יום שני, 22 באוגוסט 2011

ספר בראשית - אבנר גדסי

"ושננתם לבניך"

פרשת בראשית
                                                                                                                  שם התלמיד:

האב/האם שואלים והבן משיב:

1.       א)      מה ברא ה' ביום הראשון? - את השמים ואת הארץ ואת האור.
          ב)      מה ברא ה' ביום השני? - את הרקיע.
          ג)       מה עשה וברא ה' ביום השלישי? -
                   *      אסף את כל המים למקום אחד ואז נראתה היבשה כמו שכתוב:
                           "ויאמר אלהים יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד ותראה היבשה ויהי כן" (א,ט)
                   *      גדולי קרקע (עצים, פרחים, עשבים, פירות, ירקות).
          ד)      מה ברא ה' ביום הרביעי? - את המאורות (השמש, הירח והכוכבים)
          ה)      מה ברא ה' ביום החמישי? - את הדגים ואת העופות.
ו)                                                     מה ברא ה' ביום השישי? - את החיות והבהמות והאדם.

2.                                 כיצד קרא ה' לאור? - יום.
3.       כיצד קרא ה' לחושך? - לילה.
4.       כיצד קרא ה' ליבשה? - ארץ.
5.       כיצד קרא ה' למקוה המים? - יַמִּים (יָם).
6.       באיזה יום לא נאמר "כי טוב"? - יום שני.
7.       באיזה יום נאמר פעמיים "כי טוב"? - יום שלישי
8.       באיזה יום כתובה האות הֵא (הֵא-הַיְדִיעָה)? - יום השישי.
9.       א)      מה נאמר על יום השביעי? - "ויכלו השמים והארץ וכל צבאם ויכל אלקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אתו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלקים לעשות".
         *        למד פסוקים אלו בע"פ.
          ב)      מתי אומרים פסוקים אלו? - בליל שבת בתפילה ובקידוש.
10.    איזה עץ צוה ה' את האדם וחוה לא לאכל ממנו? - מעץ הדעת
11.    מי פיתה את חוה לאכל מעץ הדעת? - הנחש.
12.    מה עונשו של הנחש?
          א)      "על גחונך תלך".
          ב)      "עפר תאכל כל ימי חייך"
          ג)       "ואיבה אשית בינך ובין האשה ובין זרעך ובין זרעה.

13.    מה עונשה של האשה? - בעצב תלדי בנים.
14.    מה עונשו של האדם?
          א)      קוץ ודרדר תצמיח האדמה.
          ב)      בזיעת אפיך תאכל לחם.
          ג)      ימות ויחזור לעפר (גם האשה)
15.    אלו בגדים עשה ה' לאדם וחוה? - כתנות עור.
16.    מהיכן גרש ה' את האדם וחוה? - מגן עדן.
17.    מה שָם הקב"ה מקדם לגן עדן?

          א)                את הכרבים

          ב)      להט החרב מהתהפכת
18.    מה שֵם הבן הראשון של אדם וחוה? - קין.
19.    מה שֵם הבן השני של אדם וחוה? - הבל.
20.    מי היה רועה צאן? - הבל.
21.    מי היה עובד אדמה? - קין.
22.    קין והבל הביאו מנחה לה' אל מי שעה ה'? - אל הבל.
23.    מה היתה תגובת קין אחר שה' לא שעה למנחתו? - "ויחר לקין מאד ויפלו פניו" (ד,ז)
24.    מי אמר למי - "הלא אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רבץ ואליך
            תשוקתו ואתה תמשל בו" (ד,ז) - ה' אל קין.
25.    מי הרג את הבל? - קין.
26.    מה היה עונשו של קין? - נע ונד יהיה בארץ
27.    מי היה בנו של קין? - חנוך
28.    מי הן שתי נשותיו של למך? - עדה וצלה
29.    מה היה מקצועו של יָבָל? - "ישב אהל ומקנה" (רועה צאן).
30.    מה היה מקצועו של יובל? - "תפש כנור ועוגב" (זמר).
31.       מה היה מקצועו של תובל קין? - "לטש כל חרש נחשת וברזל" (מסגר)
32.       מה שם בנם השלישי של אדם וחוה? - שת
33.       על מי נאמר - "ויתהלך את האלקים ואיננו כי לקח אותו אלקים" - חנוך.
34.       מי הוא אביו של נח? - למך.
35.       כיצד נקראים הענקים בתורה? - נפילים.
36.       על מי נאמר "מצא חן בעיני ה' "? - נֹח.


"ושננתם לבניך"

פרשת נח

                                                                                                                    שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:

1.       מהם שמות בני נח? - שם, חם ויפת.
2.       א)      מדוע הביא ה' מבול על הארץ? - כי האנשים חטאו "ותמלא הארץ חמס".
          ב)      מה הפירוש חמס? - גזל.
3.       א)      מה צוה ה' את נח? - לבנות תיבה.
          ב)      מהי מידת התיבה שצריך נח לבנות? - שלש מאות אמה אורכה. חמישים אמה רחבה, שלושים אמה קומתו.
          ג)       כיצד מחולקת התיבה? - שלשה חלקים (עליונים לאדם, אמצעים לבהמה, תחתים לזבל) - ראה רש"י ו,ט"ז.
4.       כמה מבעלי החיים יכניס נח לתיבה?
          א)      מהטהורים שבע נקבות ושבעה זכרים.
          ב)      מהלא טהורים - שניים, (אחד זכר ואחד נקבה).
5.       בן כמה שנים היה נח בתחילת המבול? - שש מאות שנה.
6.       א)      כמה זמן היה נח בתיבה? - שנה אחת.
          ב)      כמה זמן ירד הגשם בימי המבול? - 40 יום ו40- לילה.
          ג)       מה קרה בזמן המבול? - כל אשר בארץ מת וכל היקום נהרס ככתוב: "וימח כל היקום אשר על פני האדמה" (ז,כ"ג).
          ד)      באיזה חודש התחיל המבול? - בחודש השני.
7.       את מי שלח נח לראות האם אפשר לצאת מהתיבה?
          א)      בפעם הראשונה - את העורב.
          ב)      בפעם השניה - את היונה
8.       מה הביאה היונה לנח בפעם השניה? - עלי זית
9.       כאשר יצא נח ובניו וכל אשר אתו מהתיבה, מה עשה? - בנה מזבח והעלה עולות לה' (ח,כ).
10.    ה' הבטיח שלא יביא מבול לעולם מה הסימן לכך? - קשת בענן.
11.    מי היה גבור ציד לפני ה'? - נמרוד
12.    מה עשה ה' לאנשי בבל? - בלבל את שפתם והפיצם על כל הארץ.
13.    א)      מי היה אביו של אברהם? - תרח.
          ב)      מי היו אֶחָיו של אברהם? - נחור והרן
          ג)       מי מת באור כשדים? - הרן.
          ד)      מי היה דוֺד של לוט? - אברהם (י"א, כ"ז).
14.    א)      מה שם אשת אברהם? - שרה.
          ב)      מה היה שמם של אברהם ושרה (בתחילה)? - אברם, שרי

"ושננתם לבניך"

פרשת לך-לך

                                                                                                                      שם התלמיד:

האב/האם שואלים והבן משיב:

1.       בן כמה שנים היה אברהם בצאתו מחרן? - שבעים וחמש
2.       מי יצא מחרן עם אברהם? אשתו שרה ולוט בן אחיו וכל רכושם.
3.       מדוע ירד אברהם מצרימה? - כי היה רעב בארץ.
4.       א)      מה ביקש אברהם משרה כאשר ירדו למצרים? "אמרי נא אחותי את".
          ב)      מה הסיבה? - כדי שלא יהרגו את אברהם.
5.       א)      לאן לקחו את שרה? - לבית פרעה.
          ב)      מה היה עונשם של פרעה ואנשי ביתו? - "וינגע ה' את פרעה ואת ביתו נגעים גדולים".
6.       מה שאל פרעה את אברהם? -
          א)      "למה לא הגדת לי כי אשתך היא"
          ב)      "למה לא הגדת לי כי אשתך היא"
7.       מה אמר פרעה לאברהם? - "הנה אשתך קח ולך" (צא ממצרים).
8.       א)      לאן עלה אברהם ממצרים? - (לארץ כנען) - הנגבה.
          ב)      איזה צד הוא נגבה? - דרום.
9.       אברהם ולוט היו עשירים או עניים? - עשירים שכתוב: "ולא נשא אותם הארץ לשבת יחדיו כי היה רכושם רב".
10.    מה היה בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט? - מריבות.
11.    מה ביקש אברהם מלוט?
          א)      "אל נא תהי מריבה ביני ובינך ובין רעי ובין רעיך".
          ב)      "הפרד נא מעלי".
12.    לאן הלך לוט? - לככר הירדן.
13.    כיצד מתוארת ככר הירדן? - "כלה משקה... כגן ה' ".
14.    א)      אנשי סדום היו צדיקים או רשעים? - רשעים.
          ב)      הוכחה שכתוב: "ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאד".
15.    מה הבטיח ה' לאברהם אחרי שנפרד ממנו לוט?
          א)      "את כל הארץ אשר אתה ראה לך אתננה ולזרעך עד עולם".
          ב)      "ושמתי את זרעך כעפר הארץ".
16.    א)      מי נלחם בעמק השדים הוא ים המלך? - ארבעה מלכים נגד החמישה.
          ב)      מי נצח? - ארבעת המלכים.
          ג)       מי נשבה והוא קרוב לאברהם? - לוט.

17.    א)      מה עשה אברהם כאשר שמע שלוט נשבה? יצא להלחם נגד ארבעת המלכים.
          ב)      מה היה סוף המלחמה? - אברהם נצח את ארבעת המלכים ושחרר את מלך סדום ואנשיו ואת לוט ורכושו.
18.    מי היה מלכי צדק מלך שלם? - "כהן לאל עליון".
20.    מה אמר מלך סדום אל אברהם? - "תן לי הנפש והרכש קח לך".
21.    א)      מה אמר אברהם אל מלך סדום? - "אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך".
          ב)      הסיבה: - "ולא תאמר אני העשרתי את אברהם".
22.    על מה מדובר בפרק ט"ו?
          א)      ברית בין הבתרים
          ב)      ה' מודיע לאברם שזרעו יהיה עבדים ארבע מאוד שנה ואחר-כך יצאו ברכוש גדול.
23.    א)      מי שפחת שרה? - הגר

          ב)                מה שם בנה? - ישמעאל

24.    א)      באיזה גיל קיים אברהם את מצות ברית המילה? - בן תשעים ותשע שנה.
          ב)      באיזה גיל מל אברהם את בנו ישמעאל? - שלוש עשרה שנה.


"ושננתם לבניך"
פרשת וירא
                                                                                                                      שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:

1.       היכן נראה ה' אל אברהם? - באלני ממרא.
2.       כמה אנשים באו לבקר את אברהם? - שלושה
3.       א)      מה נתן אברהם לאנשים לאכול? - "חמאה, חלב ובן הבקר".
          ב)      מי היו האנשים (לפי דברי חז"ל)? - שלושה מלאכים.
4.       מה בישר אחד האנשים את אברהם? - "כעת חיה והנה בן שרה לאשתך".
5.       א)      מה עשתה שרה כאשר שמעה ששנה הבאה תלד בן? - צחקה.
          ב)      מה אמר ה' לאברהם? "למה זה צחקה שרה לאמור האף אמנם אלד ואני זקנתי היפלא מה' דבר"?
ג)       מה אמרה שרה? - "לא צחקתי".
ד)       מדוע אמר זאת? - "כי יראה".
ה)      מה הפירוש "יראה"? - פחדה.
6.       א)      מה אמר ה' לאברהם? - "זעקת סדום ועמורה כי רבה".
ב)      כיצד ניסה אברהם להגן על סדום? - אמר לה' "אולי יש חמישים צדיקים בתוך העיר האף תספה ולא תשא למקום למען חמישים הצדיקים אשר בקרבה"?
7.       א)      לאן הלכו האנשים? - לסדום.
          ב)      כמה אנשים הלכו? - שניים.
          ג)       היכן התארחו בסדום? - אצל לוט.
8.       א)      מה עשו אנשי סדום כאשר שמעו שיש ללוט אורחים? - נסבו על הבית מנער ועד זקן כל העם מסביב ורצו שלוט יוציא להם את האורחים מהבית.
          ב)      מה עשו אנשי סדום כאשר לוט לא הוציא אליהם את האורחים? - ניגשו לשבור את הדלת.
          ג)       כיצד הענישו האנשים את אנשי סדום? - הכו אותם בסנורים.
9.       מה אפה לוט לאורחים? - מצות.
10.       א)         מי יצא מהעיר סדום? - לוט אשתו ושתי בנותיו.
ב)         מה קרה לאשתו של לוט? - נהפכה לנציב מלח.
11.    מי מלך גרר? - אבימלך.
12.    א)      מי לקח את שרה מאברהם? - אבימלך מלך גרר.
          ב)      מה הזהיר ה' את אבימלך בחלום הלילה? - "הנך מת על האשה אשר לקחת והיא בעלת בעל".
13.    מה עשה אבימלך? - החזיר את שרה ונתן לאברהם כסף צאן ובקר.
14.    מה עשה אברהם? - התפלל לה' שירפא אבימלך ואת אשתו ואמהותיו וילדו.
15.    לאברהם ולשרה נולד בן. מה שמו? - יצחק.
16.    בן כמה שנים היה אברהם בהִוָלֶד לו את יצחק בנו? - בן מאה שנים.
17.    מה שם בנה של הגר? - ישמעאל.
18.    מה אמרה שרה לאברהם? - "גרש האמה הזאת ואת בנה".
19.    מה היתה תגובת אברהם לדברי שרה? - "וירע הדבר מאוד בעיני אברהם".
20.    מה אמר ה' לאברהם בעניין גרוש הגר וישמעאל מהבית? "אל ירע בעינך על הנער ועל אמתיך כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה".
21.    מה נתן אברהם להגר וישמעאל כאשר גרשם מביתו? - "לחם וחֵמַת מים.
22.    מה קרה בדרך להגר וישמעאל? - "ויכלו המים מן החמת".
23.    מה הנס שעשה ה' להגר וישמעאל - הראה להגר באר מים.
24.    א)      מה כרתו אברהם ואבימלך? - ברית שלום.
ב)      מה נתן אברהם לאבימלך? - שבע כבשות
ג)       כיצד נקרא המקום שם כרתו ברית? - באר שבע
25.    א)      מהו הנסיון העשירי של אברהם? - עקידת יצחק
ב)      את מי העלה אברהם על המזבח אחר שהוריד את יצחק? - איל.
26.    כמה פעמים קרא ה' אל אברהם (בעקידה)? - פעמיים


"ושננתם לבניך"
פרשת חיי שרה
                                                                                                                      שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:

1.       בת כמה שנים נפטרה שרה? - 127 שנה.
2.       היכן מתה שרה? - בקרית ארבע.
3.       היכן קבר אברהם את שרה? - במערת המכפלה
4.       היכן נמצאת מערת המכפלה? - בקרית ארבע היא חברון.
5.       בכמה כסף קנה אברהם את מערת המכפלה? - 400 שקל עובר לסוחר.
6.       ממי קנה אברהם את מערת המכפלה? - מעפרון החתי.
7.       מי היה עבד אברהם זְקַן ביתו? - אליעזר.
8.       מה צוה אברהם את אליעזר? - לקחת אשה לבנו ליצחק ממולדתו וממשפחתו של אברהם.
9.       א)      עם כמה גמלים הלך אליעזר לחפש אשה ליצחק? - עשרה גמלים.
          ב)      מה היו על הגמלים? - כל טוב אדוניו בידו.
10.    מה עשה אליעזר כאשר הגיע אל ארם נהריים?

          א)                ישב ליד הבאר

          ב)      התפלל לה' שיצליח דרכו.
11.    איזו אשה חיפש אליעזר? - גומלת חסדים.
12.    אליעזר הכין מבחן לאשה:
א)      מה יאמר לאשה? - "הטי נא כדך ואשתה".
ב)      מה צריכה האשה לענות? - "שתה וגם גמלך אשקה
13.    א)      את מי ראה אליעזר הולכת למלא מים מהבאר? - את רבקה.
ב)      מה ביקש אליעזר מרבקה? - "הגמיאיני נא מעט מים מכדך".
ג)       מה אמרה רבקה לאליעזר? - "שתה אדני".
ד)       מה אמרה רבקה לאליעזר לאחר ששתה? - "גם לגמליך אשאב עד אם כלו לשתת".
ה)      מה עשתה רבקה? - רצה, שאבה מים והשקתה את כל הגמלים.
ו)        האם עמדה רבקה במבחן? - כן.
14.    א)      מה שם אביה של רבקה? - בתואל.
          ב)      מה שם סבתה של רבקה? - מלכה.
ג)       מה שם סבא של רבקה? - נחור.
ד)       מה הקריבה המשפחתית בין נחור ואברהם? - אחים.
ה)      מה הקריבה המשפחתית בין רבקה ויצחק? - יצחק היה בן דוד של בתואל אבא של רבקה.
15.    מה נתן אליעזר לרבקה? - נזם זהב בֶּקַע משקלו, שני צמידים, עשרה זהב משקלם.
16.    מה שם אחיה של רבקה? - לבן.
17.    מהי הברכה שברכו משפחת רבקה את רבקה? - "אחותינו את היי לאלפי רבבה ויירש זרעך את שער שנאיו".
18.    א)      לאן יצא יצחק? - "לשוח בשדה לפנות ערב".
          ב)      מה הפירוש לשוח? - להתפלל.
19.    מתי נפלה רבקה מהגמל? - כאשר ראתה את יצחק.
20.    א)      מה שאלה רבקה את אליעזר? - "מי האיש הלזה ההלך בשדה לקראתנו"?
          ב)      מה ענה אליעזר? - "הוא אדני".
          ג)       מה עשתה רבקה? - "ותקח הצעיף ותתכס".
21.    יצחק ורבקה התחתנו. היכן גרו? - באהל שרה אמו.
22.    מה שֵם אשתו הנוספת של אברהם? - קטורה.
23.    למי נתן אברהם מתנות ושִלְחָם מביתו? - לבני הפלגשים.\
24.    למי נתן אברהם את כל אשר לו? - ליצחק.
25.    כמה שנים חי אברהם? - 175 שנה.
26.    על מי נאמר - "ויגוע וימת ... בשיבה טובה זקן ושבע ימים ויאסף אל עמיו"? - אברהם.
27.    היכן נקבר אברהם? - במערת המכפלה.
28.    מי קבר את אברהם? - יצחק וישמעאל.
29.    מי ברך את יצחק אחרי מות אברהם? - ה' כמו שכתוב: "ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלקים את יצחק בנו".
30.    כמה שנים חי ישמעאל? - 137 שנה.
31.    על מי נאמר? - "ויגוע וימת ויאסף אל עמיו"? - ישמעאל

"ושננתם לבניך"
פרשת תולדות
                                                                                                                       שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:

1.       מה שם אביו של יצחק? - אברהם.
2.       מה שם אמו של יצחק? - שרה.
3.       מי היה דוד של יעקב? - (אח של רבקה) - לבן.
4.       מי היה דוד של יעקב? (אח של יצחק) - ישמעאל
5.       מה פירוש המילה - "ויעתר" - התפלל.
6.       מה הפירוש עקרה? - אשה שלא יכולה ללדת.
7.       בן כמה היה יצחק כאשר נשא לאשה את רבקה? - בן ארבעים.
8.       כיצד מתואר עשו? - אדמוני כֻּלו כאדרת שער.
8.       א)      מי נולד ראשון (יעקב או עשו?) - עשו.
ב)      כאשר נולד יעקב היכן תפס את עשו? - בעַקֵב כמו שכתוב "וידו אוחזת בעקב עשו".
9.       בן כמה היה יצחק כאשר נולדו יעקב ועשו? - בן ששים שנה.
10.    מה תֵּאוּרוֺ של עשו (בהיותו נער)? - איש יודע ציד.
11.    מה תֵּאוּרוֺ של יעקב (בהיותו נער)? - איש תם יושב אהלים.
12.    א)      מה פירוש המילה "וַיָזֶד"? - בִּשֵׁל.
          ב)      מה בישל יעקב? - נזיד עדשים (ראה פרק כ"ה פסוק כט, ל"ד).
ג)       מהיכן בא עשו והוא עיף? - מן השדה.
ד)       מה ביקש עשו מן יעקב? - "הלעיטני נא מן האדם האדם הזה".
13.    על מי נאמר? - "על כן קרא שמו אדום" - עשו.
14.    א)      מה מכר עשו ליעקב? - את הבכורה.
ב)      תמורת מה מכר עשו ליעקב את הבכורה? - תמורת נזיד עדשים שקיבל מיעקב כאשר היה רעב.
ג)       מה אמר יעקב לעשו לעשות? - "הִשָבְעָה לי".
ד)       עשו נשבע? - כן כמו שכתוב "וישבע לו".
15.    הוכח שעשו מכר את הבכורה בלב שלם ולא הצטער כלל? - "ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשו את הבכורה".
16.    א)      בימיו של יצחק היה רעב בארץ לאן הלך יצחק? - "אל אבימלך מלך פלשתים גררה".
          ב)      היכן ישב יצחק? - בגרר.
17.    הוכח מהכתוב שיצחק היה עשיר מאד? - "ויגדל האיש וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאד, "ויהי לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבדה רבה ויקנאו בו פלשתים".
18.    מהן שמות הבארות שחפר יצחק ומדוע קרא להם בשם זה?
          א)      עשק -       "כי התעשקו עמו".
          ב)      שטנה -     "כי רבו גם עליה
          ג)      רחובות -   "כי עתה הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ".
19.    מי אמר למי - "מדוע באתם אלי ואתם שנאתם אתי ותשלחני מאתכם"? יצחק לאבימלך ולאחזת מרעהו ופיכל שר צבאו.
20.    מה כרתו אבימלך ויצחק? - ברית שלום.
21.    א)      מה מצאו עבדי יצחק (אחרי כריתת ברית השלום) - באר מים חיים.
          ב)      כיצד קרא יצחק למקום? - באר שבע.
22.    מתי נשא עשו את שתי נשיו? (כ"ו, ל"ד) - בהיותו בן ארבעים שנה.
23.    הוכח שיצחק היה עִוֵר - "ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראת".
24.    א)      את מי רצה לברך יצחק? - את עשו.
          ב)      את מי ברך בתחילה יצחק? - את יעקב.
          ג)       מי אמרה ליעקב ללכת ליצחק לקבל ברכה? - רבקה אמו.
25.    כיצד סידרה רבקה את יצחק? - הלבישה ליעקב את בגדי עשו ואת עֹרֹת גדיי העזים הלבישה על ידיו ועל חלקת צואריו.
26.    "ויצעק צעקה גדולה ומרה".

          א)                מי צעק? - עשו

          ב)      מדוע צעק? - כי הבין שיעקב לקח לו את הברכה מאביו.
27.    את מי ברך יצחק?
          א)      "ויתן לך האלקים מטל השמים..." - את יעקב.
          ב)      "ועל חרבך תחיה..." - את עשו.
28.    לאן ברח יעקב לפי הצעת רבקה וברכת יצחק? - לפדן ארם אל לבן בן בתואל דודו.
29.    מדוע הציעה רבקה ליעקב לברוח אל לבן? - כדי שעשו לא יהרגהו.

"ושננתם לבניך"
פרשת ויצא
                                                                                                                      שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:

1.       מהיכן יצא יעקב? - מבאר שבע
2.       לאן הלך יעקב? - לחרן
3.       מה פירוש המילים: "כי בא השמש"? - שקעה השמש.
4.       מה חלם יעקב? "והנה סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו"?
5.       את מי ראה יעקב בחלום נצב בראש הסולם? - את ה' ככתוב: "והנה ה' נצב עליו".
6.       כיצד נקרא בלשון התורה:

          א)                צד מערב?   -     ימה

          ב)      צד מזרח?   -     קדמה
          ג)       צד דרום?     -      נגבה
          ד)      צפון?           -     צפונה
7.       מה עשה יעקב מהאבן אשר שם מְרַאֲשוֺתָיו? - מצבה, ויצק שמן על ראשה.
8.       א)      כיצד קרא למקום? - בית-אל
          ב)      מה היה שם המקום בראשונה? - לוז.
9.       מי נָדָר נֶדֶר - "וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך" - יעקב.
10.    כמה רועי צאן יושבי ליד הבאר ראה יעקב? - שלושה.
11.    מה עשה יעקב כאשר ראה את רחל בת לבן אחי אמו באה? - "ויגל את האבן מעל פי הבאר וישק את צאן לבן אחי אמו".
12.    מה שמות בנות לבן? - "שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל".
13.    את מי אהב יעקב? - את רחל.
14.    מה התנה יעקב עם לבן? - "אעבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה".
15.    א)      כיצד סידר לבן את יעקב? - הביא לו את לאה לאשה במקום את רחל.

          ב)                מה שאל יעקב את לבן? - "מה זאת עשית לי הלא ברחל עבדתי עמך ולמה רמיתני"?

          ג)       מה היתה תשובת לבן? - "לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה".
16.    מהו התנאי שהעמיד לבן כדי לתת את רחל בתו לאשה ליעקב? - שיעבוד עוד שבע שנים אחרות.
17.    מי היתה:

          א)                שפחת לאה? - זלפה

          ב)      שפחת רחל? - בלהה
18.    א)      מי היתה עקרה? - רחל
          ב)      מה הפירוש עקרה? - אשה שלא יכולה ללדת.
19.    מה שמות בני לאה? - ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר וזבולון.
20.    מהם שמות בני רחל? - יוסף ובנימין.
21.    מה שמות בני בלהה? - דן ונפתלי.
22.    מה שמות בני זלפה? - גד ואשר.
23.    כמה נשים סה"כ היו ליעקב? - ארבע (רחל, לאה, בלהה וזלפה)
24.    כמה בנים היו ליעקב? - שנים עשר.
25.    מה שם בתה של לאה? - דינה.
26.    כמה שנים עבד יעקב אצל לבן? - עשרים שנה.
27.    לבן הלך לגז את צאנו. מה עשה יעקב? - ברח מביתו של לבן הוא וכל אשר לו.
28.    א)      מה גנבה רחל מאביה? - "את התרפים".
          ב)      מהם תרפים? - פסלים.
          ג)       מדוע גנבה אותם? - כי חשבה שבזכות זה אביה לא יעבוד יותר לפסלים.
29.    מה הזהיר ה' את לבן? - "השמר לך פן תדבר עם יעקב מטוב ועד רע".
30.    היכן השיג לבן את יעקב? - בהר הגלעד.
31.    על מה כעס לבן על יעקב?
          א)      שברח ולא אמר לו שהוא רוצה ללכת.
          ב)      שגנב את אלהיו.
32.    מה היתה תשובת יעקב ללבן?
          א)      "כי יראתי כי אמרתי פן תגזל את בנותיך מעמי".
          ב)      "עם אשר תמצא את אלהיך לא יחיה"
33.    האם ידע יעקב שרחל גנבה את התרפים? - לא. כמו שכתוב: "ולא ידע יעקב כי רחל גנבם".
34.    יעקב ולבן כרתו בניהם ברית ובנו מצבה.
א)         כיצד קרא לו יעקב? - גַּלְעֵד.
ב)         כיצד קרא לו לבן? - יְגַר שָהֲדוּתָא.


"ושננתם לבניך"

פרשת וישלח

                                                                                              שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:

1.       למי שלח יעקב מלאכים?- "אל עשו אחיו ארצה שעיר שדה אדום".
2.       עם כמה אנשים בא עשו לקראת יעקב? - עם ארבע מאות איש.
3.       כיצד התכונן יעקב לקראת הפגישה עם עשו? -
          א)      התפלל לה'.
          ב)      שלח לעשו דורון.
          ג)       התכונן למלחמה.
4.       לפניך הפסוקים המתארים את הדורון אשר שלח יעקב לעשו למד אותן בע"פ
          א)      "עזים מאתים ותישים עשרים רחלים מאתיים ואילים עשרים (ל"ב, ט"ו).
          ב)      "גמלים מיניקות ובניהם שלשים פרות ארבעים ופרים עשרה אתנות עשרים ועירים עשרה (ל"ב, ט"ז).
5.       לפניך שמות הבהמות הזכרים כתוב את שמות הבהמה הנקבות:
          א)      עזים                                                ב)    רחלים                              
          ג)       גמלים - אנקות.

          ד)                פרות                                               ה)   חמורים                     

                   *      מה שם בניו של החמור?                  (ל"ב, ט"ז).
6.       "ויאבק איש עמו"
          א)      עם מי נאבק האיש? - עם יעקב.
          ב)      מי הוא האיש? (לפי פירוש רש"י) - שרו של עשו (מלאך).
7.       האיש ראה שלא יכל לנצח את יעקב. לכן מה עשה לו? - "ויגע בכף ירכו ותקע כף ירך יעקב".
8.       מה בירך האיש את יעקב? - "לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל".
9.       מדוע קרא יעקב למקום פניאל? - "כי ראיתי אלהים פנים אל פנים ותנצל נפשי.
10.    "והוא צולע על ירכו" - מי הוא הצולע? - יעקב.
11.    כיצד חִלֵק יעקב את משפחתו לקראת הפגישה עם עשו?
          א) השפחות וילדיהן ראשונה.       ב)    לאה וילדיה.                      ג)    רחל ויוסף.
12.    מה עשה יעקב כאשר ראה את עשו? - השתחוה לפניו שבע פעמים רץ לקראתו ונשקו.
13.    מה עשה עשו כאשר ראה את יעקב רץ לפניו? - "וירץ עשו לקראתו ויחבקהו ויפל על צוארו וישקהו ויבכו".
14.    לאן הלך יעקב לאחר הפגישה עם עשו? - לסֻכּות.
15.    יעקב הגיע לעיר שכם. מה קנה שם מיד בני חמור אבי שכם? - חלקת השדה.
16.    א)      מי היה נשיא שכם? - חמור החוי
          ב)      מה שם בנו? - שכם.
ג)       מה עשה שכם לדינה בת יעקב? - עינה אותה ועבר על גלוי עריות.
17.    שכם רצה להתחתן עם דינה בת יעקב. מה היה התנאי שהתנו בני יעקב? - כל אנשי שכם ימולו (יקיימו מצות ברית מילה).
18.    מה עשו שמעון ולוי לכל אנשי שכם? - הרגו אותם כי שכם בן חמור טמא את דינה אחותם.
19.    מדוע לא נלחמו הערים אשר סביבות העיר שכם ביעקב ובניו? - כי היה פחד אלקים על הערים כמו שכתוב - "ויהי חתת אלקים על הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני ישראל".
20.    א)      מי היא דבורה? - מינקת רבקה.
          ב)      היכן נקברה דבורה? - תחת האלון.
          ג)       כיצד קראו למקום? - אלון בכות.
21.    מי ברך את יעקב? - "שמך יעקב לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהיה שמך" - ה'.
22.    א)      היכן נקברה רחל? - "בדרך אפרתה היא בית לחם".
ב)      מתי מתה רחל? - בזמן שילדה את בנה.
ג)       כיצד קרא יעקב לבנו הקטן? - בנימין.
ד)       כיצד קראה רחל לבנה? - בן אוני.
23.    בן כמה שנים נפטר יצחק - בן 180 שנה.
24.    לאן הלך עשו לגור? - להר שעיר הוא אדום.

"ושננתם לבניך"
פרשת וישב
                                                                                                                      שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:

1.       היכן ישב יעקב? - בארץ כנען.
2.       בן כמה שנים היה יוסף כשנמכר לעבד? - בן שבע עשרה שנה.
3.       כמה חלומות חלם יוסף? - שניים.
4.       מה חלם יוסף בחלום הראשון? - "והנה אנחנו                                   בתוך השדה והנה
          קמה              וגם נצבה והנה תסבינה                                      
           (השלם את הפסוק ולמד אותה בע"פ).
5.       מה חלם יוסף בחלום השני? "והנה                                                       
                                              משתחוים                     " (השלם את הפסוק ולמד אותו בע"פ).
6.       מה עשה ישראל ליוסף? - כתונת פסים.
7.       היכן הלכו האחים לרעות את צאן אביהם? - בשכם.
8.       היכן מצא יוסף את אחיו רועים? - בדתן.
9.       א)      מה רצו האחים לעשות ליוסף? - להרוג אותו.
ב)      מי הציל את יוסף מהריגה? - ראובן.
ג)       מה הציע? - לזרוק אותו לבור.
ד)       למה הציע זאת? - "למען הציל אתו מידם להשיבו אל אביו.
10.    מה עשו האחים ליוסף?
          א)      הפשיטו את כתונת הפסים אשר עליו.
          ב)      זרקו אותו לבור.
          ג)       מכרו אותו לישמעאלים.
11.    יוסף נמכר מספר פעמים. פרֵט למי נמכר? (רמז במלה "פסים") - פוטיפר סוחרים, ישמעאלים, מדינים.
12.    ראובן לא היה עם אחיו בזמן מכירת יוסף. מה עשה כאשר בא אל הבור וראה שיוסף לא שם? - קרע את בגדיו.
13.    מה עשו האחים עם כתונת יוסף? - טבלו בדם ושלחו אל יעקב אביהם.
14.    מה עשה יעקב? - "ויקרע יעקב שמלתיו וישם שק במתניו ויתאבל על בנו ימים רבים".
15.    למי מכרו המדָנִים את יוסף? - לפוטיפר סריס פרעה שר הטבחים.
16.    למד את הפסוק בע"פ (ל"ט, ב) "ויהי ה' את יוסף ויהי איש מצליח ויהי בבית אדוניו המצרי".
17.    א)      יהודה התחתן עם אשה ושמה שוע. מה שם שלושת בניו? - ער, אונן, שֵלָה.
          ב)      מי מבניו מת? - ער, אונן.
18.    מה שם שני בני תמר? - פרץ וזרח.
19.    מי שם את יוסף בבית הסוהר? - פוטיפר שר הטבחים.
20.    את מי שם המלך בבית הסוהר? - את שר המשקים ואת שר האופים.
21.    כיצד פטר יוסף לשר המשקים את חלומו? - "בעוד שלשת ימים ישא פרעה את ראשך והשיבך אל כנך ונתת בידו..." (מ, יג).
22.    כיצד פטר יוסף לשר האופים את חלומו? - "בעוד שלושת ימים ישא פרעה את ראשך ותלה איתך על עץ ואכל העוף את בשרך מעליך".

"ושננתם לבניך"
פרשת מקץ
                                                                                                                    שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:

1.       כמה חלומות חלם פרעה? - שניים.
2.       א)      מה ראה פרעה בחלום הראשון - שבע פרות דקות בולעות שבע פרות בריאות בשר.
          ב)      כיצד נראות הפרות אחר שבלעו את הפרות השמנות? - רזות ורעות כמו שהיו בתחילה.
3.       מה ראה פרעה בחלום השני? - שבע שבלים דקות בולעות שבע שבלים מלאות וטובות.
4.       כיצד פתר יוסף את חלום פרעה?
          א)      מספר 7 - הכוונה לשבע שנים.
          ב)      שבע הפרות הטובות ושבע השבלים המלאות - הכוונה לשבע שנים של שובע.
          ג)       שבע הפרות הרעות ושבע השבלים הדקות - הכוונה לשבע השנים של רעב.
          ד)      הסיבה שפעמיים חלם פרעה חלום - "כי נכון הדבר מעם האלקים וממהר האלקים לעשותו".
5.       מה הציע יוסף? - לאסוף אוכל לשנות הרעב.
6.       לְמה מינה פרעה את יוסף? - משנה המלך.
7.       כיצד קרא פרעה ליוסף? - "צפנת פענח".
8.       מה שם האשה שנתן פרעה ליוסף? - "אסנת בת פוטי פרע כהן און".
9.       בן כמה שנים היה יוסף בעומדו לפני פרעה? - שלושים שנה.
10.    מה שם שני בני יוסף? - מנשה ואפרים.
11.    א)      אחי יוסף ירדו למצרים לקנות אוכל. מי לא ירד עמם? - בנימין.
ב)      מדוע לא ירד עמם? - כי יעקב אביהם לא הרשה.
12.    כיצד התנהג יוסף לאחיו? - "ויתנכר אליהם וידבר אתם קשות".
13.    האם חלום יוסף התקיים כן, כמו שכתוב - "ויוסף הוא השליט על הארץ... ויבאו אחי יוסף וישתחוו לו אפיים ארצה".
14.    במה האשים יוסף את אחיו? - מרגלים אתם.
15.    כמה ימים היו אחי יוסף במשמר במצרים? - שלושה ימים.
16.    יוסף שחרר את אחיו ללכת לביתם את מי השאיר במאסר? - את שמעון.
17.    א)      כיצד ראו האחים את אשר קרה להם במצרים? - עונש של מכירת יוסף
          ב)      מה עשה יוסף בשמעו את אחיו מתחרטים על מכירתו? - "ויסב מעליהם ויבך".
18.    יוסף שלח את אחיו מה צוה לשים בשקם? - את כספם בחזרה.
19.    מי אמר: - "אותי שכלתם יוסף אינני ושמעון איננו ואת בנימין תקחו עלי היו כלנה" - יעקב.
20.    מה שלח יעקב מנחה ליוסף? - "מעט צרי ומעט דבש נכאת ולט בטנים ושקדים".
21.    יוסף צוה להכין סעודה לצהרים והוא ואחיו יאכלו ביחד. מה עשה כאשר ראה את בנימין? "ויבא החדרה ויבך שמה.
22.    א)      כיצד הושיב יוסף את אחיו בסעודה? - "הבכר כבכרתו והצעיר כצעירתו.
ב)      כיצד הגיבו האחים על ידיעת יוסף מי הבכור ומי הצעיר? - "ויתמהו האנשים איש אל רעהו".
23.    יוסף שלח את אחיו לביתם מה צוה את אשר על ביתו?
א)            למלא את שקם הרבה אוכל.
ב)             להחזיר להם את כספם.
ג)              לשים את גביע יוסף באמתחת בנימין.
25.    אחי יוסף יצא את העיר והנה אנשי יוסף מגיעים אליהם
          א)      על מה הוכיחו אותם? - למה שלמתם רעה תחת טובה.
          ב)      מה מצאו בשקו של בנימין? - את גביע יוסף
26.    מה עשו האחים? - קרעו בגדיהם וחזרו ליוסף.
27.    א)      מה התנאי שאמרו האחים אם ימצא גביע יוסף בשקם? - "אשר ימצא מעבדך ומת וגם אנחנו נהיה לאדני לעבדים".
          ב)      מה אמר האיש שליח יוסף? - "אשר ימצא אתו יהיה לי עבד ואתם תהיו נקיים".


"ושננתם לבניך"
פרשת ויגש
                                                                                                                      שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:

1.       מדוע ניגש יהודה לדבר עם יוסף להגנת בנימין ולא ראובן שהוא הבכור? - כי יהודה עָרַב את הנער.
2.       יוסף הִתְוָדַע לאחיו (אמר להם "אני יוסף העוד אבי חי ?") - כיצד הגיבו האחים? - "ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו".
3.       כיצד פייס והרגיע יוסף את אחיו (מה אמר להם)? - "ועתה על תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אותי הנה כי למחיה שלחני אלקים לפניכם".
4.       מה נתן יוסף לאחיו בנימין? - שלוש מאות כסף וחמש חליפות שמלות.
5.       מה שלח יוסף ליעקב כדי שיבא אליו למצרים מהר? - עגלות.
6.       א)      יעקב מתכונן לירידה למצרים לאן הלך? - לבאר שבע.
          ב)      מה עשה שם? - "זבח זבחים לה' ".
          ג)       מה אמר לו ה'? - שלא יפחד לרדת למצרים והבטיח שיחזיר אותו.
7.       מה מספר כל נפש יעקב שירדו למצרים? (עם יוסף ובניו) - שבעים.
8.       כיצד מיהר יוסף לכבד את אביו? - אסר את העגלה בכבודו שכתוב "ויאסור יוסף מרכבתו".
9.       בן כמה שנים יעקב בעומדו לפני פרעה? - 130 שנה.
10.       היכן הושיב פרעה את אחי יוסף? - בארץ גושן.

"ושננתם לבניך"

פרשת ויחי

                                                                                                                      שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:
1.       כמה שנים חי יעקב בארץ מצרים? - שבע עשרה שנה.
2.       כמה שנים חי יעקב? - מאה ארבעים ושבע שנה.
3.       מה השביע יעקב את יוסף? - שיקבור אותו במערת המכפלה.
4.       יעקב בירך את אפרים ומנשה כיצד שם את ידיו על ראשם? - יד ימין על ראש אפרים ויד שמאל על ראש מנשה (שִׂכֵּל את ידיו).
5.       למד את ברכת יעקב לאפרים ומנשה בע"פ - "המלאך הגואל אותי יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבתי אברהם ויצחק וידגו לרב בקרב הארץ".
6.       יעקב בירך את בניו והמשיל את גבורתם לחיות השדה. לפניך שמות החיות. כתוב את שם הבן לפי ברכתו (פרק מ"ט).
          אריה (פסוק ט)                     חמור (פסוק י"ד)                נחש (פסוק י"ז)                
          אילה (פסוק כ"א)                  זאב (פסוק כ"ז)                  
          *        בברכת יעקב ליהודה (פסוק י"א) מוזכרים בנו של החמור שמו                 
                   ושם אשתו של החמור שמה                    
          *        בברכת שמעון ולוי הוזכר שֵם בהמה. מה שמה? (פסוק ו')                        
7.       מי נקבר במערת המכפלה? אברהם             יצחק                      יעקב                  
8.       א)      כמה ימים חנטו הרפאים את יעקב? - ארבעים יום.
          ב)      כמה ימים בכו מצרים על מות יעקב? - שבעים יום.
9.                  כמה שנים חי יוסף? - מאה ועשר שנים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה