יום שני, 22 באוגוסט 2011

מסכת ראש השנה - אבנר גדסי

מבחן מסכת ראש-השנה
פרק ראשון
שם התלמיד:
1.          מתי חל ראש השנה לשנים?

             א)         א' אלול                                                               ג)       א' ניסן

             ב)         א' תשרי                                                              ד)       ט"ו בשבט
2.          מתי חלה שנת השמיטה?
             א)         בשנה השישית                                                     ג)       בשנת החמישים
             ב)         בשנה השביעית                                                    ד)       בשנה העשירית
3.          מתי חלה שנת היובל?
             א)         בשנה השישית                                                     ג)       בשנת החמישים
             ב)         בשנה השביעית                                                    ד)       לאחר 93 שנות שמיטה
4.          מתי חל ר"ה לאילנות (לפי ההלכה)?
             א)         א' תשרי                                                              ג)       מחלוקת
             ב)         ט"ו בשבט                                                           ד)       א' בניסן
5.          כיצד נקרא חג השבועות בלשון המשנה?
             א)         חג השבועות                                                         ג)       מתן התורה
             ב)         עצרת                                                                   ד)       חג התורה
6.          כיצד נקרא חג הסוכות בלשון המשנה?
             א)         חג הסוכות                                                           ג)       חג האסיף
             ב)         חג                                                                        ד)       חג הקציר
7.          מהיכן השלוחין היו יוצאים (להודיע על ראש חודש)?
             א)         מבית דין                                                             ג)       מבית דין הגדול בירושלים
             ב)         מבית דין במקום מגורם (להודיע                         ד)       מביתם
                         על ראש חודש)
8.          לאן היו יוצאים השלוחים?
             א)         לערי ישראל                                                         ג)       למצרים
             ב)         לחוץ לארץ (היכן שנמצאים יהודים)                    ד)       למקומות שם נמצאים יהודים
9.          מתי חל פסח קטן?
             א)         בי"ד ניסן                                                             ג)       בחודש אדר א'
             ב)         בי"ד אייר                                                            ד)       בתחילת אדר ב'
10.        מדוע נקרא פסח קטן בשם זה?
             א)         כי הוא חל בחודש חסר                                        ג)       כי ילד קטן שהיה בפסח            ראשון וגדל
                                                                                                               עושה פסח שני
             ב)         כי הוא רק יום אחד                                             ד)       כי ילד קטן חייב בפסח שני
11.        מהן המועדות בחודש תשרי?
             א)         ר"ה וכפור וסוכות                                               ג)       ר"ה כפור וסוכות בלבד
             ב)         סוכות ושמחת תורה                                            ד)       ר,ה, כפור, סוכות, שמחות תורה
12.        "מפני תקנת הקרבן" - איזה קרבן?
             א)         מוסף של שבת                                                     ג)       מוסף של ר"ה
             ב)         מוסף של ר"ח                                                      ד)       מוסף של כפור
13.        מה פירוש "נראה בעליל"?
             א)         הירח נראה ביום 31                                             ג)       הירח נראה בגלוי
             ב)         הירח נראה ביום 30                                             ד)       הירח נראה בט"ו בחודש

פרק שני
שם התלמיד:
1.          מי הם המינים?
             א)         צדוקים                                                                ג)       צדוקים ובייתוסים
             ב)         ביתוסים                                                              ד)       גויים
2.          מי הם שהתגיירו מפחד האריות?
             א)         צדוקים                                                                ג)       כותים
             ב)         ביתוסים                                                              ד)       קראים


3.          כיצד הודעו בית דין לכל עם ישראל על ראש חודש?
             א)         בראשונה על ידי שליחים משקלקלו הכותים על ידי משואות
             ב)         בראשונה היו משיאין משואות
             ג)          משקלקלו הכותים על ידי שליחים
             ד)         בראשונה ע"י משאואות משקלקלו הכותים ע"י שליחים
4.          כיצד קִדשו את החודש?
             א)         בית דין השתכנעו שהיום ר"ח.                             ג)       כל העם עונים אחריו מקודש מקודש                        ב)             ראש בית דין אומר מקודש  ד)         ע"י בגדי לבן
5.          "נראה בזמנו" - מהו הזמן?
             א)         הירח נראה בליל שלשים ואחד                            ג)       נראה בשבת
             ב)         הירח נראה בליל שלושים                                    ד)       הירח נראה בט"ו אדר
6.          מהו ליל עבורו?
             א)         ליל עשרים ותשע                                                 ג)       ליל שלושים ואחד
             ב)         בליל שלשים                                                        ד)       ליל ט"ו

פרק שלישי

שם התלמיד:
1.          בית דין חקרו את העדים והחליטו שהיום ר"ח מה עליהם לומר כדי שיקבע שהיום ר"ח?
א)         אומרים היום ר"ח                                               ג)       אתמול היה סוף החודש
             ב)         אומרים מקודש, מקודש                                     ד)       שולחים שליחים
2.          איזה שופר כשר לתקיעה בראש השנה?
             א)         שופר של איל                                                       ג)       כל שופר שלם
             ב)         שופר של יעל                                                        ד)       רק שופר של ראֵם
3.          מדוע שופר של פרה פסול לתקיעה בר"ה?
             א)         כי הוא קרן                                                          ג)       כך כתוב בתורה
             ב)         כי הוא כבד                                                          ד)       כך גזרו חכמים
4.          כיצד תקעו בשופר בר"ה במקדש?
             א)         אדם תוקע בשופר שהיה מצופה זהב                   
             ב)         שני אנשים וחצוצרות בידיהם אחד מימין התוקע ואחר משמאלו
             ג)          אדם אחד בשופר של איל
             ד)         אדם אחד תוקע בשופר של איל
5.          כיצד תקעו בשופר בר"ה מחוץ למקדש?
             א)         כמו במקדש
             ב)         אדם אחד תוקע בשופר                                       
             ג)          אדם אחד תוקע בשופר ושני בחצוצרה אחת
             ד)         לא תקעו כלל (אלא במקדש בלבד)
6           כיצד תקעו בשופר בתעניות במקדש?
             א)         שניים תוקעים בחצוצרות ואחד בשופר
             ב)         שניים תוקעים בחצוצרות ועוד שניים עם שופרות אחד מימינם ואחד                            משמאלם.
             ג)          כמו שתקעו בר"ה
             ד)         תקעו רק עם חצוצרות
7.          מתי תוקעים בשופר ביום הכפורים?
             א)         בשנת השמיטה                                                    ג)       במוצאי צום יום כיפור
             ב)         בשנת היובל                                                         ד)       במנחה
8.          מדוע תוקעים ביום כפורים בשופר? - כדי להודיע:
             א)         על סיום הצום                                                     ג)       כי כך צוו חכמים
             ב)         על שחרור העבדים                                               ד)       שמתקרב חג הסוכות
                                                                                                               והחזרת האחוזות לבעליהן
9.          אדם עבר בר"ה אחרי בית-הכנסת ושמע קול שופר האם יצא ידי חובה?
             א)         רק אם התוקע חשב עליו                                     ג)       לא
             ב)         אם כיון לבו יצא                                                  ד)       כן
10.        מי פטור ממצות תקיעת שופר ולכן לא יכול להוציא אדם ידי חובתו?
             א)         חרש                                                                     ג)       קטן
ב)         שוטה                                                                   ד)       חרש, שוטה וקטן


פרק רביעי
שם התלמיד:
1.          "במקדש היו תוקעים ולא במדינה" - למה הכוונה במקדש?
             א)         פירוש רש"י כמשמעו                                           ג)       פירוש רש"י בירושלים ופירוש                                                                                רמב"ם במקדש
             ב)         פירוש הרמב"ם בירושלים                                   ד)       פירוש רש"י בירושלים
2.          "במקדש היו תוקעים ולא במדינה" - למה הכוונה במדינה?
             א)         פירוש רש"י בירושלים וכל ערי ישראל.
             ב)         פירוש הרמב"ם כל ערי ישראל לא כולל ירושלים
             ג)          פירוש הרמב"ם ורש"י כל ערי ישראל
             ד)         תשובות א ו-ב נכונות
3.          "כל מקום שיש בו בית-דין" - איזה בית דין הכוונה?
             א)         של 71 חכמים                                                      ג)       של שלושה חכמים
             ב)         של 23 חכמים                                                      ד)       מחלוקת יש אומרים 71 חכמים
                                                                                                               ויש אומרים של 23 חכמים
4.          באיזו עיר ישבה הסנהדרין אחר חורבן בית שני?
             א)         ביבנה ובירושלים                                                 ג)       בירושלים
             ב)         ביבנה ובצפת                                                        ד)       ביבנה
5.          כמה ימים נטלו את הלולב במקדש?
             א)         שבעה                                                                   ג)       הכהנים שבעה וישראל יום אחד
             ב)         הכהנים יום אחד                                                 ד)       כולם יום אחד
6.          כמה ימים נטלו את הלולב במדינה בזמן בית המקדש? 
             א)         שבעה                                                                   ג)       הכהנים שבעה וישראל יום אחד
             ב)         יום אחד                                                              ד)       שמונה
7.          מי תקן אחר חורבן הבית ליטל את ארבעת המנים במדינה שבוע?
             א)         בית הלל                                                              ג)       רבן גמליאל
             ב)         רבן יוחנן בן זכאי                                                 ד)       בית שמאי
8.          כמה ברכות מתפללים בתפילת מוסף של ר"ה
             א)         7 ברכות                                                               ג)       9 ברכות
             ב)         ש"צ 9, יחיד 7                                                      ד)       18 ברכות
9.          כמה ברכות מתפללים בר"ה בתפילת העמידה של שחרית?
א)         7 ברכות                                                               ג)       9 ברכות
             ב)         8 ברכות                                                               ד)       18 ברכות
10.        מתי מברכים את הברכה "ברוך... מלך על כל הארץ מקדש ישראל ויום הזכרון"?
             א)         בכל תפילות ר"ה                                                 ג)       ש"צ בתפילת מוסף של ר"ה
             ב)         בתפילת שחרית ומנחה                                        ד)       יחיד וש"צ בתפילת מוסף של   
                                                                                                               ר"ה
11.        כמה פסוקים של מלכויות אומרים בתפילה בסך הכל?
             א)         שלושה                                                                 ג)       שניים
             ב)         עשרה                                                                   ד)       עשרהדף תשובות - מסכת ראש-השנה
פרק ראשון:
1)          ב                                                2)          ב                                    3)          ג                                    4)       ב
5)          ב                                                6)          ב                                    7)          ג                                    8)       ד
9)          ב                                                10)        ב                                    11)        ד                                    12)     ב
13)        ג                                                
פרק שני:
1)          ג                                                 2)          ג                                    3)          ד                                    4)       ד               
5)          ב                                                6)          ג
פרק שלישי:
1)          ב                                                2)          א                                   3)          א                                   4)       ג
5)          ב                                                6)          ב                                    7)          ב                                    8)       ב
9)          ב                                                10)        ד
פרק רביעי:
1)          ד                                                2)          ד                                    3)          ד                                    4)       ד
5)          א                                                6)          ב                                    7)          ב                                    8)       ג
9)          א                                                10)        א                                   11)        ד


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה