יום שני, 22 באוגוסט 2011

מסכת יומא - אבנר גדסי

"ושננתם לבניך"
מסכת יומא
                                                                                                                     שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:

פרק ראשון


1.          מתי חל ליל הכפורים? - נ.
2.          מהו ערב כפור? - ט' בתשרי.
3.          א)         היכן היה נמצא כהן גדול שבעה ימים לפני יום הכפורים? - בלשכת פלהדרין, בעזרה.
             ב)         מדוע שהה שם ולא בביתו? - כדי שיתקדש ויטהר לפני היום הקדוש - יום הכיפורים.
4.          א)         מה עושה הכהן הגדול בכל יום משבעת הימים - זורק את דם קרבנות התמיד במזבח, מקטיר קטורת, מטיב את הנרות ומקריב את הראש והרגל.
             ב)         מי היה בא ללמדו כל שבעת הימים סדר עבודת יום הכיפורים? - זקנים מבית-דין.
5.          ערב יום הכפורים
                א)      בשחרית - מה היו עושים? - מעמידים כהן גדול בשער המזרח ומעבירין לפניו פרים ואלים וכבשים.
                      *     הסיבה: - כדי שיהא מכיר ורגיל בעבודה.
             ב)         עם חשכה - לא היו מניחים אותו לאכול הרבה.
                      *     הסיבה: - מפני שהמאכל מביא את השינה.
6.          על מה היו אחראים בית-אבטינס? - על הכנת הקטורת.
7.          א)         מה השביעו זקני בית-הדין את כהן גדול? - שלא ישנה בעבודת יום הכפורים ממה שלימדוהו.
             ב)         מדוע השביעוהו? - כי היה חשש שמא כהן גדול צדוקי.
             ג)          מדוע זקני בית-דין פורשים ובוכים? - שמא חשדו בכהן גדול והחושד בכשרים לוקה בגופו.
             ד)         מדוע הוא פורש ובוכה? - כי חשדו בו שהוא צדוקי.
             ה)         באיזו תקופה מדובר? - בזמן בית שני כ- 290 שנה לפני החורבן.
8.          מי הם הצדוקים? - כת ידועה שהתקיימה בתקופת הבית השני והתנגדה לתורה שבעל-פה.
9.          כיצד יתכן שכהן גדול לא ידע לקרוא? - מדובר בזמן בית המקדש השני אז קנו את הכהונה בכסף בזכות קרבתם למלכות.
10.        כהן גדול היה עֵר או ישן בליל כפור? - ער - ראה משנה ז'.
11.        הסבר את הביטוי "קריאת הגבר"
             א)         קריאת התרנגול.
             ב)         האדם הקורא את הכרוז "עמדו כהנים לעבודתכם".
12.        א)         מהו דשן? - אפר שריפה.
             ב)         איזו מצוה הקשורה בדשן מצווים הכהנים לקיים הכהנים העובדים במקדש? -
                         "תרומת הדשן".
ג)           מהו הפסוק בו כתובה המצוה? - "והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח ושמו אצל המזבח (ויקרא ו,ג).
ד)          כיצד מקיימים מצוה זאת? - הכהן שזכה במצוה עולה לגג מזבח העולה חותה מלוא המחתה מן בשר הקרבנות שנשרף ושם אותו במזרחו של כבש (ראה רש"י ו,ג).
ה)          כיצד קוראים למצוה זאת במשנה? - "תורמין את המזבח".


פרק שני
                                                                                                                              שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:

1.          א)         מי חִלֵק שבט לוי לעשרים וארבעה קבוצות? - שמואל הנביא ודוד המלך.
             ב)         כיצד נקראים קבוצות אלו? - משמרות.
             ג)          הגיע זמן המשמר לעבוד במקדש כמה ימים הוא עובד? - שבוע.
             ד)         (1)      מתי מתחלפים המשמרות? - בכל יום שבת.
                         (2)      מתי ביום השבת? - אחר הקרבת קורבן מוסף והקטרת שני בזיכי        הלבונה.
             ה)         כל ראש משמר מחלק משמרו לבתי-אבות. כמה ימים עובדים אנשי בית-אב במקדש? - יום אחד מימות השבוע.
2.          אנשי בית-אב קמים השכם בבוקר וכולם רוצים לזכות במצוות - העבודה במקדש.
             א)         מהי המצוה הראשונה שמקיימים בכל יום במקדש השייכת לעבודה במקדש? - תרומת המזבח.
             ב)         כיצד בראשונה זכה הכהן במצוה זאת? - ערכו תחרות ריצה לגג המזבח והראשון שהגיע לגג המזבח זכה במצוה.
             ג)          שני כהנים הגיעו ביחד לגג המזבח מי זכה במצוה? (מה עשו?) -

                         פיס - הגרלה על ידי ספירה - ראה משנה א

3.          א)         מה היה גובה המזבח?
                      *        עשר אמות.
                      *        במטרים - כחמישה מטר.
             ב)         מדוע בטלו חכמים את התחרות בריצה על הכבש והתקינו גורל לעבודת תרומת הדשן כמו לשאר העבודות במקדש? - כי ראו שבאו לידי סכנה - כהן דחף את חברו ונפל ונשברה רגלו.
4.          א)         מדוע נקרא המזבח הפנימי בשם זה? - כי נמצא (בפנים) במקדש.
             ב)         מהם שני השמות הנוספים של מזבח הפנימי.
                         זהב          - על שם שהיה מצופה זהב.
                         קטורת     - על שם הקטרת הקטורת שהיתה על גב המזבח.
             ג)          ממה עשויה הקטורת? - מאחד עשר סממנים, מיני בשמים אותם כתש הרוקח.
             ד)         מתי הקטירו את הקטורת? - בבוקר, ובין הערביים.
5.          הסבר את המשפטים:
             א)         "מי מדשן את מזבח הפנימי"? - מי מנקה את המזבח שעומד במקדש?
             ב)         "מי מדשן את המנורה"? - מי מנקה את המנורה?
6.          את הבהמות שהקריבו לקרבן חִלְקוּ למספר אֵבָרִים קבועים אותם העלו מספר כהנים. (לפניך מספר שמות אברים - למה הכוונה?).
             א)         "שתי הידיים" - שני הרגלים הקדמיים.
             ב)         "העוקץ" - החלק האחורי עם האליה.
                         אליה פירושה: שומן הזנב.
7.          מהן ארבעת הפייסות שהיו במקדש?
             א)         פיס ראשון - תרומת המזבח.
             ב)         פיס שני (הכולל) - מי שוחט? (את כבש התמיד) * מי זורק, (את הדם) * מי מדשן את המזבח הפנימי * מי מדשן את המנורה? * מי מעלה אברים לכבש.
             ג)          פיס שלישי - הקטרת קטורת.
             ד)         פיס רביעי - העלאת אברי קרבן התמיד מן הכבש למזבח.
8.          בפיס השלישי מכריזים - "חדשים לקטורת בואו והפיסו"
             א)         מה פירוש הכרוז? מי שלא זכה מימיו בהקטרת הקטורת יבוא להשתתף בהגרלה.
             ב)         מדוע הכריזו כך? כי הקטורת מביאה עושר וברכה למי שעוסק בה, ומי שזכה בא בעבר צריך לתת גם לכהנים אחרים לזכות בברכה.
9.          מהי חביתין? - מנחת כהן גדול, שהיה מקריב בכל יום, עשירית האיפה סולת מחציתה מקריב בבוקר ומחציתה בין הערביים.
10.        במשנה כתובה המלה "חג" לאיזה חג הכוונה? - חג הסוכות.
11.        א)         מהו ניסוך? - יציקה (העברת נוזל וכיוצא בו מכלי למקום מסויים).
             ב)         מהו ניסוך יין? - יציקת יין במזבח בזמן הקרבת קרבן.
             ג)          מהו ניסוך מים? - יציקת מים במזבח בחג הסוכות - בזמן הקרבת התמיד בבוקר ובזמן הקרבת התמיד בין הערביים.
12.        א)         מהו בזך - ספל, קערית, כף.
             ב)         מהי לבונה - עץ בושם.
             ג)          כמה בזיכי לבונה הניחו בכל שבת על שולחן הפנים במקדש? - שניים.
13.        כיצד מעלים את הקרבן הבא מן הבקר והצאן לגג המזבח?
             א)         אחר שחיטה מפשיטים את עור הבהמה ומנתחים אותה לנתחים (ראה משנה ג' לכמה חלקים מנתחים).
             ב)         הכהנים שזכו בפיס מעלים את אברי הבהמה לכבשׁ.
             ג)          אחרי הקטרת הקטורת באים כהנים (אחרים) שזכו בפיס הרביעי ומעלים את אברי הבהמה מן הכבש לגג המזבח (ראה משנה ד').
                         *  ראה בחוברת עבודה בעמ' 22.
14.        מהו הפסוק ממנו אנו לומדים שיש לחתוך את הבהמה הקְרֵבָה לקרבן לאֵבָרִים ולא לעלות אותה שְלֵמָה "ונתח אותה לנתחיה" (ויקרא א,יב)


פרק שלישי
                                                                                                                                 שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:

1.          "הגיע זמן השחיטה" - שחיטה של מה? - קרבן תמיד של בוקר.
2.          בבית המקדש נהגו קדושה יתרה
             א)         כל המסיך רגליו טעון - טבילה.
             ב)         כל המטיל מים טעון - קדוש ידים ורגלים.
3.          מה צריך לעשות כל כהן שנכנס לעזרה לעבודה? - לטבול במקוה.
4.          א)         כמה טבילות טובל כוהן גדול ביום כפורים? - חמשה.
             ב)         כמה קידושים מקדש כוהן גדול ביום הכפורים? - עשרה.
5.          מדוע פורסים בין כוהן גדול לבין העם בזמן הטבילה סדין של בוץ? - כדי להזכיר לו שעבודת היום בבגדי בוץ.
6.          הסבר את המילים:
             א)         קרצו - שחטו.
             ב)         מֵרֵק - גמר.
             ג)          נסתפג - התנגב.
7.          כוהן גדול לובש בגדי בד בבוקר ובין הערביים. מתי לובש בגדים יקרים יותר בבוקר או בבין הערביים? - בבוקר.
8.          א)         "בא לו אצל פרו" מדוע נקרא הפר בשם פרו? - כי קונה אותו מכספו.
             ב)         "סומך ידיו עליו ומתודה" על מי? על מה מתודה? - על עוונות עצמו ועל ביתו.
9.          מי הם המוזכרים במשנה לשבח? מה עשו?
             א)         בן גמלא - עשה את הקלפי של זהב.
             ב)         בן קטין - עשה שנים עשר דד לכיור. (דַּד = בֶּרֶז)
                                            עשה מוכני לכיור שלא יהיו מימיו נפסלין בלינה.
             ג)          מונבז המלך - היה עושה ידית הכלים של יום הכפורים של זהב.
             ד)         הִלְנִי (אמו של מונבז המלך) - עשתה נברשת של זהב על פתחו של ההיכל.
                                                                                  עשתה טבלה של זהב שפרשת סוטה כתובה  עליה.
             ה)         ניקנור - נעשו נסים לדלתותיו.
10.        מדוע הזכירו לגנאי את:
             א)         בית גרמו? - כי לא רצו ללמד על מעשה לחם הפנים.
             ב)         בית אבטינס? - לא רצו ללמד על מעשה הקטורת.
             ג)          הֻגְרַס בן לוי? - לא רצה ללמד פרק בשיר.
             ד)         בן קמצר? - לא רצה ללמד על מעשה הכתב.
11. מתי נכנס כהן גדול לקודש הקודשים?
             א)         הקטורת קטורת בקודש הקודשים ותפילה קצרה על עם ישראל.
             ב)         הזאה מדם הפר בקודש הקודשים (ה,ג).
             ג)          הזאה מדם השעיר בקודש הקודשים (ה,ד)
             ד)         הוצאת הכף והמחתה מקודש הקודשים (ז,ד).
פרק רביעי
                                                                                                                                     שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:

1.          א)         כמה שעירים בשביל יום הכפורים צריכים לקנות לכפרה? - שניים.
             ב)         מהו הפסוק ממנו לומדים זאת? - "ומאת עדת בני ישראל יקח שני שעירי עזים לחטאת" (ויקרא ט"ז ד).
2.          מי עומד ליד הכהן הגדול בזמן ההגרלה של שני השעירים? - הסגן מימינו וראש בית אב משמאלו.
3.          על שני השעירים נותן הכהן הגדול גורלות. מה כתוב בגורלות? - אחד לשם, ואחד לעזאזל.
4.          א)         מה קושרים על שני השעירים לסימן? - לשון של זהורית.
             ב)         היכן קושרים בשעיר המשתלח לעזאזל - בראשו.
             ג)          היכן קושרים בשעיר הנשחט לה'? - בצוארו (בלשון המשנה כנגד בית שחיטתו).
             ד)         מדוע מסמנים בצורה זאת? - כדי שלא יתבלבלו בין השעירים.
5.          א)         מה עושה הכהן אחר שֶקִיֵם את ההגרלה בין השעירים? - מתוודה פעם שניה על פרו.
             ב)         על מי הוא מתוודה? - עליו ועל כל משפחת הכוהנים.
             ג)          למד בע"פ את הפסוק שאומר הכהן הגדול בזמן הוידוי? - "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו" (ויקרא טז, ל').
6.          מה עונין הכהנים? - ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.
7.          מהי העבודה הבאה שעושה הכהן הגדול? - שוחט את פרו.
8.          א)         למי נותן הכהן הגדול את הכלי עם דם הפר? - לכהן.
             ב)         מה עושה הכהן עם הדם? - ממרס.
             ג)          מה הפירוש ממרס? - מנער ומערב.
             ד)         מדוע הכהן ממרס? - כדי שהדם לא יקרוש.
9.          א)         מהי העבודה הבאה שעושה כהן גדול? - חותה גחלים מעל מזבח החיצון.
             ב)         בשביל מה? - בשביל הקטרת הקטורת במזבח הפנימי.
10.        מה ההבדל בהקטרת הקטורת ביום רגיל לבין יום הכפורים?
             א)         ביום רגיל - מקטיר פרס בשחרית ופרס בין הערביים (על מזבח הפנימי).
                         ביום כפור - מוסיף מלא חפניו קטורת (בקודש הקודשים).
             ב)         בכל יום - הקטורת היתה דקה.
                         ביום כפור - הייתה דקה מן הדקה (הקטרת הקטורת בקודש הקודשים).

                         זה לשון חכמים אותם אנו אומרים בכל יום בזמן אמירת הקטורת "תנו רבנן פטום הקטרת כיצד? שלוש מאות וששים ושמונה מנים היה בה... מחיצתו בבוקר ומחיצתו בערב ושלושה מנים יתרים שמהם מכניס כהן גדול ונוטל מהם מלא חפניו ביום הכפורים ומחזירן למכתשת בערב יום הכפורים כדי לקיים מצות דקה מן הדקה".
11.        הרמב"ם פסק (בעניין המערכות) כדעת רבי יוסי
             א)         כמה מערכות של אש עושין בראש המזבח? - שלש.
             ב)         למה משמשת כל מערכה?
*        ראשונה:        מערכה גדולה שעליה מקריבין התמיד עם שאר הקרבנות.
*        שניה:            מערכה קטנה (בצידה של מערכה גדולה) שממנה לוקחים אש במחתה להקטיר קטורת בכל יום.
*        שלישית:       שני גזרי עצים שמניחים בבוקר ועוד שניים בין הערביים לקיים מצות האש ככתוב: "אש תמיד" (ויקרא ו,ו).
             ג)          ביום כפור מוסיפים מערכה נוספת, למה היא משמשת? - ליטול ממנה גחלים לקטורת שהכהן הגדול מכניס לקודש הקודשים.


פרק חמישי
                                                                                                                              שם התלמיד:

האב/האם שואלים והבן משיב:
1.          על מה מדובר במשנה א' - על הקטרת קטורת בקודש הקודשים.
2.          היכן הניח את המחתה עם הגחלים והקטורת? - בין שני הבדים.
3.          א)         בבית שני לא היה ארון בקודש הקודשים. מה היה השם? - אבן מימות נביאים ראשונים.
             ב)         כיצד נקראת האבן - אבן השתיה.
             ג)          היכן הניח כהן גדול את המחתה עם הגחלים והקטורת? - על אבן השתיה.
4.          מהי העבודה שעשה כהן גדול לפי הכתוב -
             א)         במשנה ג'? - הזאה בקודש הקודשים מדם פרו.
             ב)         במשנה ד'?
                         שחיטת השעיר אשר עלה עליו הגורל לה'.
                         *        הזאה מדם השעיר בקודש הקודשים.
                         *        הזאה מדם פרו בקודש על הפרוכת (אחד למעלה ושבע למטה)
                         *        הזאה מדם השעיר בקודש על הפרוכת (אחד למעלה ושבע למטה)
                         *        ערה דם הפר לתוך דם השעיר וחזר וערה לכלי הריק.
             ג)          במשנה ה'? - הזאה מדם הפר והשעיר על קרנות מזבח הזהב.
ד)              במשנה ו'? - הזאה מדם הפר והשעיר על גג מזבח הזהב.


פרק שישי
                                                                                                                                 שם התלמיד:

האב/האם שואלים והבן משיב:
1.          מה צריך לדאוג כאשר קונים שני שעירי יום הכפורים? - שניהם יהיו שוין במראה, בקומה, ובדמים, ולקחיתם כאחד.
2.          הסבר את המשפט "ירעה עד שיסתאב" - השעיר יחיה במרעה עד שיפול בו מום.
3.          א)         על מה מדובר במשנה ב'? - וידוי הכהן הגדול (וידוי שלישי) - וידוי זה הוא וידוי על כל חטאי עם ישראל.
             ב)         כיצד מתודה כהן גדול? - סומך ידיו על ראש השעיר המשתלח ומבקש כפרה מה', על חטאי ישראל.
             ג)          מה הפסוק שמזכירים? - "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו" (ויקרא ט"ז, ל).
4.          מה מדובר במשניות ג-ו? שלוח השעיר לעזאזל
5.          א)         מה עושה כוהן גדול בזמן שלוח השעיר לעזאזל? - בא לו אצל פר ושעיר הנשרפים, קורען מוציא אמוריהן ומניחם בקערה.
             ב)         עם אילו בגדים נמצא כהן גדול? - בגד לבן.
                         הערה:
                         את אמורי הפר ושעיר הנשרפין מקטיר אַחַר הקרבת אילו ואיל העם, וצריך להגיה במשנה "להקטירן" במקום "והקטירן" (ראה בפירוש משנה ז').
6.          א)         מה צריך להודיע לכהן גדול? - מתי הגיע השעיר למדבר (משנה ח').
             ב)         הסיבה: כדי שיתחיל בעבודה הבאה.
             ג)          כיצד למדו חכמים שאסור לכהן גדול להתחיל בעבודה הבאה עד שיגיע השעיר למדבר? - כתוב בספר ויקרא ט"ז,כ"ב "ושלח את השעיר במדבר" ואחר כך כתוב בפסוק כ"ה "ואת חלב החטאת יקטיר"...
7.          הסבר את המלים:
             א)         דמים                    -     כסף

             ב)         לקיחתן                -     קנייתם

             ג)          יסתאב                 -     יפול בו מום
             ד)         לנדבה                   -     לקרבן עולת נדבה
             ה)         כבֹש                     -     גשר משופע
             ו)          מגיס                    -     קערה


פרק שביעי

                                                                                                                           שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:

1.          א)         מה קורא כוהן גדול לפני העם?
*        בספר ויקרא פרשת אחרי מות פרק ט"ז פרשת העבודה של יום הכפורים. "ואך בעשור" שבפרשת המועדות בסדר "אמור" ויקרא כ"ג כו-לב.
*        קורא בעל-פה בספר במדבר פרשת פנחס "ובעשור לחודש השביעי" כ"ט, ז-י"א.
             ב)         כמה ברכות מברך? - שמונה.
             ג)          עם אילו בגדים קרא? - בגדי לבן.
2.          איזו עבודה נעשתה באותו זמן שקרא הכהן הגדול בתורה בפני העם? - שריפת הפר והשעיר
3.          על מדובר במשנה ג' - על סדר הקרבתם של שאר קרבנות יום כפור.
4.          א)         על איזו עבודה מדובר בתחילת משנה ד'? - הוצאת הכף והמחתה מקודש הקודשים.
             ב)         אילו בגדים לבש? - בגדי לבן.
5.          א)         על אילו עבודות מדובר בסוף משנה ד'? - הקטרת קטורת בין הערביים והדלקת המנורה.
             ב)         אילו בגדים לבש? - בגדי זהב.
6.          א)         כהן גדול יצא במוצאי כפור מבית המקדש לביתו. אילו בגדים לבש? - בגדי עצמו.
             ב)         מה עשה לאוהביו? - משתה ויום טוב.
             ג)          הסיבה? - להודות לה' שיצא בשלום מן הקודש.
7.          א)         מהן ארבעת בגדי כהן הדיוט? - כתנת, מכנסים, מצנפת ,אבנט.
             ב)         מהן שמונת בגדי כהן גדול? - ארבעת בגדי כהן הדיוט + חשן, אפוד, מעיל, ציץ.


פרק שמיני
                                                                                                                              שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:

1.               מהם חמשת הדברים האסורים ביום הכפורים? - 
             * אכילה ושתיה     * רחיצה    *  סיכה        *  נעילת סנדל (מעור)     *  תשמיש המטה
2.          א)         מה דין האוכֵל במזיד אוכֶל ביום כפור והוא אדם בריא? - כרת.
             ב)         מהו שעור האכילה לחייבו? - ככתובת הגסה כמוה וכגרעינתה.
             ג)          מהו שיעור ככתובת הגסה? - 2/3 ביצה
             ד)         במשך כמה זמן צריך לאוכלו ואז יתחייב כרת? - בכדי אכילת פרס.
             ה)         מהו זמן אכילת פרס בימינו? - יש מספר דעות. יש אומרים 4 דקות ויש אומרים 7 דקות ויש אומרים 9 דקות.
3.          א)         מהי כמות השתיה בה מתחייב השותה במזיד ביום הכפורים? - מלא לוגמיו.
             ב)         מהו זמן שתיית המשקים כדי שיתחייב? - יש אומרים בכדי אכילת פרס ויש אומרים זמן שתיית רביעית בפעם אחת.
4.          מהו חייב?                      במזיד - כרת.

                                                   בשוגג - קרבן חטאת

5.          הסבר את המשפטים:
א)         "אכל ושתה בהעלם אחד" - אכל ושתה ביום כפורים ונעלם ממנו שהיום יום כפור או שלא ידע שאסור לאכול ולשתות ולאחר ששתה נודע לו.
             ב)         חייב חטאת אחת - חייב קרבן חטאת אחת.
             ג)          חייב שתי חטאות - חייב שתי קרבנות חטאת.
6.          הסבר את המלים:
             הַחַיָּה                    -     היולדת.
             כביצה                   -     שעור אוכלין כ54- גרם.
             ככוכתבת              -     שעור אוכלין כ2/3- ביצה.
             עֻבְּרָה                    -     אשה מעוברת

             בקיאין                 -     רופאים

             בֻּלְמוס                  -     מחלה וחולשה הבאה לו לאדם מחמת רעבון.
7.          א)         על אילו עברות יום הכפורים מכפר? - על עברות שבין אדם למקום.
             ב)         מתי אין יום הכפורים מכפר? - כאשר האדם אומר אחטא ויום הכפורים מכפר.
8.          מתי יום הכפורים מכפר על עברות שבין אדם לחבירו - אחר שיפייס את חבירו.מסכת יומא

באורי מילים + מושגים


פרק א' - יומא (פירוש המילה), לשכה, פלהדרין, הקטרת קטורת, הטבת נרות, ערב כפור, ליל כפור, בית אבטינס, זקני בית-דין, (סנהדרין - 71 חכמים), צדוקים, פרחי כהונה, בית שני, אשמורה, קריאת הגבר, דשן, תרומת הדשן, כבֹֹש.

פרק ב' -      אגודל, אמה, פיס, דשון מזבח הפנימי, מזבח הפנימי, דשון המנורה, חביתין, אנשי בית-אב, אנשי משמר, שתי ידיים, עוקץ, חג, נסוך יין, נסוך המים, בזך, לבונה, לחם הפנים, הִין.

פרק ג' -      קרבן תמיד, קרצו, מרק, נסתפג, בוץ, בגדי זהב, קדוש ידיים ורגליים, טבילה, מסיך רגליו, מטיל מים, נקנור ודלתותיו, חביתין, פרו, וידוי, אומנתם של בית גרמו, אומנתם של בית-אביטנס.

פרק ד' - שעירי יום הכפורים, לשון זהירות, קַב, הקטרת קטורת, (במזבח הפנימי, בקודש הקודשים), ממרס

פרק ה' - בד, אבן השתיה, הזאה

פרק ו' - דמים, יסתאב, לקיחה אמורים מָגיס, נדבה.

פרק ז' - ברכות התורה, ברכת העבודה, ברכת ההודאה, בגדי כהן גדול, בגדי לבן, סדר עבודת כהן גדול (נמצא בפרשת אחרי מות בספר ויקרא).

פרק ח'
א)         חמשת האסורים ביום כפור                       ה)      בקיאין
ב)          שעור ככתובת הגסה                                   ו)       בולמוס
ג)          זמן אכילת פרס בימינו                              ז)       מזיד
ד)          מה הפירוש חיה                                          ח)      כרת


מסכת יומא
מבחן - פרק ראשון
שם התלמיד:
1.          כמה ימים לפני יום הכיפורים מפרישים כהן גדול מביתו?

             א)         שבוע                                                                                ג) יומיים

             ב)         עשרה ימים                                                                      ד)          שבועיים
2.          מתי חל יום כיפור?
             א)         י"א בתשרי                                                                       ג)          ט"ו בתשרי
             ב)         י' בתשרי                                                                          ד)          י' בניסן
3.          מהו ערב כיפור?
             א)         יום כיפור                                                                         ג)          ט' בתשרי
             ב)         י"א בתשרי                                                                       ד)          י"ב תשרי
4.          מה פירוש המילים "מטיב את הנרות"?
             א)         מנקה את הנרות                                                              ג)          מכבה את הנרות
             ב)         מדליק את הנרות                                                             ד)          צובע את הנרות
5.          מי חוזר ולומד עם כהן גדול את סדר עבודת יום הכיפורים כל שבעת הימים?
             א)         המלך                                                                               ג)          זקני בית דין
ב)         אחיו הכהנים                                                                    ד)          אחיו
6.          מדוע השביעו את כהן גדול? באיזו תקופה היה הדבר?
             א)         בזמן בית מקדש הראשון כי חששו שהוא מין
             ב)         בזמן בית המקדש השני כי חששו שהוא צדוקי
             ג)          בזמן בית המקדש השני כי חששו שהוא לא בקי בעבודה
             ד)         בזמן משה רבינו
7.          נאמר במשנה "אם היה חכם דורש ואם לאו תלמידי חכמים דורשים לפניו".
             כיצד ייתכן שכהן גדול לא תלמיד חכם? מדובר בזמן בית-המקדש השני ואז:
             א)         הרומאים לא הרשו ללמוד תורה                                      ג)          קנו את הכהונה בכסף
             ב)         לא היו בתי ספר                                                               ד)          אף אחד לא ידע לקרוא
8.          על מה היו אחראים בית אבטינס? על הכנת:
             א)         על הכנת לחם הפנים                                                        ג)          על סידור נרות המנורה
             ב)         על הכנת עשיית קטורת                                                    ד)          על הכנת המנחה
9.          "קריאת הגבר" מי הוא הגבר?
             א)         הגבור שבכהנים                                                                ג)          תרנגול
             ב)         כהן גדול (הגבור מאחיו)                                                    ד)          יונה
10.        כמה אשמורות יש בלילה?
             א)         אחת                                                                                 ג)          שלוש
             ב)         שתיים                                                                              ד)          חמש
11.        מה היה עושה כהן גדול בליל כפור?
             א)         עובד במקדש                                                                    ג)          ער (ולומד תורה)
             ב)         ישן כמו כל אדם                                                               ד)          נח
12.        מהו דשן?
             א)         זבל                                                                                   ג)          אפר שריפה
             ב)         עפר                                                                                  ד)          מים
13.        איזו מצוה קשורה בדשן שמצווים הכהנים לקיים כל יום?
             א)         נקיון מזבח החיצון מהדשן                                               ג)          נקיון חצר המקדש
             ב)         תרומת הדשן                                                                    ד)          נקיון המקדש
14.        מה פירוש המילה יומא?
             א)         יומיים                                                                              ג)          היום (הכוונה ליום הכפורים)
             ב)         ראש השנה                                                                       ד)          יום השבת
15.        המלה "יומא" נכתבה בלשון:
             א)         עברית קדומה                                                                  ג)          ארמית
             ב)         עברית מקראית                                                               ד)          יוונית


מבחן - פרק שני
שם התלמיד:
1.          כיצד בראשונה ידעו מיהו הכהן הזוכה באחד מהעבודות במקדש?
             א)         ע"י הגרלה                                                                        ג)          ע"י תחרות ריצה לגג המזבח
             ב)         הגדול שבחבורה ראשון                                                     ד)          ע"י אורים ותומים
                         ואחריו בתור
2.          מה חכמים תקנו, שהכהנים יזכו בעבודות במקדש:
             א)         לפי גילם                                                                           ג)          לפי החלטת כהן גדול
             ב)         לפי הגרלה                                                                        ד)          ע"י אורים ותומים
3.          מי הם אנשי בית-אב? קבוצת כהנים שהיו אחראים (בתורם) על עבודה במקדש?
             א)         יום בשבוע                                                                        ג)          כל השנה
             ב)         שבוע                                                                                ד)          פעם בחודש
4.          מי הם אנשי משמר? קבוצת כהנים שהיו אחראים (בתורם) על עבודה במקדש?
             א)         יום בשבוע                                                                        ג)          כל השנה
             ב)         שבוע                                                                                ד)          פעם בחודש
5.          מה היה גובה מזבח העולה?
             א)         10 אמות                                                                          ג)          גובה שולחן רגיל
             ב)         5 אמות                                                                            ד)          מטר         
6.          מהם שתי השמות הנוספים של מזבח הפנימי?
             א)         נחושת והעולה                                                                  ג)          קטורת ונחושת
             ב)         זהב וקטורת                                                                     ד)          קטורת העולה
7.          מהם שני השמות של מזבח החיצון?
             א)         עולה ופנימי                                                                      ג)          זהב ועולה
             ב)         עולה, ונחושת                                                                   ד)          קטורת העולה
8.          הסבר את המושג "מי מדשן (את המנורה)":
             א)         מי צובע את המנורה                                                         ג)          מי מדליק את המנורה
             ב)         מי מנקה את המנורה                                                       ד)          מי שם שמן במנורה
9.          במשנה כתוב "שתי הידיים" הכוונה?
             א)         רגל ימין ורגל שמאל                                                         ג)          שמאל וימין              
             ב)         שתי הרגלים האחוריות                                                    ד)          שתי הרגלים הקדמיות
10.        מה הקטורת מביאה לכהן המקטיר?
             א)         כוח                                                                                   ג)          עושר וברכה
             ב)         חכמה ואריכות ימים                                                        ד)          חכמה
11.        מתי הקטירו את הקטורת בכל יום?
             א)         בבוקר                                                                              ג)          בבוקר ובין הערביים
             ב)         בין הערביים                                                                     ד)          בערב
12.        במשנה כתוב "חג" לאיזה חג הכוונה?
             א)         יום כיפור                                                                         ג)          חג שמחת תורה
             ב)         חג הסוכות                                                                       ד)          מתן מתורה
13.        מתי היה מקריב כוהן גדול מנחת חביתין?
             א)         פעם אחת ביום                                                                 ג)          באותו יום שנמשח לכהן גדול
             ב)         פעמיים בכל יום                                                               ד)          פעם בשנה
14.        מתי היה נסוך יין?
             א)         בחג הסוכות                                                                     ג)          בשבת
             ב)         בזמן הקרבת קרבנות                                                       ד)          בר"ח
15.        מתי היה נסוך המים?
             א)         בכל יום                                                                            ג)          בחג הסוכות
             ב)         בזמן הקרבת קרבנות                                                       ד)          בר"ח
16.        מהו "בזך"?
             א)         שולחן הפנים                                                                    ג)          ספל, קערית או כוס
             ב)         קטורת                                                                             ד)          לחם הפנים
17.        מהי לבונה?
             א)         לבינה                                                                               ג)          ספל לבן
             ב)         סוג של בושם                                                                    ד)          סוג של בנין


18.        כמה לחם הפנים היו:
             א)         שתיים                                                                              ג)          עשרים וארבע
             ב)         שתים עשרה                                                                     ד)          שבעה (כימי השבוע)  
19.        מה פירוש המילה הין?
             א)         מידת היבש                                                                      ג)          לא רוצה
             ב)         מידת הלח                                                                        ד)          לא
20.        מהי מידת הלח בימינו?
             א)         ליטר                                                                                ג)          כארבעים ליטר
             ב)         כששים קילו                                                                     ד)          כששה ליטר

מבחן פרק שלישי
שם התלמיד:
1.          כמה טבילות טובל כהן גדול ביום כיפורים?
             א)         חמש                                                                                 ג)          שניים
             ב)         עשר                                                                                  ד)          ארבע
2.          כמה קידושים מקדש כהן גדול ביום כיפורים?
             א)         חמישה                                                                             ג)          שניים
             ב)         עשרה                                                                               ד)          ארבעה
3.          מהו "בוץ"?
             א)         בגדי זהב                                                                           ג)          בגד זול (מלשון בוז)
             ב)         בגד לבן מפשתן                                                                ד)          בגדי עצמו
4.          מתי לובש הכהן הגדול ביום כיפור "בגדי זהב"?
             א)         בזמן עבודת יום הכפורים                                                 ג)          כאשר אינו עובד את עבודת                                                                       יום הכיפורים
             ב)         בזמן הכנסו לקודש הקודשים                                          ד)          כאשר נמצא בביתו
5.          כמה פעמים נכנס כהן גדול ביום כפורים לקודש הקודשים?
             א)         ארבע פעמים                                                                    ג)          פעם אחת
             ב)         פעמיים                                                                            ד)          אף פעם
6.          מה היו עונים השומעים מפי כהן גדול את שם השם המפורש?
             א)         אמן                                                                                  ג)          ברוך שם כבוד מלכותו לעולם                                                                    ועד.            
             ב)         ברוך הוא וברוך שמו                                                        ד)          יתברך שמו
7.          "בא לו אצל פרו" מדוע נקרא פר כהן גדול בשם פרו?
             א)         כי גדלו בביתו.                                                                 
             ב)         כי בית דין נתנו לו אותו במתנה כדי שיכפר על בנ"י.
             ג)          כי קנה אותו מכספו.
             ד)         אין סיבה
8.          איזה נס נעשה לניקנור?
             א)         לא טבע בים                                                                     ג)          הדלת שתרם למקדש לא טבעה
             ב)         לא הרגוהו שודדי הים                                                      ד)          שהוא חי
9.          על מה היו אחראים "בית גרמו"?
             א)         על הכהנים.                                                                      ג)          על מעשה הקטורת
             ב)         על מעשה לחם הפנים                                                       ד)          על הלויים
10.        מספר משפחות הוזכרו במשנה לשבח מדוע?
             א)         כי היו חשובים ועשירים                                                   ג)          כי היו משפחות כהונה
             ב)         כי תרמו דברים למקדש                                                   ד)          כי היו לויים
                         דברים יקרי ערך
11.        מספר משפחות הוזכרו במשנה לגנאי מדוע?
             א)         כי היו קמצנים                                                                 ג)          כי היו צדוקים          
             ב)         כי לא רצו ללמד אדם שלא                                               ד)          כי היו עצלנים
                          משפחתם את אומנתם
12.        מהו וידוי?
      א)         תשלום כסף                                                                     ג)          אמירת דברים (חרטה על           חטא)      
             ב)         תשלום כפרה על חטא                                                      ד)          קבלת מכות (ככפרה על חטא)


מבחן - פרק רביעי
שם התלמיד:
1.          כמה שעירים קנו ליום הכיפורים?
             א)         שלושה                                                                             ג)          חמישה
             ב)         שניים                                                                               ד)          ארבעה
2.          מהו שעיר המשתלח? (לאן משתלח)?
             א)         לרעות בשדה עד שימות                                                    ג)          לעזאזל
             ב)         למדבר סיני                                                                      ד)          לדיר
3.          מה פירוש המילה "ממרס"?
             א)         מנער ומערב                                                                     ג)          ממיס את הקטורת במים
             ב)         מנער את הבגדים                                                             ד)          רץ
4.          כמה פעמים מקטיר הכהן קטורת ביום הכיפורים והיכן?
             א)         אחד בקודש
             ב)         אחד במזבח הפנימי ושניים בקודש הקודשים
             ג)          פעמיים במזבח הפנימי ואחד בקודש הקודשים
             ד)         אחד בקודש ואחד בחצר
5.          עם אילו בגדים היה מקטיר הכהן הגדול את הקטורת בקודש הקודשים?
             א)         בגדים רגילים                                                                   ג)          בגדי לבן
             ב)         בגדי זהב                                                                           ד)          בבוקר בגדי לבן
                                                                                                                              בין הערביים בגדי זהב
6.          עם אילו בגדים היה מקטיר הגדול הכהן קטורת במזבח הפנימי?
             א)         בגדים רגילים                                                                   ב)          בגדי לבן    
             ג)          בגדי זהב                                                                           ד)          בבוקר בגדי לבן
                                                                                                                              בין הערביים בגדי זהב

מבחן - פרק חמישי
שם התלמיד:
1.          מה היה תפקיד הפרוכת באהל מועד? להבדיל:
א)         בין החצר למשכן                                                                           ג)          מסך לפתח האוהל    
ב)          להבדיל בין הקודש לקודש הקודשים                                            ד)          מסך לפתח החצר
2.          מה היה בקודש הקודשים?
             א)         השולחן                                                                            ג)          ארון העדות
             ב)         מזבח הפנימי                                                                    ד)          לחם הפנים
3.          בבית שני לא היה ארון העדות (בקודש הקודשים) מה כן היה שם?
             א)         לוחות העדות                                                                   ג)          אבן השתיה
             ב)         אבן מכותל המערבי                                                         ד)          לחם הפנים
4.          מה פירוש "שני הבדים"?
             א)         שתי הפרוכות                                                                   ג)          שני המקלות (שמצידי הארון)
             ב)         שני סוגי בגדי כהן גדול                                                     ד)          שני סוגי בגד כהן גדול
5.          "הזאה" פירושה:
             א)         זיעת כוהן גדול                                                                 ג)          זריקת הדם במזבח
             ב)         קבלת הדן                                                                        ד)          רחיצת ידיים ורגלים
6.          מהו ביאור המילה "יסתאב"?
             א)         ימות                                                                                ג)          יפול בו מום
             ב)         ישמין                                                                               ד)          ישבר

מבחן - פרק שישי
שם התלמיד:
1.          למילה "דמים" שני פירושים מה הם?

             א)         דם ושומן                                                                         ג)          כסף וצבע אדום

             ב)         כסף, דם                                                                           ד)          דם וצבע
2.          מהו באור המילה "לקיחה"?
             א)         גניבה                                                                                ג)          קניה
             ב)         נתינה                                                                               ד)          רציחה


3.          מה פירוש המילה "אֵמוּרִים?
             א)         דברים                                                                              ג)          חלקי הקרבן שעולים על המזבח               
             ב)         דִבּוּרִים                                                                             ד)          חלקי הקרבן שאוכלים הכהנים
4.          מה פירוש המילה מָגיס?
             א)         קערה                                                                               ג)          חולצה
             ב)         ספר                                                                                  ד)          כובע
5.          מה פירוש המילה "לנדבה"?
             א)         לצדקה                                                                             ג)          לקרבן שלמי נדבה
             ב)         למעשר                                                                             ד)          לקרבן עולת נדבה

מבחן - פרק שביעי
שם התלמיד:
1.          באיזה חומש נמצא סדר עבודת יום כפור?
      א)         חומש ויקרא פרשת צו פרק ח'                                          ג)          חומש ויקרא פרשת                                                   אחרי-מות פרק ט"ז
             ב)         חומש במדבר פרשת פנחס                                                ד)          חומש שמות פרשת תצוה
2.          כתונת, מכנסים, מצנפת, אבנט הם בגדי:
             א)         כהן הדיוט                                                                        ג)          כהן שעבר
             ב)         כהן גדול                                                                           ד)          מלך וכוהן
3.          שמונת בגדי כהן גדול הם:                                                          
             א)         בגדי כהן הדיוט + חושן ואפוד                                         
             ב)         חושן אפוד מעיל + בגדי כהן הדיוט
             ג)          חושן, אפוד, מעיל, ציץ + בגדי כהן הדיוט
             ד)         בגדי כהן הדיוט + ציץ
4.          מהם ברכות התורה?
             א)         אשר בחר בנו...                                                                
             ב)         אשר נתן לנו את תורתו
             ג)          אשר בחר בנו... ואשר נתן לנו את תורתו...
             ד)         אשר קידשנו במצוותו ונתן לנו את תורה, אשר בחר בנו ונתן לנו את              התורה
5.          מה ברכת העבודה?
             א)         עבודת הקודש                                                                  ג)          ברכת עבודת האדמה
             ב)         ברכת רצה בתפילת י"ח                                                    ד)          ברכת הכהנים
6.          מהי ברכת ההודאה:
             א)         תודה                                                                                ג)          נודה
             ב)         מודים                                                                              ד)          הגומל

מבחן - פרק שמיני
שם התלמיד:
1.          איזה מנעל אסור לנעול ביום כיפור?
             א)         כל סנדל                                                                           ג)          של בד לבן
             ב)         של עור                                                                             ד)          שחור
2.          מהו שִעור "ככתובת הגסה"?
             א)         כזית                                                                                 ג)          כ2/3- ביצה
             ב)         כביצה                                                                               ד)          כאכילה גסה
3.          מהו זמו "אכילת פרס" בימינו?
             א)         כחצי שעה - שעה (מחלוקת בין פוסקי ימינו)                    ג)          30 דקות
             ב)         4 דקות - 9 דקות (מחלוקת בין פוסקי ימינו)                   ד)          שעה
4.          מה דין אדם שאכל במזיד 60 גרם לחם ביום כיפור?
             א)         סקילה                                                                             ג)          קרבן חטאת
             ב)         כרת                                                                                  ד)          חנק
5.          מי היא "החיה"?
             א)         מיילדת                                                                            ג)          אשה בהריון
             ב)         יולדת                                                                               ד)          תינוקת


6.          מי הוא הנקרא בקיא?
             א)         רב                                                                                    ג)          כהן
             ב)         רופא                                                                                ד)          שוחט
7.          מהו בולומס?
             א)         מכת אבן                                                                         
             ב)         מכת שמש                                                                       
             ג)          מחלה וחולשה הבאה לאדם מחמת רעבון
             ד)         מחלה וחולשה הבאה לאדם מחמת עייפות
8.          מהו "כרת"?
             א)         כריתת ראש                                                                     ג)          מיתה בידי אדם
             ב)         מיתה בידי שמים                                                             ד)          שם של ירק
9.          שוגג פירושו:
             א)         חטא בכוונה                                                                     ג)          בכוונה
             ב)         חטא בלי כוונה                                                                 ד)          מזיד
10.        מזיד פירושו:
             א)         בכוונה                                                                              ג)          לא רוצה
             ב)         לא בכוונה                                                                        ד)          עבר עבירה
11.        מה הפירוש עֻבְּרָה?
             א)         אשה שילדה                                                                     ג)          שנה מעוברת             
             ב)         אשה בהריון                                                                     ד)          חודש מעובר             

דף תשובות - מסכת יומא
פרק ראשון:
1)          א                                                2)          ב                                          3)          ג                                 4)         א
5)          ג                                                 6)          ב                                          7)          ג                                 8)         ב
9)          ג                                                 10)        ג                                           11)        ג                                 12)       ג
13)        ב                                                14)        ג                                           15)        ג
פרק שני:
1)          ג                                                 2)          ב                                          3)          א                                4)         ב         
5)          א                                                6)          ב                                          7)          ב                                 8)         ב
9)          ד                                                10)        ג                                           11)        ג                                 12)       ב
13)        ב                                                14)        ב                                          15)        ב                                 16)       ג
17)        ג                                                 18)        ב                                          19)        ב                                 20)       ד
פרק שלישי:
1)          א                                                2)          ב                                          3)          ב                                 4)         ג
5)          א                                                6)          ג                                           7)          ד                                 8)         ג
9)          ב                                                10)        ב                                          11)        ב                                 12)       ג
פרק רביעי:
1)          ב                                                2)          ג                                           3)          א                                4)         ד
5)          ג                                                 6)          ג
פרק חמישי:
1)          ב                                                2)          ג                                           3)          ג                                 4)         ג
5)          ג                                                 6)          ג
פרק שישי:
1)          ב                                                2)          ג                                           3)          ג                                 4)         ג
5)          ד
פרק שביעי:
1)          ג                                                 2)          א                                         3)          ג                                 4)         ג
5)          ב                                                6)          ב
פרק שמיני:
1)          ב                                                2)          ג                                           3)          ב                                 4)         ב
5)          א                                                6)          ב                                          7)          ג                                 8)         ב
9)          ב                                                10)        א                                         11)        ב

תגובה 1:

 1. בע"ה

  עבודת קודש מדהימה! חזק וברוך!!!
  עם זאת אני מבקש להעיר על:
  . 3 א) היכן היה נמצא כהן גדול שבעה ימים לפני יום הכפורים? - בלשכת פלהדרין, בעזרה.
  תיקון: לשכת פלהדרין לא הייתה בעזרה, היא הייתה בצפון עזרת הכהנים מחוץ לשטח המקודש בקדושת "עזרה" ובסמוך ללשכת הגזית בה ישבה הסנהדרין הגדולה (על מיקומה המיוחד של לשכת הגזית ראה דף כה עמוד א).

  ב) מדוע שהה שם ולא בביתו? - כדי שיתקדש ויטהר לפני היום הקדוש - יום הכיפורים.
  תיקון: הכהן לא היה צריך להתקדש כי הוא כבר קודש מרגע מינויו (בשמן המשחה או בשמונה בגדים, תלוי בתקופה).
  אני מציע או לוותר על "שיתקדש" או לכתוב: " מחשש שמא יטמא וכדי להרגיל את הכהן הגדול לעבודות יום הכפורים" עפ"י רש"י במסכת יומא יד. ד"ה הוא זורק את הדם".
  על אף, אני מניח, שהניסוח "כדי שיתקדש ויטהר לפני היום הקדוש" מותאם לילדי ישראל הקדושים כדי לא לפרט את הפרשתו גם מאשתו התיקון נלע"ד קרוב לאמת.

  השבמחק