יום שני, 22 באוגוסט 2011

ספר שמות - אבנר גדסי

"ושננתם לבניך"

פרשת שמות

                                                                                                                                                              שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:

1.         מה מספר נפשות יעקב שירדו למצרים? - שבעים נפש.
2.         מה קרה ליוסף ולכל הדור ההוא? - מתו.
3.         מה קרה עם בני ישראל ממצרים? "פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד ותמלא הארץ אתם".
4.         מה עשו המצרים לבני ישראל? - ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך".
5.         המצרים עִנו את בני ישראל כדי שיתמעטו. מה קרה באמת? - וכאשר יענו אתו כן ירבה וכן יפרץ".
6.         מה פירוש "ערי מסכנות"? - בית אוצרות.
7.         מה שמות המילדות העבריות? - שפרה ופועה.
8.         א)        מה צוה פרעה מלך מצרים את המילדות העבריות? - "אם בן הוא והמתן אותו".
             ב)         מדוע לא הרגו המילדות את הבנים? - כי פחדו מה'
9.         מה הטובה שגמל ה' למילדות?                      *        נולדו הרבה תנוקות לעם ישראל
                                                                  *        בנה להם בתים
10.       מה צוה פרעה את עמו? - "כל הבן הילוד היאורה תשליכהו".
11.       "וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי"
             א)        מי האיש? - עמרם
             ב)         מי האישה? - יוכבד.
12.       א)        יוכבד ילדה בן. כמה חודשים החביאה אותו בביתה? - שלושה.
             ב)         היכן שמה את בנה? - בסוף על שפת היאור.
             ג)         בַּמֶה שמה יוכבד את בנה? - בתיבת גמא.
13.       מי ירדה לרחוץ ביאור וראתה את התיבה? - בת פרעה.
14.       "ותפתח ותראהו את הילד ותחמל עליו"
             א)        מי ראתה? - בת פרעה.
             ב)         מה הפירוש "ותחמל עליו"? - רִחמה עליו.
             ג)         מה אמרה? - "מילדי העברים הוא".
15.       מה הציעה אחותו של הילד לבית פרעה? - "האלך וקראתי לך אשה מינקת מן העבריות ותינק לך את הילד".
16.       למי קראה העלמה לבא ולהניק את הילד? - "ותקרא את אם הילד".
17.       "... ויהי לה לבן ותקרא שמו משה" - מי קרא למשה בשם זה? - בת פרעה
18.       א)        "ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלתם"
                         מה ראה? - "איש מצרי מכה איש עברי מאחיו".
             ב)         מה עשה - "ויך את המצרי ויטמנהו בחול".
19.       א)        מה ראה משה ביום השני? - "והנה שני אנשים עברים"
             ב)         מה אמר לרשע? - "למה תכה רעך"
20.       "וישמע פרעה את הדבר הזה ויבקש להרג את משה"
             א)        מה שמע פרעה? - שמשה הרג מצרי.
             ב)         מה רצה לעשות למשה? - להרגו
             ג)         לאן ברח משה? - למדין
21.       כמה בנות לכהן מדין? - שבע
22.       לאן הלכו בנות כהן מדין? - להשקות צאן אביהן.
23.       א)        מה ראה משה ליד הבאר במדין? - הרועים גרשו את בנות כהן מדין.
             ב)         מה עשה משה? - "ויקם משה ויושען וישק את צאנם"
24.       כיצד נראה משה לבנות מדין? - כאיש מצרי כמו שכתוב: "ותאמרן איש מצרי הצילנו מיד הרועים"
25.       עם מי התחתן משה? - עם צפורה.
26.       כיצד קוראים לכהן מדין? - רעואל.
27.       מה שם הבן הראשון של משה? - גרשם.
28.       מה פירוש המלים:
             א)        "ויזעקו" - ויתפללו.
             ב)         "שועתם" - זעקתם.
29.       א)        מִהוּ חוֺתֵן? - אבא של האשה
             ב)         מי היה חותנו של משה? - יתרו

30.       א)        היכן רעה משה את צאן יתרו? - במדבר.
             ב)         לאן הגיע משה עם צאנו? - "אל הר האלקים חרבה"
31.       מה ראה משה בהר האלקים חרבה? - "והנה הסנה בער באש והסנה איננו אכל" (אכל).
32.       משה רצה ללכת ולראות מקרוב מדוע לא יבער הסנה
             א)        כיצד קרא לו ה'? - "משה משה".
             ב)         מה אמר לו? - "אל תקרב הלם של נעליך מעל רגליך"
             ג)         הסיבה - "כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קדש הוא".
33.       מה צוה ה' לעשות למען עם ישראל? - "לכה ואשלחך אל פרעה והוצא את עמי בני ישראל ממצרים".
34.       מה היתה תשובת משה לה' בענין שליחותו? - "מי אנכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בני ישראל ממצרים"?
35.       ה' צוה את משה ללכת לפרעה. עם מי ילך? - עם זקני ישראל.
36.       א)        מה צריך משה לבקש מפרעה? - "נלכה נא דרך שלשת ימים במדבר ונזבחה לה' אלקינו".
             ב)         האם יסכים פרעה לשלוח את בני ישראל? (מה אמר ה' למשה)? -
                         "ואני ידעתי כי לא יתן אתכם מלך מצרים להלך ולא ביד חזקה"
ג)          מתי יסכים פרעה לשלוח את בני ישראל? - אחרי שה' יכה את המצרים.
37.       מה הבטיח ה' שיהיה ביציאת מצרים? - "ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים והיה כי תלכון לא תלכו ריקם".
38.       א)        מי אמר: "והן לא יאמינו לי" - משה אל ה'.
             ב)         מי לא יאמין? - בני ישראל.
39.       מה קרה עם מטהו של משה כאשר זרקו ארצה בצווי ה'? - הפך לנחש.
40.       א)        מה האות שעשה ה' למשה עם ידו? - הפכה מצורעת לאחר שהוציאה מחיקו.
ב)         מתי נתרפאה ידו של משה? - לאחר שהכניסה שנית לחיקו והוציאה.
41.       מה היתה תגובה ה' לסירוב משה? - "ויחר אף ה' במשה".
42.       כיצד בירך יתרו את משה? - לך לשלום.
43.       א)        מה קרה בדרך במלון כשמשה הלך (עם אשתו ובניו) ? - "ויפגשהו ה' ויבקש המיתו"
             ב)         בזכות מה ניצל? - צפורה קיימה מצות ברית מילה בבנה.
44.       אהרן דיבר אל העם את דברי ה'. מה היתה תגובת העם? - "ויאמן העם וישמעו כי פקד ה' את בני ישראל וכי ראה את ענים ויקדו וישתחוו".
45.       משה ואהרן באו אל פרעה וביקשו ממנו לשלוח את בני ישראל לחוג במדבר. מה היתה תגובה פרעה? - אני לא מכיר את ה' ואת בני ישראל לא אשלח.
46.       מה צוה פרעה את נוגשיו (אחר שבאו משה ואהרן) - לא לתת לבני ישראל תבן ללבן הלבנים.
47.       בני ישראל לא הספיקו לבנות לבנים (כאשר לא ניתן להם התבן). מה עשו הנוגשים? - הכו את שוטרי בני ישראל.

"ושננתם לבניך"
פרשת וארא
                                                                                                                                                           שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:

1.         מהם ארבעת לשונות גאולה? - "והוצאתי, והצלתי, וגאלתי ולקחתי".
2.         מה מבטיח ה' בעניין ארץ ישראל? - "והבאתי אתכם אל הארץ... ונתתי אותם לכם מורשה אני ה' ".
3.         מדוע לא שמעו בני ישראל אל משה? - "מקוצר רוח ומעבודה קשה".
4.         מי הם בני לוי? - גרשון, קהת ומררי.
5.         כמה שנים חי לוי? - 137 שנה.
6.         מי אביו של עמרם? - קהת.
7.         מי בניו של עמרם? - אהרן ומשה.
8.         כמה שנים חי קהת? - 133 שנה.
9.         כמה שנים חי עמרם? - 137 שנה.
10.       מי אִמָם של משה ואהרן? - יוכבד.
11.       מי דודתו ואשתו של עמרם? - יוכבד.
12.       מה שם אשתו של אהרן? - אלישבע בת עמינדב.
13.       מי אח של אלישבע? - נחשון.
14.       מה שם בני אהרן? - נדב ואביהוא, אלעזר ואיתמר.
15.       את מי לקח אלעזר בן אהרן לאשה? - מבנות פוטיאל.
16.       מי בנו של אלעזר בן אהרן? - פנחס.
17.       מה היה גילו של אהרן בעמדו לפני פרעה? - 83 שנה.
18.       מה היה גילו של משה בעומדו לפני פרעה? - 80 שנה.
19.       מה היה הנס עם מטהו של אהרן? -
             א)        הפך לתנין.
             ב)         מטה אהרן בלע את מטות החרטומים.
20.       א)        מה היתה המכה הראשונה שקיבלו המצרים מאת ה'? - מכת הדם.
             ב)         כמה ימים היתה המכה? - שבוע ימים.
21.       א)        מה היתה המכה השניה שקיבלו המצרים מאת ה'? - מכת הצפרדעים.
ב)         מה קרה עם הצפרדעים אחר תפילתו של משה? - מתו וארץ מצרים הסריחה.
22.       א)        מה היתה המכה השלישית שקיבלו המצרים מאת ה'? - מכת כינים.
             ב)         מה אמרו החרטומים? - "אצבע אלקים היא".
23.       א)        מה היתה המכה הרביעית שקיבלו המצרים מאת ה'? - ערוב.
             ב)         מהי מכת ערוב? - חיות רעות.
24.       באיזו מכה נאמר "ושמתי פדת בין עמי ובין עמך" - מכת הערב (ח,יט).
25.       אחר איזו מכה אמר פרעה למשה ולאהרן "לכו זבחו לאלהיכם בארץ" - אחר מכת הערוב.
26.       באיזו מכה נאמר: "והפלה ה' בין מקנה מצרים ובין מקנה ישראל" - מכת דבר.
27.       מהי מכת הדבר? - מגיפה בה מתות הבהמות.
28.       מהי מכת השחין? - "אַבַעבֻּעֹת פרח באדם ובבהמה".
29.       מה הניסים שהיו בירידת הברד על ארץ מצרים? -
             א)        אש ירדה מהשמים.
             ב)         "ויהי ברד ואש מתלקחת בתוך הברד".
30.       את מה לא הכה הברד?
             א)        את אשר היה בבית.
             ב)         החיטה והכסמת.
31.       הסבר את ראשי התיבות: דצ"ך, עד"ש = דם, צפרדע, כנים, ערוב, דבר, שחין.

"ושננתם לבניך"
פרשת בא
                                                                                                                                                           שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:

1.         מדוע הכביד ה' את לב פרעה?
             א)        כדי שיקבל 10 המכות.
             ב)         כדי שהאבות של בנ"י יספרו לבניהם את אשר עולל ה' במצרים וידעו מי הוא ה'.
2.         לפני איזו מכה אמר פרעה למשה ולאהרן - "לכו עבדו את ה' אלקיכם מי ומי ההולכים"? - לפני מכת הארבה.
3.         מה אכל הארבה? - "את כל עשב הארץ ואת כל פרי העץ אשר הותיר הברד".
4.         איזה רוח נשאה את הארבה? - "רוח קדים".
5.         מה אמר פרעה למשה ואהרן לאחר שהארבה השמיד כל הצומח במצרים? -
             "חטאתי לה' אלהיכם ולכם... העתירו לה' אלהיכם ויסר מעלי רק את המות הזה".
6.         איזו רוח נשאה את הארבה ממצרים? - "רוח ים חזק מאוד".
7.         כמה ימים היה חושך במצרים לפי פשט הכתובים? - שלושה ימים.
8.         מתי אמר פרעה - "לכו עבדו את ה' רק צאנכם ובקרכם יצג גם טפכם ילך עמכם"? - אחרי מכת חושך.
9.         מה היתה המכה העשירית? - מכת בכורות.
10.       מהו החודש הראשון מהתורה? - ניסן.
11.       מתי צוה ה' את משה לומר לבנ"י לקחת שה לקרבן פסח (במצרים)? - בעשור לחודש הראשון.
12.       מתי שחטו את קרבן פסח? - בי"ד ניסן.
13.       מתי אכלו את קרבן פסח? - בליל ט"ו בניסן.
14.       מהי המצוה אשר הצטוו בנ"י בפסח מצרים? - למרוח דם על המזוזות והמשקוף.
15.       כיצד צריך לאכל את קרבן פסח? - צלי אש.
16.       אילו בהמות כשרות לקרבן פסח? -צאן (כבשים או עזים).
17.       "אל תאכלו ממנו נא" - מה הפירוש "נא"? - אינו צלוי כל צרכו.
18.       כיצד אכלו בנ"י את קרבן פסח (במצרים)? - מתניהם חגֻרִים נעליהם ברגליהם ומקליהם בידם ואכלו אתו בחפזון.
19.       כמה ימים חוגגים את חג הפסח? - שבעה ימים.
20.       מהו התאריך שבו חוגגים את חג הפסח? - ט"ו בניסן - כ"א בניסן (כולל).
21.       מה דין האוכל חמץ בפסח במזיד? - כרת.
22.       מה הפירוש כרת? - מיתה בידי שמים.
23.       מתי היתה מכת בכורות? - בחצי הלילה (ליל ט"ו בניסן).
24.       מתי אמר פרעה למשה ולאהרן? - "... ולכו עבדו את ה' כדברכם גם צאנכם גם בקרכם קחו כאשר דברתם ולכו...". - אחר מכת בכורות.
25.       מהיכן נסעו בני ישראל ממצרים ולאן הגיעו? - מרעמסס סכתה.
26.       מה היה מספר הגברים מבנ"י שיצאו ממצרים? - כשש מאות אלף רגלי.
27.       מה הסיבה שבצקם של בני ישראל לא הספיק להחמיץ בצאתם ממצרים? -
             "כי גרשו ממצרים ולא יכלו לְהִתְמַהְמֵהּ".
28.       איזה לילה נקרא בשם ליל שִמֻרִים? - ליל ט"ו בניסן (ליל הסדר).
29.       א)        למי אסור לאכל מקרבן פסח? - כל בן נכר.
ב)         מי הוא בן נכר? - גוי (שאינו יהודי).
30.       היכן צריך לאכול את קרבן פסח? - בבית אחד (במקום אחד).
31.       מה אסור לעשות בקרבן פסח? - לשבור עצם.
32.       איזה יהודי אסור באכילת קרבן פסח? - ערל.
33.       מה הפירוש ערל? - יהודי שלא נִמוֺל.
34.       האם יש הבדל בין גר ליהודי מלידה? - לא. ככתוב: "תורה אחת יהיה לאזרח ולגר הגר בתוככם".
35.       מתי הוציא ה' את בני ישראל ממצרים? - בט"ו בניסן בבוקר.
36.       מי קדוש לה'? - כל בכור הנולד באדם או בבהמה טהורה.
37.       א)        איזה בכור בהמה טמאה קדוש לה' וצריך לפדותו? - פטר חמור.
ב)         במה פודים בכור חמור? - בשה.
38.       מהי המצוה הכתובה בסוף פרשת בא? - מצות תפילין.
39.       מדוע הוקדשו הבכורים? - כי ה' הצילם במצרים במכת בכורות.

"ושננתם לבניך"
פרשת בשלח
                                                                                                                                                           שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:

1.         בני ישראל יצאו ממצרים באיזו דרך הוליך ה' את בני ישראל? - דרך המדבר ים סוף.
2.         כיצד עלו בני ישראל ממצרים? - חֲמֻשִים.
3.         מה הפירוש "חֲמֻשִים"? - מצוידים בנשק.
4.         את מה לקח משה בצאתם ממצרים? - את עצמות יוסף.
5.         מה הלך עם בני ישראל במדבר ביום? - עמוד הענן.
6.         מה הלך עם בני ישראל במדבר בלילה? - עמוד האש.
7.         היכן חזרו בני ישראל וחנו? - "לפני פי החירות בין מגדל ובין הים לפני בעל צפון".
8.         מה אמר פרעה על בני ישראל בהיותם במדבר? - נבֻכִים הם בארץ סגר עליהם המדבר.
9.         מדוע רדף פרעה אחרי בני ישראל? - כי ה' חיזק את לבו.
10.       כמה רכב בחור לקח עמו פרעה לרדוף אחר בני ישראל? - כשש מאות רכב.
11.       על מי נאמר: "יצאים ביד רמה"? - בני ישראל.
12.       היכן השיגו המצרים את בני ישראל? - "חונים על הים".
13.       מה עשו בני ישראל כאשר ראו את המצרים אחריהם? -
             א)        "ויצעקו בני ישראל אל ה' ".
             ב)         אמרו למשה: "... לקחתנו למות במדבר מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים?"
14.       מה ענה משה לבני ישראל (כאשר המצרים רדפו אחריהם)? - "ה' ילחם לכם ואתם תחרישון".
15.       מה אמר ה' למשה (בהיות בני ישראל על ים סוף)?
             א)        "מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו".
             ב)         "ואתה הרם את מטך ונטה את ידך על הים ובקעהו ויבאו בני ישראל בתוך הים ביבשה".
16.       להיכן נסע עמוד הענן? - מאחורי בני ישראל ככתוב: "ויבא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל".
17.       מתי עברו בני ישראל בים סוף? - בלילה.
18.       מתי טבעו המצרים? - באשמורת הבוקר.
19.       כיצד נבקע ים סוף לפי פשט הפסוקים? - לשניים ככתוב: "והמים להם חומה מימינם ומשמאלם".
20.       איזו רוח הביא ה' בים סוף אשר יִבְּשָה את האדמה? - "רוח קדים עזה".
21.       כיצד ידעו בני ישראל שהמצרים טבעו? - הים פלט את גופות המצרים ככתוב:
             "וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים".
22.       מי שר ושבח לה' על טביעת המצרים? - משה ובני ישראל.
23.       כיצד מתארים בני ישראל בשירה את טביעת המצרים? - כאבן, כקש, כעופרת.
24.       היכן מזכירים בני ישראל בשירת הים את כניסתם לארץ ישראל? -
             "תבאמו ותטעמו בהר נחלתך".
25.       א)        כיצד שרו ושיבחו הנשים על טביעת המצרים בים סוף? - בתפים ובמחולות.
             ב)         מי שר עם הנשים? - מרים הנביאה.
26.       א)        כמה ימים הלכו בני ישראל במדבר (אחר נס ים סוף)? - שלושה ימים.
             ב)         מה היה חסר להם? - מים.
27.       כיצד המתיק משה את המים המרים? - זרק בצווי ה' עץ אל המים.
28.       בני ישראל הגיעו לאֵלִים? מה היה שם? - שתים עשרה עינות מים ושבעים תמרים.
29.       בני ישראל הגיעו למדבר סיני. מה היתה תלונתם? - רוצים בשר.
30.       א)        מתי נתן ה' לבני ישראל מָן? - בבוקר.
ב)         מתי נתן ה' לבני ישראל בשר? - בערב
31.       מה שם העוף שנתן ה' לבני ישראל לאכול? - שלו.
32.       מה כיסה את המן ברדתו מן השמים? - טל.
33.       באיזה יום לא ירד מן לבני ישראל? - ביום השבת.
34.       כמה שנים אכלו בני ישראל את המן? - ארבעים שנה.
35.       מתי הפסיק המן לרדת? - כאשר בני ישראל הגיעו לארץ כנען.
36.       בני ישראל הגיעו למדבר צין. מה קרה שם? - לא היה מים לעדה לשתות.
37.       מה צוה ה' את משה כדי שיהיה מים לבני ישראל במדבר צין? - להכות בסלע עם מטהו.
38.       מה היה ברפידים? - עמלק נלחם בישראל.
39.       מי יצא למלחמה נגד עמלק? - יהושע ובני ישראל.
40.       א)        מה עשה משה בזמן המלחמה נגד עמלק? - ישב על אבן והרים ידיו.
             ב)         מי עזר למשה? - אהרן וחור
41.       איזו מצוה צוה ה' בענין עמלק? - למחות את זכר עמלק מתחת השמים.
42.       א)        מי היה אביו של חור? - כלב בן יפונה (ראה רש"י יז,י).
             ב)         מי היתה אמו של חור? - מרים (ראה רש"י יז, י).

"ושננתם לבניך"
פרשת יתרו
                                                                                                                                                              שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:

1.         מה שמע יתרו? -
             "את כל אשר עשה אלקים למשה ולישראל עמו כי הוציא ה' את ישראל ממצרים".
2.         מה שם שני בני משה? - גרשם ואליעזר.
3.         מי הוא חֹתֵן משה? - יתרו.
4.         עם מי בא יתרו לבקר את משה? - עם צפורה בתו אשת משה ושני ילדיהם גרשם ואליעזר.
5.         מה היתה תגובת יתרו בשמעו את אשר עשה ה' לבני ישראל? - "ויחד יתרו".
6.         מי בא ואכל בסעודה עם משה ויתרו? - אהרן וכל זקני ישראל.
7.         איזו הצעה הציע יתרו למשה? - למנות שופטים שיעזרו למשה לשפוט את העם.
8.         מתי הגיעו בני ישראל למדבר סיני? - "בחדש השלישי לצאתם מארץ מצרים".
9.         לפני מתן תורה אמר משה לבנ"י "את כל הדברים אשר צוהו ה' - מה ענו כל העם? - "כל אשר דבר ה' נעשה".
10.       מה קיבלו בני ישראל בהר סיני? - את התורה.
11.       כמה ימים לפני מתן תורה התקדשו בני ישראל - שלושה ימים.
12.       כמה דברות שמעו בני ישראל? - עשרה.


"ושננתם לבניך"
פרשת משפטים
                                                                                                                                                              שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:

1.         כמה שנים עובד עבד עברי? - שש שנים.
2.         א)        מה עושה האדון לעבד עברי שרוצה להמשיך להיות עבד? - רוצע אוזנו במרצע.
             ב)         עד מתי יכול להיות עבד עברי עבד? - עד עולם (עד שנת היובל).
3.         "אם בגפו יבא" - מה פירוש המילה בגפו? - לבדו.
4.         מה פירוש "ואשר לא צדה" - ואשר לא ארב, לא התכוון.
5.         מה דין מכה אביו ואמו? - מות יומת (בחנק).
6.         מה דין הגונב אדם ומכרו? - מות יומת (בחנק).
7.         מה דין המקלל אביו ואמו? - מות יומת (בסקילה).
8.         מה צריך לשלם המכה את חבירו? - דמי נזקו, דמי צערו, דמי עבודתו שמפסיד, דמי התרופות ודמי בושתו.
9.         מה פירוש המילים "ונתן בפלילים" - משלם על פי הדיינים.
10.       מהו שור מועד? - שור שנגח שלש פעמים.
11.       שור נגח עבד כנעני כמה צריכים הבעלים לשלם לאדון העבד? - 30 שקלים.
12.       מהם ארבעת אבות נזיקין? - שור, מבעה, בור, אש.
13.       כמה משלם אדם שגנב (והורשע בבית-דין)
             א)        שור? - חמישה
             ב)         שה? - ארבעה
ג)          כל דבר חוץ מצאן ובקר? - שניים.
14.       מה פירוש המילים "ובער בשדה אחר"? - רעה את המקנה בשדה של אדם אחר.
15.       "ונקרב בעל הבית אל האלקים" - מה פירוש המילה "אלקים"? - דיינים.
16.       מהי שבועת השומרים? - לא שלח ידו במלאכת רעהו.
17.       מה שמות ארבעת השומרים? - שומר חנם, שומר שכר, שוכר, שואל.
18.       למדנו שגנב משלם על הגניבה קנס (לפעמים שניים ולפעמיים ארבעה ואפילו חמישה)
             מתי משלם רק את הגניבה? - כאשר הודה שגנב (לפני שבאו עדים).
19.       מהו שואֵל? - אדם המקבל דבר להשתמש בו ולא משלם על השמוש.
20.       מהו שוכר? - אדם המקבל דבר להשתמש בו ומשלם עבור השמוש בדבר.
21.       על מי הזהיר ה' שאסור לענות? - אלמנה ויתום.
22.       כיצד יעניש ה' אם יענו אלמנה או יתום? - "וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים".
23.       מִהו נֹשֶה? - אדם הדורש כסף שנתן בהלואה.
24.       מַהו נֶשֶך? - ריבית.
25.       "אלקים לא תקלל" - מה הפירוש אלקים? - דיינים.
26.       מאיזה יום מהלידה מותר להקריב בהמה שנולדה? - "מיום השמיני והלאה".
27.       למי צריך לתת לאכול בשר טריפה? - לכלב.
28.       מתי אסור ללכת לפי הרוב? - לְרָעֹת.
29.       "ודל לא תהדר בריבו" מה המצוה? - לא לחלוק כבוד לעני ולזכותו בדין סתם.
30.       את מי אסור ללחוץ? - גֵר.
31.       מתי חלה שנת השמיטה? - בשנה השביעית.
32.       מהם שלושת הרגלים? - פסח, סוכות ושבועות.
33.       כיצד נקרא בתורה חג הסוכות? - חג האסיף.
34.       כיצד נקרא בתורה חג השבועות? - חג הקציר.
35.       כיצד נקרא בתורה חג הפסח? - חג המצות.
36.       מה למדו חכמים בעניין בשר וחלב מהפסוק "לא תבשל גדי בחלב אמו"? - אסור בישול אסור אכילה, אסור הנאה.
37.       מה שמות שבעת עמי כנען? - כנעני, אמורי, חתי, פרזי, חוי, יבוסי, גרגשי.
38.       מה מצווים אנו לעשות עם עמי כנען? - לגרשם מהארץ ולא לכרות להם ברית.
             הסיבה: כדי שלא יחטיאו את בני ישראל.
39.       משה קרא באזני העם את הנאמר בספר הברית. מה אמרו העם? - נעשה ונשמע.
40.       א)        לאן עלה משה? - אל ה'.
ב)             כמה ימים היה משה בתוך הענן? - ארבעים יום וארבעים לילה.
"ושננתם לבניך"

פרשת תרומה

                                                                                                                                                              שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:
1.         א)        ממה עשוי ארון העדות? - עצי שטים.
             ב)         במה צפו את ארון העדות? - זהב טהור.
2.         כמה טבעות זהב יש לארון העדות? - ארבעה.
3.         א)        מה פירוש בַּדִּים? - מוטות.
             ב)         לְמָה שמשו הבדים? - להרים את כלי הקודש.
             ג)         במה צפו את הבדים? - זהב.
4.         מֶה היה מכסה ארון העדות? - הכפרת.
5.         א)        כמה כּרֻבִים היו על הכפרת? - שניים.
             ב)         כיצד עשו את הכפרת והכרבים? - מקשה.
6.         מה פירוש המילה "מקשה" ? - חתיכה אחת.
7.         מה היה בתוך ארון העדות? - העדות (לוחות הברית).
8.         א)        ממה עשוי השולחן? - עצי שטים.
             ב)         כמה רגלים לשולחן? - ארבע.
             ג)         מה היה על השולחן? - לחם הפנים.
             ד)         מה מספר הלחמים שהיו על השולחן? - שתים עשרה חלות.
9.         ממה עשויים קערותיו וכפותיו של השולחן? - זהב טהור.
10.       א)        ממה עשויה המנורה? - זהב טהור.
             ב)         כיצד נעשתה המנורה? - מקשה.
ג)          מה היה במנורה? - ירך, ששה קנים גביעים, פרחים וכפתורים.
11.       מה מספר הנרות במנורה? - שבעה.
12.       ממה עשוי המשכן? - קרשים ויריעות.
13.       ממה עשוי המכסה הראשון של המשכן? - עשר יריעות (העשויות מארבע סוגי חוטים) שש משזר, תכלת ארגמן תולעת שני.
14.       "כְּרֻבִים מעשה חֹשֵב תעשה אתם"
             א)        מה פירוש כרובים? - פרצוף.
             ב)         מה הפירוש מעשה חֹשֵב? - נעשה באריגה פרצוף מצד אחד ופרצוף אַחֵר בצד השני.
15.       א)        כיצד ארגו את עשר יריעות המשכן? - חמש יריעות לבד וחמש יריעות לבד.
ב)         כיצד חברו את שתי היריעות (הגדולות להיות אחד)? - תפרו חמישים לולאות תכלת בכל יריעה ואת שתיהן חברו על ידי קרסי זהב.
16.       כיצד נקרא המכסה הראשון של המשכן? - עשר יריעות המשכן.
17.       א)        כיצד נקרא המכסה השני של המשכן? - יריעות עזים.

             ב)         כמה יריעות עזים יש במשכן? - 11 יריעות

ג)          ממה עשו את יריעות העזים? - משערות העזים (ראה רש"י כ"ו, ז).
18.       כיצד חיברו את היריעות ליריעה אחת גדולה?
             א)        תפרו חמש יריעות לבד ושש יריעות לבד.
             ב)         תפרו 50 לולאות בכל יריעה גדולה.
             ג)         חברו את שתי היריעות הגדולות בחמישים קרסי נחושת.
19.       "ועשית מכסה לאהל ערת אלים מאדמים ומכסה ערת תחשים מלמעלה"
             א)        ממה עשוי המכסה? - עורות של איל ועורות של חיה הנקראית תחש.
             ב)         מה הפירוש עורות אלים מאדמים? - צָבעוּ את עור האַיִל בצבע אדום.
20.       כיצד נבנו כותלי המשכן? - עצי שטים עוֺמְדִים.
21.       מה אורך כל קרש במשכן? - עשר אמות.
22.       מה היה רוחב כל קרש במשכן? - אמה וחצי.
23.       כמה ידות היה לכל קרש? - שתיים.
24.       מה חובר בכל כותל בקרשים באמצעם? - בריח (נקרא בשם בריח התיכון).
25.       א)        מה שמו בכל קרש בִּיְדֹתָיו? - שני אדנים.
             ב)         ממה עשויים האדנים? - כסף.
26.       כמה בריחים יש בכל כותל במשכן? - חמישה.
27.       מה היה בכל קרש? - טבעות זהב.
28.       ממה עשויה הפרוכת? - מארבעה סוגי חוטים (תכלת, ארגמן, תולעת שני, שש משזר).
29.       על כמה עמודים עמדה הפרוכת? - ארבעה.
30.       מה תפקיד הפרוכת? - "להבדיל בין הקדש ובין קדש הקדשים".
31.       היכן נמצא ארון העדות? - בקודש הקודשים.
32.       היכן נמצא השולחן? - בקודש.
33.       א)        מה היה בפתח המשכן? - מסך.
ב)         ממה עשוי המסך? - ארבעה סוגי חוטים (תכלת, ארגמן, תולעת שני ושש משזר).
34.       על כמה עמודים עמד מסך פתח האוהל? - חמישה.
35.       ממה היו עשויים האדנים של קרסי הפרוכת? - אדני כסף.
36.       א)        ממה עשוי מזבח החיצון? - עצי שטים.
             ב)         במה צפו את המזבח החיצון? - נחושת.
37.       ממה עשויים כלי המזבח החיצון? - נחושת.
38.       "נבוב לחת תעשה אותו"
             א)        את מה צריך לעשות נבוב לחת? - את מזבח הנחושת.
             ב)         מה הפירוש "נבוב"? - חלול.
39.       מה מלאו את מזבח הנחושת בזמן החניה? - אדמה (כ, כ"א, פרשת יתרו).
40.       א)        ממה עשויים בדי מזבח החיצון? - עצי שטים.
             ב)         מה היו מצופים? - נחושת.
             ג)         מה השמות הנוספים של מזבח החיצון? - מזבח הנחושת, מזבח העולה. (מזבח אדמה).
41.       חצר המשכן
א)         מה היה שטחו? - אורך 100 אמה, רוחב 50 אמה.
ב)         מה היה סביב חצר המשכן? - עמודים וקלעים.
ג)          ממה עשויים העמודים? - נחושת.
ד)         מה גובה העמודים? - חמש אמות
ה)         מה הפירוש "קְלָעִים"? - יריעה עשויה נקבים נקבים (רש"י כ"ז, ט).
ה)         מה היה בפתח החצר? - מסך.
ו)          ממה עשוי המסך? - מארבעה סוגי חוטים (תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר).
42.       על כמה עמודים היה מסך החצר? - ארבעה.
43.       מה הפירוש "שש משזר"? - אריג לבן דק ומבחר.
44.       כיצד קשרו את קלעי החצר לעמודים? - על ידי חשוקי כסף.

"ושננתם לבניך"
פרשת תצוה
                                                                                                                                                              שם התלמיד:

האב/האם שואלים והבן משיב:

1.         עם מה מדליקים את המנורה במשכן/במקדש? - עם שמן זית זך כתית למאור.
2.         מה כמות השמן שצריך לשים במנורה? - כדי שתדליק מערב עד בוקר.
3.         מי משבט לוי כהנים? - אהרן ובניו ככתוב: "ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך ואת בניו אתי מתוך בני ישראל לכהנו לי..." (כח, א).
4.         מה צריך להקפיד בעשיית בגדי הקודש של הכהנים? - שיהיו בגדים המכבדים את לובשיהם ככתוב: "ועשית בגדי קדש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת".
5.         מהם שמות בגדי כהן הדיוט? - מכנסים כתונת, מגבעת, אבנט.
6.         מהם שמות בגדי כהן גדול? - "חשן ואפוד מעיל וכתנת תשבץ מצנפת ואבנט (כ"ח, ד). וציץ זהב טהור הנמצא על מצח הכהן הגדול ומכנסיים".
7.         ממה עשוי האפוד? - "זהב תכלת וארגמן תולעת שני ושש משזר".
8.         ממה עשוי חשב האפוד? - זהב, תכלת, וארגמן, תולעת שני, ושש משזר.
9.         א)        מה כתוב על אבני השֹהַם? - שמות בני ישראל ככתוב: "ששה משמתם על האבן האחת ואת שמות הששה הנותרים על האבן השנית כתולדתם".
             ב)         היכן נמצאים אבני השֹהַם? - "על כתפת האפוד".
10.       א)        ממה עשוי חשן המשפט? - "זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר"
             ב)         כמה טורים יש בחשן האפוד? - "ארבעה טורים אבן".
             ג)         מה כתוב באבני החושן? - "שמות בני ישראל".
11.       א)        מה המצוה המוטלת על הכהן הגדול בלובשו את חשן האפוד? - להודקו טוב לגופו ככתוב: "ולא יזח החשן מעל האפוד".
             ב)         מה שָם הכהן הגדול בחושן? - את האוּרִים והתֻּמים.
             ג)         מהם אורים ותומים? - כתב שֵם המפרש (כ"ח, ל).
12.       מה צבעו של מעיל האפוד? - תכלת.
13.       א)        מה מצוה לתפור בפי המעיל? - שפה
             ב)         הסיבה? - כדי שלא יקרע.
14.       מה תולים בשולי המעיל? - פעמון ורמון.
15.       איזו מצות "לא תעשה" שייכת לשמירת המעיל? - "לא יקרע".
16.       היכן שם הכהן הגדול את ציץ הזהב? - על מצחו.
17.       א)        ממה עשויה הכתנת? - שש.
             ב)         כיצד עשויה הכתונת? - משבצות.
18.       כיצד נקראת החגורה בלשון התורה? - אבנט.
19.       כיצד נקרא בלשון התורה?

             א)        כובע כוהן הדיוט? - מגבעת

             ב)         כובע כוהן גדול? - מצנפת
20.       מה אורכם של מכנסי כהן גדול וכהן הדיוט? - "ממתנים ועד ירכים יהיו".
21.       ה' מצוה את משה לקדש ולכהן את אהרן ובניו.
             א)        היכן כתוב הצווי? בפרק כ"ט.
             ב)         כמה ימים ימשוך (יקדש) משה את אהרן ובניו? - שבעת ימים.
22.       מתי מקריבים קרבן תמיד? - שניים בכל יום, אחד בבוקר ואחד בין הערביים.
23.       איזו בהמה מקריבים לקרבן תמיד? - כבש.
24.       א)        ממה עשוי מזבח הקטורת? - עצי שטים.
             ב)         מה מצופה מזבח הקטורת? - זהב.
25.       היכן נמצא מזבח הקטורת? - בקודש.
26.       א)        מה מקטירים על מזבח הזהב? - קטורת.
             ב)         מתי מקטירים? - בבוקר ובין הערביים.
27.       מהם השמות הנוספים של מזבח הפנימי? - מזבח הקטורת, מזבח הזהב.
28.       מה אסור לעשות במזבח הקטורת? - להקריב קרבנות.
29.       מתי ומי מַזֶּה במזבח הקטורת דם קרבנות? - כהן גדול ביום כפור.


"ושננתם לבניך"
פרשת כי תשא
                                                                                                                                                              שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:

1.         כיצד סופרים את בני ישראל? - כל זכר מבן 20 שנה ומעלה מביא מחצית השקל.
2.         האם מותר להוסיף על מחצית השקל או לתת פחות? - לא ככתוב:
             "העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל..."
3.         ממה עשוי הכיור במשכן? - מנחשת.
4.         היכן נמצא הכיור? - בחצר אוהל מועד בין אהל מועד ובין המזבח.
5.         לְמה משמש הכיור? - לרחיצת ידי ורגלי הכהנים בבואם אל אוהל מועד.
6.         לְמה משמש שמן משחת קודש? - למשוח את אוהל מועד וכלי הקודש וכן את אהרן ובניו.
7.         מכמה סמנים עשויה הקטורת? - אחד עשר סמנים.
8.         מי היו אחראים על עבודת המשכן וכליו? - בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה ואהליאב בן אחיסמך למטה דן.
9.         מה דין המחלל שבת במזיד? - כרת.
10.       מתי חטאו בני ישראל בחטא העגל? - י"ז בתמוז.
11.       מה עשה משה ברדתו מההר בראותו את העגל? - שבר את הלוחות.
12.       מי לא חטא בחטא העגל? - שבט לוי וכל הנשים.
13.       משה התפלל לה' שיסלח לעם ישראל על חטא העגל. מה לימד ה' את משה? - י"ג המידות.
14.       כמה ימים היה משה בהר אחרי חטא העגל? - ארבעים יום וארבעים לילה.
15.       על מי נאמר? - "לא ידע כי קרן עור פניו" - משה.
16.       מתי שם משה מסוה על פניו? - כאשר דיבר עם בני ישראל.
17.       מתי הוריד משה את המסוה מעל פניו? - כאשר דיבר עם ה'."ושננתם לבניך"
פרשת ויקהל
                                                                                                                                                              שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:
1.         מי תרם את אבני השהם? - הנשיאים.
2.         עם ישראל התנדב למשכן או לא? - כן, שכתוב:
             "מרבים העם להביא מדי העבודה למלאכה אשר צוה ה' לעשות אותה".
3.         "ויכלא העם מהביא":
             א)        מה הפסיק העם להביא? - תרומה למשכן.

             ב)         מדוע הפסיק? - כי העבירו קול במחנה - "איש ואישה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקדש"ושננתם לבניך"
פרשת פקודי
                                                                                                                                                           שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:
1.         מי הקים את המשכן? - משה.
2.         מתי הוקם המשכן? - בר"ח ניסן.
3.         מי משח את אהרן ובניו לכַהֵן בקודש? - משה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה