יום שני, 22 באוגוסט 2011

מסכת סוכה - אבנר גדסי

"ושננתם לבניך"
מסכת סוכה
                                                                                            שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:

פרק ראשון

1.       א)      מהו גובה הסוכה הגבוהה ביותר שמותר לבנות והיא כשרה? - עשרים אמה.
          ב)      מה גובה הסוכה הנמוכה שמותר לבנות והיא כשרה? - עשרה טפחים.
          ג)       כמה דפנות צריך להיות בסוכה כדי שתהא כשרה? - שלושה.
2.       מהם שלושת התנאים שיש להקפיד בסכך כשר לסוכה? (משנה ד').
          א)      אינו מקבל טומאה. 
          ב)      גדולו בארץ
          ג)       קצצו אותו (עתה לא מחובר לאדמה).
3.       מהו דין לבוד? (מהו המרחק שצריך להיות כדי שנחזיק את הדבר כדבוק, סגור)? (משנה ט'). פחות משלושה טפחים.
4.       מה דין דופן עקומה? (משנה י') (ראה בחוברת עמוד 14). - פחות מארבע אמות


פרק שני
                                                                                                 שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:

1.       הַגְדֵר מהו יום טוב? - יום האסור מהתורה כיום שבת אולם מותר בבישול.
2.       מדוע אין עולין באילן ואין רוכבים על גבי בהמה בשבת ויום טוב - כי חכמים אסרו שמא יקטוף ענף.
3.       מהי אכילת קבע? - כל האוכל מאכל מחמשת מיני דגן (חִטָה, שעורה, כסומת, שבולת שועל, שיפון) בכמות של ביצה (54 גרם).
4.       מתי יש חובה לאכול לחם בחג הסוכות? בליל ט"ו - (משנה ו').
5.       א)      הגדר מהי מצות עשה שהזמן גרמא? - מצות עשה שתלויה בזמן קבוע מצות עשה שהזמן גרם לחיוּבה.
          ב)      האם נשים פטורות "ממצות ישיבה בסוכה"? - כן, כי היא מצות עשה שהזמן גרמא.
6.              האם תלמידי כתה ב' חייבים במצות ישיבה בסוכה? (משנה ח')
          כן, החיוב מדרבנן כדי לחנכו במצוות.


פרק שלישי
                                                                                                 שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:

1.       למד בע"פ את שמות ארבעת המינים לפי התורה ראה ספר ויקרא פרשת אמור פרק כ"ג פסוק מ'.
          אתרוג               - פרי עץ הדר
          לולב                 - כפת תמרים

           הדס                - ענף עץ עבות

          ערבה                - ערבי נחל
2.       הסבר מהי אַשִרָה? (משנה א') - עץ, אילן, שהשתחוו לו עובדי אלילים (סוג של עבודה זרה).
3.       מה למדו חכמים מהמלים "ולקחתם לכם"? (משניות א,ה). לכם = משלכם
          א)      שאין להשתמש במצוות ארבע המינים גזולים.
          ב)      לא שאולים (ביום הראשון).
4.       "פרי הדר = אתרוג", מה למדו חכמים לענין ארבעת המינים? שאין לקחת יבש למצוה.
5.       הלכה למשה מסיני שפרי עץ הדר הוא אתרוג ולא פרי עץ הדר אַחֵר, כגון תפוז, אשכולית. מהו הרמז שיש לנו? הדר מלשון גר, דר, ורק האתרוג דר (גר) כל השנה בעץ ולא נרקב.
6.       מי אני? דומה לערבה אך פסול למצוה? צפצפה (משנה ג').
7.       כמה לולבים, ערבות, אתרוגים הדסים? (צריכים לקחת למצוה? (משנה ד') - לולב אחד, שתי ערבות, אתרוג אחד, שלושה הדסים.
8.       מה הפירוש:
          א)      אוגדין - קושרים. (משנה ח').
          ב)      "בְּמִינוֺ" - בענפי הלולב, הערבה, וההדס.
9.       מהו הלל? - קריאת פרקים מספר תהילים.
10.     א)      באיזה יום בחג הסוכות יש מצוה לִטֹל ארבעת המינים בכל מקום מהתורה? (משנה י"ב) - ביום ט"ו בתשרי - יום טוב.
          ב)      למד בע"פ את הפסוק מהתורה (ויקרא כ"ג, מ').


פרק רביעי

                                                                                                 שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:

1.       "לולב וערבה ששה ושבעה" הסבר משפט זה. - מצות ארבעת המינים, ומצות זקיפת ערבה במזבח - במקדש, יש שנים שמקיימים ,שבעה ימים ויש שנים שמקיימים ששה ימים.
2.       א)      פַּרֵט את המצוות שבמשנה א' - מספרם שבע ראה בטבלה עמוד 36 בחוברת עבודה על מסכת סוכה.
ב)       הסבר כל מצוה בלשונך - בחוברת עמ' 36.
3.       "מלמדים אותם לומר כל מי שמגיע לולבי בידו הרי הוא לו במתנה" (משנה ד')

          מדוע צריך לומר 'הרי הוא לו במתנה', ולא לדוגמא בהשאלה?

          כי כתוב "ולקחתם לכם ביום הראשון"... (ולמדו חכמים "לכם" = משלכם.
          הערה: יש לחזור וללמוד מי הוא ת"ק בכל משנה (אין ללמוד בע"פ אלא עם ספר פתוח).מסכת סוכה
באורי מילים + מושגים

פרק ראשון
תנא, קמא, אמה, טפח, דופן, חמה, בית-שמאי, בית הלל, חג, נְשָר, סכך כשר, סוכה ישנה, נֶסֶר, מעזיבה, דופן עקומה, לבוד, תעשה ולא מן העשוי, מפקפק, קינוף, נקליטי המטה.

פרק שני
עבד כנעני, יום טוב, חג הסוכות (זמנו), אכילת עראי, פטורים מהסוכה, סעודה, מצות עשה שהזמן גרמא, נאמר, מדבללת, שבות, קטנים, מצטער, ביצה, כותבת, דלי מים, תרי"ג מצוות, מצוות לא תעשה, כַּלָה.

פרק שלישי
מצוה הבאה בעבירה, אשירה, עיר הנדחת, נקטם, נפרצו עליו, לולב, יאגדנו, דיני הר הברזל, דר, הדר, ענבי ההדס, כמושה, בעל, ערבי נחל, ערבי בעל, פרי עץ הדר, כפת תמרים, ענף עץ עבות, קטום, תרומה, תרומה טהורה, מעשר שני, דמאי, עוקץ האתרוג, הלל, מארה, לכפול, לפשוט, לוקח, יום הנץ, תבואה חדשה, חייב (בעניני שבת), הדס וערבה, מצוה, ארבעת המינים מהתורה מדרבנן, צפצפה.

פרק רביעי
ערבה, שמחה (שמחת בית השואבה) נסוך המים, החליל סוכה, שמיני עצרת, אנשי, אנשי משמר, אנשי בית-אב

פרק חמישי
קרבן שלמים, אמורים, עצרת, לחם הפנים, קרבן תמיד.


מבחן - פרק ראשון
שם התלמיד:
הקף את התשובה הנכונה
1.       המילה תנא פירושה:

          א)      חכם ראשון                                                 ג)       משנה

          ב)      חכם                                                            ד)       אמורא
2.       אמה = מידת אורך בערך כ:
          א)      100 ס"מ                                                      ג)       2 טפחים
          ב)      50 ס"מ                                                        ד)       100 מטר
3.       טפח = מידת אורך:
          א)      10 מטר                                                       ג)       8 ס"מ - 10 ס"מ
          ב)      100 ס"מ                                                      ד)       80 ס"מ
4.       דופן = פירושו
          א)      גג                                                                ג)       קיר
          ב)      רצפה                                                          ד)       תקרה
5.       חמה = פירושה:
          א)      שמש                                                           ג)       שמש או ירח (תלוי במה מדובר)   
          ב)      ירח                                                             ד)       תנור חם
6.       בית-שמאי = פירושו:
          א)      בית-מדרש                                                   ג)       תלמידי שמאי
          ב)      ביתו של שמאי                                             ד)       הבת של שמאי
7.       סוכה ישנה = סוכה שבנה אותה סתם:
          א)      לפני ר"ה                                                     ג)       שלושים יום קודם חג הסוכות
          ב)      לפני שנה                                                     ד)       לפני שבועות
8.       חג = פירושו:
          א)      חג הפסח                                                     ג)       חג השבועות
          ב)      חג הסוכות                                                   ד)       ל"ג בעומר
9.       סוכה הגבוהה הכשרה היא סוכה שגובהה:
          א)      21 אמה                                                       ג)       20 אמה
          ב)      20 טפחים                                                    ד)       20 מטר
10.     סוכה נמוכה הכשרה היא סוכה שגובהה:
          א)      10 אמות                                                      ג)       20 אמות
          ב)      עשרה טפחים                                               ד)       12 מטר
11.     נְשָר = פירושו:
          א)      עוף נשר                                                       ג)       כל דבר שנושר
          ב)      עלים הנושרים                                             ד)       עוף שנקרא נשר
12.     סכך כשר צריך להיות:
          א)      מגדולי קרקע                                               ג)       מגדולי קרקע שאינם מקבלים טומאה
          ב)      מגדולי קרקע תלושים שאינם                        ד)       כל דבר טהור
                   מקבלים טומאה
13.     חבילי עצים:
          א)      כשרים לסכך רק אם קשורים                       ג)       אם אינן גדלים   
          ב)      כשרים לסכך רק אם התירן                          ד)       הגדלים בנחל
14.     לדפנות כשרים:
          א)      רק מה שכשר לסכך                                      ג)       כל דבר שיציב ועומד
          ב)      יריעות בד                                                    ד)       כל דבר טהור
15.     נסר (לוח עץ) הרחב ארבעה טפחים פסול לסוכה
          א)      כי הוא לא ענף עץ                                         ג)       כי הוא דומה לרצפת ספינה
          ב)      כי הוא דומה  למיטה                                    ד)       לתקרה
16.     מעזיבה פירושה תקרה:
          א)      שאין עליה טיח של טיט                                ג)       תקרה שעזבו אותה
          ב)      יש עליה טיח של טיט                                    ד)       עם מזגן
17.     מפקפק = פירושו:
          א)      לא בטוח                                                      ג)       מנענע את הלולב
          ב)      מנענע וסותר את כל הנסרים                         ד)       מחזק את הדפנות


18.     דין דופן עקומה: כל שיש בצד הסוכה סכך פסול:
          א)      פחות מארבע אמות                                       ג)       פחות משלושה טפחים
          ב)      פחות מארבעה טפחים                                  ד)       הדופן הראשון התעקמה ברוח
19.     דין לבוד: כל שיש אויר:
          א)      פחות משלושה טפחים                                  ג)       פחות מארבעה טפחים
          ב)      שלושה טפחים                                             ד)       פחות מארבע אמות
20.     "תעשה ולא מן העשוי" דין זה שייך
          א)      לגובה הסוכה                                               ג)       להידור הסוכה
          ב)      לסכך הסוכה                                               ד)       לארבעת המינים
21.     מחצלת עשויה קנים שעשאה לסכך כשרה:
          א)      ששטחה שבעה טפחים ומעלה                        ג)       לא משנה גודלה
          ב)      הקטנה מעשרים אמה                                   ד)       10 אמות

מבחן פרק שני
שם התלמיד:
1.       טבי עבדו של רבן גמליאל היה עבד:
          א)      יהודי                                                          ג)       מצרי
          ב)      כנעני                                                           ד)       אנגלי
2.       עבד כנעני (שקנהו יהודי) חייב במצוות כאשה - מה דינו לענין מצות ישיבה בסוכה?
          א)      חייב                                                            ג)       חייב כשאוכל לחם
          ב)      פטור                                                           ד)       לא ידוע
3.       סוכה שיש בה הרבה סכך שהכוכבים לא נראים מתוכה מה דינה?
          א)      כשרה                                                          ג)       אם לא יכול להכנס לתוכה                                                         גשם פסולה
          ב)      פסולה                                                         ד)       לקטנים פסולה לגדולים כשרה
4.       חג הסוכות חל שבוע. איזה יום הוא יום טוב?
          א)      יום שביעי                                                    ג)       יום ראשון ושביעי
          ב)      יום ראשון                                                   ד)       שלישי
5.       מי פטור מהסוכה:
          א)      רק החולים                                                  ג)       העוזרים לחולים
          ב)      חולים ומשמשיהן                                         ד)       אף אחד
6.       מהי אכילת עראי? - כמות של פת
          א)      פחות מכזית                                                 ג)       ככותבת
          ב)      עד כביצה (כולל)                                          ד)       כגורגרת
7.       מהי סעודה?
          א)      אכילת צהרים                                              ג)       אכילת פת
          ב)      אכילה גסה                                                  ד)       סעודת מצוה
8.       מתי חייב אדם לאכול בחג הסוכות לחם?
          א)      אחת בכל יום של חג הסוכות                         ג)       בלילה הראשון ובלילה האחרון   
          ב)      בליל יום טוב                                               ד)       שבע
9.       מדוע נשים פטורות ממצות סוכה? כי היא מצות:
          א)      עשה שהזמן לא גרמא                                   ג)       לא תעשה
          ב)      עשה שהזמן גרמא                                        ד)       כך אמר משה
10.     מהי מצות עשה שהזמן גרמא?
          א)      מצוה שהאשה גורמת לה                               ג)       מצוה שתלויה בזמן של האשה
          ב)      מצות עשה שזמן קבוע לה                             ד)       אין הסבר ברור
11.     כתה ג' חייבים בסוכה
          א)      מדרבנן                                                        ג)       רק אם אבא בנה סוכה
          ב)      מדאורייתא                                                  ד)       לא
12.     כל פעם שכתוב במשנה "נאמר" מדובר בפסוק שכתוב:
          א)      בתורה                                                         ג)       באחד מספרי התנ"ך
          ב)      בנביאים                                                      ד)       במשנה


מבחן פרק שלישי
שם התלמיד:
1.       מדוע לולב הגזול פסול?
          א)      כי היא מצוה הבאה בעבירה                          ג)       משום שכתוב "ולקחתם לכם"
          ב)      תשובות א-ג נכונות                                       ד)       כי זה לא הדר
2.       כיצד נקרא בתורה "אתרוג"?
          א)      פרי הדר                                                      ג)       פרי עץ הדר
          ב)      אתרוג                                                         ד)       הדר
3.       כיצד נקרא בתורה לולב?
          א)      לולב                                                            ג)       כפת תמרים
          ב)      תמר                                                            ד)       ענף עץ עבת
4.       כיצד נקרא בתורה הדס?
          א)      הדס                                                            ג)       ענף עץ עבת
          ב)      עץ הדס                                                       ד)       הדסה
5.       מהי אשרה?
          א)      עץ נוי                                                          ג)       עץ שעובדים אותו לשם עבודה זרה
          ב)      עץ פרי                                                         ד)       אש - רעה
6.       כמה ערבות לוקחים למצות ארבעת המינים?
          א)      אחת                                                            ג)       שלוש
          ב)      שתיים                                                         ד)       ארבע
7.       כמה לולבים לוקחים למצות ארבעת המינים?
          א)      אחת                                                            ג)       שלוש
          ב)      שתיים                                                         ד)       לא משנה
8.       כמה הדסים לוקחים למצות ארבעת המינים?
          א)      אחת                                                            ג)       שלוש
          ב)      שתיים                                                         ד)       ארבע
9.       חג הסוכות חל בתאריך:
          א)      ט"ו תשרי - כ' תשרי                                     ג)       י"ד תשרי - כ' תשרי       
          ב)      ט"ו תשרי-כ"א תשרי                                    ד)       א' תשרי - ט"ו תשרי
10.     מהי עיר הנדחת - עיר שרוב תושביה עובדים עבודה זרה. מדובר בעיר:
          א)      של גויים                                                      ג)       יהודים וגויים
          ב)      יהודים                                                        ד)       נשים וילדים
11.     אורך הלולב הכשר (לא פחות):
          א)      מארבעה טפחים                                           ג)       אמה
          ב)      שלושה טפחים                                             ד)       מטר
12.     אורך הדס וערבה (כל אחת - לא פחות):
          א)      מארבעה טפחים                                           ג)       אמה
          ב)      שלושה טפחים                                             ד)       מטר
13.     "פרי הדר" - מה למדו חכמים לעניין ארבעת המינים?
          א)      שאין לקחת יבש למצוה                                ג)       שאין לקחת גזול למצוה
          ב)      שיש לקנות ארבעת המינים                           ד)       שיש לקחת אתרוג צהוב
14.     מה למדו חכמים מהמילים "ולקחתם לכם"? שאין להשתמש במצות ארבעת המינים שאולים:
          א)      בכל חג הסוכות                                            ג)       ביום טוב הראשון
          ב)      ביום טוב הראשון וביום השביעי                   ד)       בשבת של סוכות
15.     מה הפירוש אוגדין (קושרין) במינו? קושרין:
          א)      ענפי הלולב והערבה                                      ג)       בענפי הלולב, הערבה, ההדס
          ב)      ענפי הלולב                                                  ד)       בחוט
16.     באיזה יום בחג הסוכות יש מצוה מהתורה לטול ארבעת המינים בכל מקום?
          א)      ביום טוב הראשון                                        ג)       בכל שבעת ימי החג         
          ב)      ביום הראשון והשביעי                                  ד)       ביום שבת
17.     מהו הלל?
          א)      קריאת פרקים מספר תורה                            ג)       שבח לה' שתקן משה רבינו                                   לומר
          ב)      קריאת פרקים מספר תהילים                        ד)       שמחה


18.     מי אני? דומה לערבי נחל אך פסול למצוה?
          א)      הדס                                                            ג)       ערבי בעל
          ב)      צפצפה                                                         ד)       ערבה
19.     מעשר שני אוכלים:
          א)      בכל מקום                                                   ג)       בירושלים
          ב)      בבית המקדש בלבד                                      ד)       בחצר המקדש בלבד


מבחן פרק רביעי
שם התלמיד:
1.       לולב וערבה שבעה - לאיזו ערבה הכוונה?
          א)      אחד מארבעת המינים                                  
          ב)      זקיפת ערבה במזבח במקדש ביום השביעי
          ג)       זקיפת ערבה במזבח - במקדש בכל ימי החג
          ד)      חיבוט ערבה
2.       לולב וערבה ששה ושבעה מה הפירוש ששה ושבעה?
          א)      מספר האושפיזין                                         
          ב)      מספר הימים שמקיימים את המצווה
          ג)       מספר ארבעת המינים (ללא אתרוג ששה עם האתרוג שבעה)
          ד)      שבע מצוות
3.       "נסוך המים" למה הכוונה?
          א)      מצות נטילת ידיים על ידי מים                      
          ב)      מצות נתינת מים במזבח בחג הסוכות
          ג)       מצות נתינת מים במזבח בזמן הקרבת קרבנות
          ד)      טבילה במקוה
4.       החליל חמשה וששה - למה הכוונה החליל?
          א)      כלי נגינה שבהם ניגנו הלויים בזמן הקרבן
          ב)      כלי נגינה שניגנו בזמן שמחת בית השואבה
          ג)       כלי נגינה שניגנו בהם הכהנים
          ד)      שם של איש
5.       מתי היו מתחלפים אנשי משמר?
          א)      בכל יום ראשון                                            ג)       בכל יום שבת
          ב)      בחג הסוכות                                                 ד)       ביום שישי
6.       מי היה אוכל משנים-עשרה הלחם שבמקדש?
          א)      כל הכהנים                                                  ג)       אנשי משמר שיצאו ואנשי                                                                   משמר שנכנסו                                             
          ב)      אנשי משמר שנכנסן                                      ד)       מי ששלח כסף

מבחן פרק חמישי
שם התלמיד:
1.       עצרת הוא חג:
          א)      הפסח                                                          ג)       סוכות
          ב)      שבועות                                                       ד)       שמחת תורה
2.       שמיני עצרת נקרא בלשונינו:
          א)      חג הסוכות                                                   ג)       שמחת בית השואבה
          ב)      שמחת תורה                                                ד)       שבועות
3.       אימורים הם:
          א)      חלקי הקרבן הקרבים במזבח                        ג)       דברים
          ב)      דבורים                                                       ד)       ספורים
4.       לחם הפנים מספרו הוא:
          א)      שתיים                                                         ג)       שתים-עשרה
          ב)      שלוש                                                          ד)       עשרים
5.       קרבן תמיד מקריבים:
          א)      כל יום                                                         ג)       כל שנה
          ב)      כל שבוע                                                      ד)       כל חג


דף תשובות - מסכת סוכה

פרק ראשון

1)       ב                                    2)       ב                          3)       ג                           4)       ג
5)       א                                    6)       ג                           7)       ג                           8)       א
9)       ג                                     10)     ב                          11)     ב                          12)     ב
13)     ב                                    14)     ג                           15)     ב                          16)     ב
17)     ב                                    18)     א                          19)     א                          20)     ב
21)     א

פרק שני

1)       ב                                    2)       ב                          3)       ג                           4)       ב
5)       ג                                     6)       ב                          7)       ג                           8)       ב
9)       ב                                    10)     ב                          11)     א                          12)     ב
פרק שלישי
1)       ב                                    2)       א                          3)       ג                           4)       ד
5)       ג                                     6)       ב                          7)       א                          8)       ג
9)       ב                                    10)     ב                          11)     א                          12)     ב
13)     א                                    14)     ג                           15)     ג                           16)     א
17)     ב                                    18)     ב                          19)     ג

פרק רביעי

1)       ג                                     2)       ב                          3)       ב                          4)       ב
5)       ג                                     6)       ג                          

פרק חמישי

1)       ב                                    2)       ב                          3)       א                          4)       ג
5)       א

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה