - בי"ד אייר.
          ג)       מי מקריב קרבן פסח שני? - מי שהיה טמא בפסח ראשון או בדרך רחוקה ולא יכל לעשות הפסח.
5.       מה דין אדם טהור שלא עשה פסח במזיד? - כרת.
6.       מה דינו של גר? - כיהודי לכל דבר.
7.       על פי מה יודעים בני ישראל שצריכים לנסוע? -
          "על פי ה' (הענן) ביד משה" (י, י"ב) תקיעת הכהנים בחצוצרות - ומשה אומר "קומה ה' ...".
8.       א)      כמה חצוצרות עשה משה? - שתים.
          ב)      ממה עשויות החצוצרות? - כסף.
          ג)       כיצד נעשו החצוצרות? - מקשה.
9.       למה שימשו החצוצרות?
          א)      לאסוף את הנשיאים.
          ב)      לאסוף את העם.
          ג)       לתקוע בזמן הקרבת קרבנות צבור.
          ד)      להריע בזמן מלחמה.
10.     בני ישראל הגיעו למדבר סיני בשנה הראשונה בט"ו בניסן. מתי נסעו משם?
          בכ' אייר בשנה השנית (י, י"א).
11.     מה ביקש משה מחותנו חובב? - שיבא עם בני ישראל לארץ ישראל.
12.     מי היה מקדים לפני ישראל - "ונוסע... דרך שלושת ימים"? - ארון ברית ה' (י, ל"ג).
13.     מה אמר משה בתחילת הנסיעה? - קומה ה' ויפצו אויבך וינסו משנאך מפניך.
14.     מה אמר משה כאשר צריך לחנות? - שובה ה' רבבות אלפי ישראל.
15.     מה היה עונש בני ישראל בתבערה? - יצאה אש ואכלה בקצה המחנה.
16.     א)      מה היה צורת המן? - כזרע גד (עגול).
          ב)      מה היה מראה המן? - כעין הבדולח (כאבן יקרה).
17.     מה היו תלונות משה לה'?
          א)      מאין לי בשר לכל העם.
          ב)      לא אוכל אנכי לבדי לשאת את כל העם הזה.
18.     מה היתה תשובת ה' למשה?
          א)      בעניין הנהגת העם? - אספה לי שבעים מזקני ישראל.
          ב)      בעניין הבשר? - אמור לעם התקדשו למחר ואכלתם בשר.
19.     מי משבעים הזקנים נזכר שמם בתורה? - אלדד ומידד.
20.     איזה עוף הביא ה' לבנ"י לאכול? - שלו.
21.     מה היה בקברות התאווה? - מות המתלוננים בזמן אכילתם את השלו.
22.     א)      מה קרה בחצרות? - מרים הצטרעה.
          ב)      מדוע הצטרעה מרים? - כי דיברה לשון הרע על משה.
          ג)       כמה זמן חיכו העם למרים? - שבוע ימים.
23.     במה גדול משה יותר מכל הנביאים?
          א)      ה' מדבר עמו פה אל פה.
          ב)      במראות ולא בחידות.


"ושננתם לבניך"
פרשת שלח
                                                                                               שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:

1.       א)      כמה אנשים נשלחו לרגל את הארץ? - שנים עשר.
          ב)      איזה שבט לא שלח מרגל? - שבט לוי.
2.       מה פירוש מַחֲנִים? - עיר ללא חומה.
3.       מהם שמות בני הענק? - אחימן ששי ותלמי.
4.       מה הביאו עמם המרגלים? - אשכול ענבים, רמון ותאנה.
5.       כמה ימים היו המרגלים בארץ? - 40 יום.
6.       א)      מה עשו המרגלים בבואם מארץ כנען? - הפחידו את בני ישראל שלא כדאי להכנס לארץ
          ב)      מה עשו בני ישראל? - בכו למשה ואהרון.
7.       א)      מה היה עונשם של המרגלים? - מתו במגפה.
          ב)      מי המרגלים לא מת במגיפה? - יהושע וכלב.
          ג)       מה הסיבה? - כי דיברו בשבח הארץ וניסו לשכנע את בני ישראל לבטוח בה'.
8.       מה היה עונש בני ישראל? - כל בן שגילו עשרים שנה ומעלה ימות במדבר ולא יכנס לארץ.
9.       א)      מה צריך להביא לקרבן חוץ מהבהמה? - יין לנסוך וסולת בלול בשמן למנחה.
          ב)      מה הכמות? לכבש -   רביעית ההין יין, רביעית ההין שמן, ועשרון סולת.
                                      לאיל -     שלישית ההין יין, שלישית ההין שמן, שני עשרונים סולת.
                                      לבקר -    חצי ההין יין, חצי ההין שמן, שלושה עשרונים סולת.
10.     היכן יש מצוה מהתורה להפריש חלה מהבצק? - בארץ ישראל.
11.     מה דין המקושש עצים ביום השבת במזיד והתרו בו שני עדים? - סקילה.


"ושננתם לבניך"
פרשת קרח
                                                                                               שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:

1.       מאיזה שבט היה קרח? - לוי.
2.       לאיזו משפחה משבט לוי שייך קרח? - קהת.
3.       מאיזה שבט היו דתן ואבירם? - ראובן.
4.       מה היתה תלונת קורח ועדתו על משה? -
          כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה' ומדוע תתנשאו על קהל ה'.
5.       במה נבחנו 250 איש וקרח? - בקטורת.
6.       מה עשו עם 250 המחתות? - צפוי למזבח החיצון.
7.       א)      מי עצר את המגיפה אחר מות קורח ועדתו? - אהרן הכהן.
          ב)      כיצד עצר את המגיפה? - על נתינת הקטורת בין העם.
8.       כיצד הוכח לכל שאהרן הכהן נבחר לשמש בכהונה גדולה על פי ה'? -
          מטהו פרח ויגמל שקדים.


9.       מהי המצוה הכתובה בפסוק:
          א)      "ושמרו את משמרת אוהל מועד" (י"ח, ד)         - שמירת המקדש.
          ב)      "וזר לא יקרב אליכם" (י"ח, ד)                        - שלא יעבוד זר במקדש.
          ג)       "אך פדה תפדה את בכור האדם" (י"ח, ט"ו)     - פדיון בכור האדם.
ד)             "אך בכור שור או בכור כשב או בכור עז לא תפדה (י"ח, י"ז)
                   שלא לפדות בכור בהמה טהורה.
          ה)      "ועבד הלוי הוא את עבודת אהל מועד" (י"ח, כ"ג)      - עבודת הלויים במקדש (להיות הלויים עובדים במקדש להיות שוערים ומשוררים בכל יום על הקרבן).
ה)            "כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו לה' תרומה נתתי ללויים לנחלה" (י"ח, כ"ד)
         מעשר ראשון (ישראל נותן ללוי).
ו)              "ואל הלויים תדבר... ותרומתם ממנו תרומת ה' מעשר מן המעשר" (י"ח, כ"ה-ל"ב)
         לתת מעשר מן המעשר (הלוי נותן לכהן)."ושננתם לבניך"
פרשת חקת
                                                                                               שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:

1.       כמה ימים טמא אדם שנטמא במת? - שבעה ימים.
2.       א)      את מי מטהרים עם אפר פרה אדומה? - טמא מת.

          ב)      מתי מזים מי אפר פרה אדומה על אדם הטמא במת? -

                   ביום השלישי וביום השביעי לטומאתו.
3.       מה דין האדם הנכנס במזיד למקדש והוא טמא מת? - כרת.
4.       כיצד עלול אדם להטמא במת?
          א)      על ידי נגיעה במת.
          ב)      נכנס לאהל המת (אף שלא נגע במת).
          ג)       נשא את המת (אף שלא נגע בו).
          ד)      האהיל על המת (כגון טס מעל מת).
5.       א)      מתי מתה מרים? - בשנת הארבעים בחודש הראשון.
ב)       מה קרה כאר מתה מרים? - לא היה מים לעדה.
6.       מדוע נענו משה ואהרן לארץ? - כי משה הכה בסלע להוציא מין ולא דבר אל הסלע.
7.       היכן נקבר אהרן? - בהר ההר.
8.       מי התמנה לכהן גדול אחר מות אהרן? - אלעזר בנו.
9.       מתי שלח ה' בעם נחשים? - כאשר התלוננו על המן.
10.     א)      מה עשה משה כאשר שלח ה' בעם נחשים שרפים? - התפלל אל ה'.
          ב)      מה אמר ה' למשה לעשות? - נחש ולשים אותו על נס.
          ג)       מה עשה משה? - נחש נחושת.
          ד)      מה הפירוש על נס? - על מקום גבוה.
11.     א)      מי היה מלך האמורי? - סיחון.
          ב)      מי התחיל במלחמה סיחון או בני ישראל? - סיחון.
          ג)       מה היו תוצאות המלחמה? - "ויכהו ישראל לפי חרב וירש את ארצו".
12.     א)      מי היה עוג? - מלך הבשן.
          ב)      מי התחיל במלחמה עוג או בני ישראל? - עוג.
          ג)       מה היו תוצאות המלחמה? - "ויכו אותו ואת בניו ואת כל עמו עד בלתי השאיר לו שריד ויירשו את ארצו".


"ושננתם לבניך"
פרשת בלק
                                                                                               שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:

1.       מי היה בלק? - מלך מואב.
2.       מי היה בלעם? - נביא הגויים.
3.       מדוע קרא בלק לבלעם? - כדי שיבוא ויקלל את ישראל.
4.       כמה פעמים נטתה האתון מהדרך? - שלוש פעמים.
5.       מה קרה עם האתון אחר שפתחה את פיה? - מתה.
6.       כמה מזבחות אמר בלעם לבלק לבנות? - שבע.
7.       מה היה חטא בני ישראל בשטים?
          א)      גילוי עריות עם בנות מואב.
          ב)      השתחוו לבעל פעור.
8.       מי היה בעל פעור? - אלילי מואב.
9.       א)      מה היה עונשם של בני ישראל בחטאם עם בנות מואב? - מתו במגפה.
          ב)      מי עצר את המגיפה? - פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן.
          ג)       כיצד עצר את המגפה? - הרג את המדינית ואת האיש מבני ישראל שחטאו.


"ושננתם לבניך"
פרשת פנחס
                                                                                            שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:

1.       מה נתן ה' לפנחס עבור הריגת המדינות ואש הישראלי? - ברית כהונת עולם.
2.       א)      מי היתה האשה הַמֻּכָּה? - כזבי בת צור.
          ב)      מי היה האיש הַמֻּכֶּה? - זמרי בן סלוא נשיא בית - אב לשמעוני.
3.       מתי נערכה הספירה בערבות מואב? - בשנת הארבעים.
4.       א)      מה שם אמם של משה אהרן ומרים? - יוכבד.
          ב)      מה שם אביהם? - עמרם.
5.       א)      מה שם בנות צלפחד? - מחלה, נעה, חגלה, מלכה, תרצה.
          ב)      מה שם אביו של צלפחד? - חפר.
          ג)       לאיזה שבט מתיחס צלפחד? - מנשה.
6.       מה המצוה הכתובה בפסוק?
          א)      "איש כי ימות ובן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו...
                   (ט"ו, נ"ב-נ"ו, כ"ז; ו-י"א) - דיני נחלות.
          ב)      "צו את בני ישראל... את קרבני לחמי... שניים ליום עולה תמיד"
                   (כ"ח: ב-ג) - הקרבת תמידין בכל יום.
          ג)       "וביום השבת שני כבשים" (כ"ח, ט) - קרבן מוסף ביום שבת.
          ד)      "ובראשי חדשיכם תקריבו לה' ושעיר עזים לחטאת"
                   (כ"ח: י"א-ט"ו) - קרבן מוסף בכל חודש וחודש.
          ה)      "וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה' "
                   (כ"ח: כ"ו-ל"א) - קרבן מוסף בחג השבועות.
          ו)       "ובחדש השביעי באחד לחדש... יום התרועה יהיה לכם"
          (כ"ט, א) - לשמוע קול שופר בראש השנה.
          ז)       "ובעשור לחודש השביעי... ועניתם את נפשתיכם" (כ"ט,ז)
                   - לצום ביום כפור (י' בתשרי).
7.       היכן כתובים קרבן צבור תמיד + מוספין? - בפרשת פנחס פרקים כ"ח-כ"ט.
8.       מתי חל?
          א)      ראש השנה (מהתורה)              - א' תשרי.
          ב)      יום כפור?                               - י' בתשרי.
          ג)       חג הסוכות?                            - ט"ו בתשרי - כ"א בתשרי (כולל).
          ד)      שמיני עצרת (שמחת תורה)?     - כ"ב תשרי.
          ה)      חג הפסח? - ט"ו ניסן -             כ"א ניסן (כולל).
          ו)       חג השבועות? -                        מהתורה:  חמישים יום אחר ט"ז ניסן (בימינו ו' סיון).
9.       א)      מה צריך להביא לקרבן חוץ מהבהמה?
                   המקריב כבש:        רביעית ההין יין, רביעית ההין יין ועשרון סולת.
                   המקריב איל:         שלישית ההין יין, שלישית ההין שמן, ושני עשרון סולת.
                   המקריב פר:           חצי ההין יין, חצי ההין שמן, ושלושה עשרונים סולת.      
          ב)      מה עושים עם היין?            - מנסכים במזבח (חור יש במזבח ולשם שופך הכהן יין).
          ג)       מה עושים עם השמן?          - בוללים עם הסולת.
          ד)      מה עושים עם הסולת?        - הכהן קומץ ממנה ומקטיר על האש והשאר אוכלים הכהנים.

היכן למדנו ענין זה? - בפרשת פנחס (שם דברנו על קרבן יחיד וכאן על קרבן צבור).


"ושננתם לבניך"
פרשת מטות
                                                                                               שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:

1.       מי מֵפֵר נדר אשה נשואה? - אביה.
2.       מי מפר נדר אשה ארוסה? - אביה או בעלה.
3.       מתי הבעל או האבא יכולים להפר נדר בתו או אשתו? - ביום שָׁמְעוֺ.
4.       מה צוה ה' את משה לנקם? - "נקם נקמת בני ישראל מאת המדינים".
5.       מה יהיה עם משה אחרי שבני ישראל ילחמו במדין? - יאסף אל עמו.
6.       א)      כמה חיילים יצאו מכל שבט להלחם במדין? - אלף.
ב)       כמה חיילים יצאו סה"כ להלחם במדין? - שנים עשר אלף.
7.       מי הכהן הגדול שיצא למלחמה במדין? - פינחס בן אלעזר הכהן.
8.       כמה מלכי מדין מתו במלחמה? - חמישה
9.       מה עשו בני ישראל אחרי המלחמה? - שבו את נשי מדין ואת כל אשר להם.
10.     א)      על מי קצף משה אחרי המלחמה במדין? - "על פקודי החיל".
          ב)      מדוע קצף משה? - כי בני ישראל החיו את נשות מדין.
11.     אלו כלים שלקחו בני ישראל ממדין היו צריכים להגעיל? - "אך את הזהב ואת הכסף ואת הנחושת את הברזל את הבדיל ואת העפרת".
12.     מה עשו עם השלל? - חצו לשניים חלק אחד קבלו הלוחמים וחלק שני כל ישראל.
13.     מי נתן מהשלל לכהנים? - הלוחמים.
14.     מי נתן מה שלל ללויים? - בני ישראל
15.     למי היה מקנה רב? - בני גד ובני ראובן.
16.     מה ביקשו בני גד ובני ראובן ממשה? - לגור בעבר הירדן המזרחי ולא להכנס לארץ ישראל.
17.     מה היה ההסכם בין בני גד ובני ראובן? - הם ינחלו בעבר הירדן המזרחי אולם במלחמה נגד עמי כנען יהיו חלוצים.
18.     מה פירוש המילה "חלוצים"? - ראשונים.
19.     ממי כבשו בנ"י את הערים שבעבר הירדן המזרחי? - ממלכת סיחן מלך האמרי וממלכת עוג מלך הבשן.
20.     מי הצטרף לגור עם בני גד ובני ראובן בצווי משה? - חצי שבט מנשה.


"ושננתם לבניך"
פרשת מסעי
                                                                                               שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:

1.       מתי נסעו בני ישראל ממצרים? - "בחמשה עשר יום לחדש הראשון".
2.       מהיכן יצאו בני ישראל ממצרים. - מרעמסס.
3.       היכן חנו בני ישראל כשיצאו ממצרים? - בסכות

4.       היכן מת אהרן הכהן? - בהר ההר.
5.       מתי מת אהרן? - "באחד לחדש החמישי".
6.       מהו החודש הראשון מהתורה? - ניסן.
7.       מהו החודש החמישי מהתורה? - אב
8.       בן כמה היה אהרן במותו? - 123 שנה.
9.       מי נלחם בישראל אחרי מות אהרן? - הכנעני מלך ערד.
10.     מה יקרה לעם ישראל אם לא ישמידו את עם הגויים בארץ כנען? -
          "והיה אשר תתירו מהם לשכים בעיניכם ולצנינים בצדיכם וצררו אתכם על הארץ אשר אתם ישבים בה".
11.     להיכן בורח רוצח בשגגה? - לעיר מקלט.
12.     כמה ערי מקלט יש? - שש.
13.     מתי יוצא הרוצח מעיר מקלט? - אחרי מות הכהן הגדול.
14.     מי מהנשים קבלו נחלה בארץ ישראל? - בנות צלפחד.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה