יום שני, 29 באוגוסט 2011

מסכת ברכות - אבנר גדסי

"ושננתם לבניך"

מסכת ברכות

                                                                                               שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:
פרקים א-ה

1.       מה פירוש המילים:
א)      תנא = חכם                          ב)    קמא = ראשון.
2.       כאשר: כתובה משנה ללא שם החכם, למי אנו משייכים משנה זאת? - לרבי מאיר.
3.       א)      כמה פרשיות יש בקריאת שמע? שלש.
          ב)      מה שמן? "שמע", "והיה אם שמוע", "ויאמר".
4.       באיזה חומש כתובה:
          א)      פרשת "שמע" - דברים.
          ב)      פרשת והיה אם שמוע" - דברים.
          ג)       פרשת "ויאמר" - במדבר.
5.       מצות קריאת שמע היא מצוה מחכמים או מהתורה? מהתורה.
6.       כתוב בפרשת שמע "ודברתם בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך".
          מאיזו מלה לומדים שצריך לקרוא קריאת שמע?
          א)      בלילה - ובשכבך.
          ב)      בבוקר - ובקומך.
7.       מה פירוש המילים:
          א)      בית שמאי = תלמידי שמאי.
          ב)      בית הלל = תלמידי הלל.
8.       מה הפירוש "יצא"? - יצא ידי חובה, קיים את המצוה.
9.       איזו מצוה כתובה בפרשת "ויאמר"? מצות ציצית.
10.     מצוות עשה = מצוות שצריך לעשות.
11.     מה פירוש "לחתום" - לסיים.
12.     מצות עשה שהזמן גְרָמָהּ = מצות עשה שהזמן גרם לה לבוא, מצות עשה שיש לה זמן קבוע.
13.     באיזה לשון אומרים אנו את המלים:
          א)      תנא,                           ב) קמא,                 ג) אוֺרָיְתָא,
          ד)      רַבָּנַן                           ה) גְרָמָהּ / ארמית.
14.     הסבר את המילים:
          א)      אוֺרָיְתָא - התורה.
          ב)      רַבָּנַן - חכמים.
15.     לתפילת לחש שלוש שמות כתוב את שמן:
          תפילת שמונה עשרה.
          תפילת לחש.
          תפילת עמידה.
16.     כתוב את שמות התפילות שאנו מתפללים כל יום? ערבית, שחרית, מנחה.
17.     מה שם התפילה הנוספת שמוסיפים בראש חודש, שבת, ומועדים? תפילת מוסף
18.     לאן יְכַוֵּן כל אדם את לבו בזמן תפילת שמונה עשרה?
          א)      העומד בחוץ לארץ - לארץ ישראל.
          ב)      העומד בארץ ישראל - לירושלים.
          ג)       העומד בירושלים - לבית המקדש.
          ד)      העומד בבית המקדש - לקודש הקודש.
19.     מה הפירוש "מזכירין גבורות גשמים" - אומרים בתפילה לחש "משיב הרוח ומוריד הגשם".
20.     מה הפירוש "שואלין הגשמים" - מבקשים מה' "תן טל ומטר".
21.     מה הפירוש "העובר לפני התיבה" - שליח ציבור.
22.     מה פירוש המילה "נץ החמה"? - זריחת השמש.
23.     מהו חצות הלילה? - (סוף שעה שישית) תחילת שעה שביעית.
24.     כמה אשמורות יש בלילה? - שלוש.
25.     מה פירוש המילה לחתום? - לסיים בברכה.
26.     כמה ברכות אמרו בזמן המשנה בתפילת עמידה? - שמונה עשרה
27.     כמה ברכות אומרים היום בתפילת י"ח? - תשע עשרה.
28.     איזו ברכה הוסיפו בתפילת י"ח? - למלשינים.
29.     מי תקן ברכה נוספת בתפילה? - שמואל הקטן.

"ושננתם לבניך"
פרק שישי
                                                                                            שם התלמיד:

האב/האם שואלים והבן משיב:

1.       הסבר את ראשי התיבות" מג"ע א"ש. מוציא, מזונות, גפן, עץ, אדמה, שהכל.
2.       כיצד נקראת ברכת המזון בלשון המשנה? שלוש ברכות (משנה ח').
3.       אמור בקצרה את שלוש הברכות הראשונות בברכת המזון? ברכת הזן, ברכת הארץ,
          בונה ירושלים.
4.       א)      מדוע ברכה "מעין שלוש" נקראת בשם זה? כי היא ברכה אחת בה כתובים בקצרה שלוש הברכות הראשונות של ברכת המזון.
          ב)      מה הפירוש "מעין" = כמו.
5.       מהן חמשת מיני דגן? חטה, שעורה, כוסמת, שיפון, שבולת שועל.
6.       מהי הברכה האחרונה שמברכים אחר אכילת:

          א)      פירות העץ והאדמה שלא משבעת המינים - בורא נפשות

          ב)      פירות העץ משבעת המינים - ברכה מעין שלוש (על העץ ועל פרי העץ).
          ג)       עוגה העשויה מקמח של חמשת מיני דגן - ברכה מעין שלוש (על המחיה).
          ד)      פת - ברכת המזון.
7.       אחרי שתית יין מברכים - ברכת מעין שלוש (על הגפן ועל פרי הגפן).
8.       אני יוצא מהכלל, מי אני?
          א)      לפני האכילה מברכים בורא מיני מזונות ולבסוף בורא נפשות - אורז.
                   מהו הסימן? אמן (אורז, מזונות, נפשות).
          ב)      אני מפירות האילן, לא מברכים עלי שהכל ולא בורא פרי העץ. (מלך המשקים) - "יין".
          ג)       אני מפירות האדמה לא מברכים עלי בורא פרי האדמה (מלך האוכל) - פת.
9.       מדוע המברך על פירות העץ בורא פרי האדמה יצא - כי העץ גדל באדמה (והוא לא שקר").
10.     מדוע אם אוכלים לחם עם שוקולד מברכים המוציא? - כי הלחם עיקר והשוקלד טפל.
11.     מהו הכלל של ברכת שהכל? (על מה מברכים שהכל) - על דבר שאין גדולו מן הארץ.
12.     מה שם ת"ק במשניות בפרק שישי -
          (א, ב, ג) רבי מאיר, (ד') רבי יהודה.
          (ה,ו, ז) רבי מאיר, (ח') רבן גמליאל.
13.     כתוב את שם החכמים במשנה ח' לפי הסדר - רבן גמליאל, חכמים, רבי עקיבא, ר' טרפון.
14.     למד בע"פ את
          א)      שמות שבעת המינים, (דברים ח', ח)
          ב)      ברכת בורא נפשות.
          ג)       ברכה מעין שלוש.


"ושננתם לבניך"
פרק שביעי
                                                                                            שם התלמיד:

האב/האם שואלים והבן משיב:

1.       כמה אנשים שאכלו סעודה ביחד חייבים בזימון? שלושה.
2.       כמה אנשים שאכלו סעודה ביחד מוספים בזימון את שֵם הַשֵּם? מעשרה ומעלה.
3.       מי נותן למי תרומה גדולה? בעל הבית לכוהן.
4.       מי נותן למי מעשר ראשון? בעל הבית ללוי.
5.       מי נותן למי תרומת מעשר? הלוי לכוהן.
6.       א)      מי אוכל מעשר שני? - בעל הבית.
          ב)      היכן אוכל אותו? בירושלים.
7.       מהו טבל? גדולי קרקע שלא הפרישו מהם תרומות ומעשרות.
8.       מי הוא נכרי? גוי.
9.       לאיזה עבדים הכוונה בפרק ז' משנה ב' - הכוונה לעבדים כנענים שחייבים במצוות כאשה.


"ושננתם לבניך"
פרק שמיני
                                                                                        שם התלמיד:

האב/האם שואלים והבן משיב:
1.       מהי ברכת היום בשבת? ברוך... מקדש השבת.
2.       מהי ברכת היין? ברוך... בורא פרי הגפן.
3.       "מוזגין את הכוס" - ממלאים את הכוס יין.
4.       "נוטלין ידיים"
          משנה ב' - נטילת ידיים לפני הסעודה.
          משנה ד' - מים אחרונים.
5.       כסת - כרית.
6.       מכבדין את הבית - מנקים את המקום שאכלו שם מפרורי אוכל.
7.       נר - ברכת בורא מאורי האש.
8.       בשמים - ברכת בורא מיני בשמים.
                          
9.       מזון –       במשנה ה הפירוש: אוכל.
                          במשניות ז,ח הפירוש: ברכת המזון
10.     הבדלה - ברוך... המבדיל בין קודש לחול.
11.     עד כדי שיתעכל המזון במעיו:
          יש אומרים 72 דקות (אחרי שסיים לאכל)
          יש אומרים 75 דקות (אחרי שסיים לאכול).


"ושננתם לבניך"
פרק תשיעי
                                                                                          שם התלמיד:
האב/האם שואלים והבן משיב:
1.       הברכה שמברך:
          א)      הרואה: מקום שנעשו בו נסים לישראל -
                   ברוך שעשה נסים לאבותינו במקום הזה.
          ב)      הרואה: מקום שנעשה לו נס - ברוך שעשה לי נס במקום הזה.
          ג)       הרואה: מקום שנעקרה ממנו עבודה זרה -  ברוך שעקר עבודה זרה מארצנו
2.       הברכות שנוהגים לברך:
          א)      הרואה: זיקין, זוועות (רעידת אדמה), רוחות (שבאים בסערה וזעף) -
                   ברוך שכוחו וגבורתו מלא עולם.
          ב)      הרואה: ברקים ברוך עושה מעשה בראשית
          ג)       השומע: רעמים - ברוך שכוחו וגבורתו מלא עולם.
          ד)      הרואה: (אחד לשלושים יום) הרים, גבעות, ימים, נהרות, מדבריות  -
                   ברוך... עושה מעשה בראשית.
          ה)      הרואה: (אחד לשלושים יום) את הים הגדול ברוך עושה הים הגדול.
                   *      מהו הים הגדול? - יש אומרים ים התיכון, יש אומרים האוקינוס.
3.       השומע בשורות טובות:
          א)      (יש לו שותף לבשורה) - ברוך... הטוב והמטיב.
          ב)      אין לו שותף - ברוך... שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה.
4.       השומע בשורות רעות: ברוך... דיין האמת.
5.       קנה כלים חדשים - מברך: ברוך... שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה.


מסכת ברכות

באורי מילים + מושגים

פרק א' - מאימתי, אשמורה, חצות, עמוד השחר, נץ החמה, קורין, בית-שמאי, בית-הלל, שקיעת החמה, צאת הכוכבים הטתי, תנא, קמא, לסטים, שחר, ערב, ברכה ארוכה, ברכה קצרה, לחתום.
              *      (מה שמו של בן זומא)? שמעון.
              *      בן כמה שנים היה רבי אלעזר בן עזריה שנתמנה לנשיא?.

פרק ב' - יצא, בפרקים, אמצע, יראה, משיב שואל מפני הכבוד. ברכות ק"ש בשחרית (יוצר אור, אהבת עולם/אהבת רבא, אמת ויציב). ברכות ק"ש בערבית (יוצר המאורות אהבת עולם - הבוחר בעמו ישראל באהבה, אמת ואמונה, השכבינו - גאל ישראל). תרי"ג מצוות, מצות עשה, מצוות לא תעשה, רמ"ח מצוות עשה, שס"ה מצוות לא תעשה, שמן של פרשיות ק"ש, עול מלכות שמים, עול מצוות, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד (אומרים בשקט), אֻמָנִים, נדבך, אבל, אסטניס תפילה.

פרק ג' -  קטנים, עבדים, הרהור, מזון, מצות עשה שהזמן גרמא, אמה.

פרק ד' - שמות תפילת י"ח (עמידה, לחש, תפילת י"ח), הברכה הנוספת בתפילת י"ח (למלשינים), שמות התפילה ביום חול, שבת ר"ח ומועדים, כוון פני המתפלל תפילת י"ח (העומד בחוץ לארץ, בישראל, בירושלים, בבית המקדש).

פרק ה' - כובד ראש, גבורות גשמים, שואלין גשמים. הבדלה, הודאה, העובר לפני התיבה.

פרק ו' -   אילן, ברכות הנהנין = מג"ע א"ש, שבעת המינים, חמשת מיני דגן.
              עיקר ותפל, שלש ברכות (ברכת המזון) מעין שלש, בורא נפשות.

פרק ז' - זמון, כביצה, כזית טבל, נכרי.

פרק ח' -           ברכת היום (בשבת - מקדש השבת), ברכות ההבדלה (יבנ"ה), כותי.

פרק ט' - ברכת שהחיינו, ברוך שכוחו וגבורתו מלא עולם, ברוך עושה מעשה בראשית, ברכת הקשת, ברוך שעשה את הים הגדול.


מסכת ברכות
מבחן פרקים א-ה
שם התלמיד:
1.         מה פירוש המילה "תנא"?

          א)      ראשון                                                         ג)       חכם ראשון

          ב)      חכם                                                            ד)       שמו של רבי יהודה הנשיא

2.       מה פירוש המילה "קמא"?
          א)      ראשון                                                         ג)       חכם ראשון

          ב)      חכם                                                            ד)       שני

3.       מה פירוש המילה "אורייתא"?
          א)      תורה                                                           ג)       חכמים
          ב)      תנ"ך                                                           ד)       דרבנן
4.       מה פירוש המילה "רבנן"?
          א)      תורה                                                           ג)       חכמים
          ב)      תנ"ך                                                           ד)       דרבנן
5.       מה פירוש המילה "יצא"?
          א)      יצא מבית המדרש                                        ג)       קיים את המצוה
          ב)      יצא ידי חובה                                               ד)       יצא מביתו
6.       באיזו שפה אנו אומרים את המילים תנא, קמא, אורייתא, רבנן?
          א)      עברית                                                         ג)       אנגלית
          ב)      ארמית                                                        ד)       עברית קדומה
7.       מה פירוש המילים "בית שמאי"?
          א)      ביתו של שמאי                                             ג)       תלמידי שמאי
          ב)      בית המדרש                                                 ד)       בניו של שמאי
8.       כמה פרשיות יש בקריאת שמע?
          א)      ארבע                                                          ג)       בבוקר שלוש
          ב)      בערב שתיים                                                ג)       שלוש
9.       באיזה חומש נמצאת פרשת "שמע"?
          א)      במדבר                                                        ג)       שמות
          ב)      דברים                                                         ד)       בראשית
10.     באיזה חומש נמצאת פרשת "ויאמר"?
          א)      בראשית                                                      ג)       שמות
          ב)      דברים                                                         ד)       במדבר
11.     באיזה חומש נמצאת פרשת "והיה אם שמוע"?
          א)      בראשית                                                      ג)       שמות
          ב)      במדבר                                                        ד)       דברים
12.     כאשר כתובה משנה ללא שם של חכם, למי אנו משייכים זאת?
          א)      לרבי שמעון                                                 ג)       לרבי מאיר
          ב)      לרבי יהודה                                                 ד)       לרבי ישמעאל
13.     מצות קריאת שמע היא מצוה מהתורה או מדרבנן?
          א)      בבוקר מהתורה                                            ג)       תשובות א ו-ב נכונות
          ב)      בערב מדרבנן                                               ד)       מהתורה
14.     מאיזו מילה לומדים שצריך לקרוא קריאת שמע בלילה?    
          א)      בשכבך ובקומך                                            ג)       בשכבך
          ב)      בלכתך בדרך                                               ד)       ודברתם בם
15.     מאיזו מילה לומדים שצריך לקרוא קריאת שמע בבוקר?
          א)      בשכבך ובקומך                                            ג)       ודברתם בם
          ב)      בלכתך בדרך                                               ד)       ובקומך
16.     מהי "מצות עשה"?
          א)      מצוה שאסור לקיימה                                   ג)       מצוה שתלויה בזמן
          ב)      מצוה שחייבים לעשותה                                ד)       מצוה של חכמים
17.     מהי מצות עשה שהזמן גרמהּ?
          א)      מצוה שחייבים לעשות                                  ג)       מצוה שגם הילדים חייבים לקיים
          ב)      מצוה שגברים ונשים חייבים לעשות              ד)        מצוה  עשה שיש זמן מסויים שצריך
                                                                                                לקיימה


18.     מהם השמות הנוספים של תפילת שמונה עשרה?
          א)      תפילת לחש ותפילת עמידה                            ג)       תפלת תשע עשרה ותפילת
          ב)      תפילת עמידה                                               ד)       תפילת לחש, תפילת עמידה
19.     כמה ברכות אמרו בזמן המשנה בתפילת עמידה?
          א)      תשע עשרה ברכות                                        ג)       עשר ברכות
          ב)      שמונה עשרה ברכות                                     ד)       עשרים ברכות
20.     כמה ברכות אנו אומרים בתפילת י"ח?
          א)      שמונה עשרה ברכות                                     ג)       עשרים ואחד ברכות
          ב)      עשרים ברכות                                              ד)       תשע עשרה ברכות
21.     איזו ברכה הוסיפו בתפילת י"ח?
          א)      אבות                                                           ג)       ברכנו
          ב)      שמע קולנו                                                   ד)       למלשינים
22.     מי תקן ברכה נוספת בתפילת י"ח?
          א)      יצחק אבינו                                                  ג)       אברהם אבינו
          ב)      רבי יהודה הנשיא                                         ד)       שמואל הקטן
23.     מתי לא מתפללים תפילת מוסף?
          א)      בראש חודש                                                 ג)       במועדים
          ב)      בשבת                                                          ד)       ביום רגיל
24.     מי מכוון את לבו בזמן תפילת שמונה עשרה לארץ ישראל?
          א)      כל אדם                                                       ג)       המתפלל בחוץ לארץ
          ב)      המתפלל בירושלים                                       ד)       כהן גדול
25.     מי מכוון את לבו בזמן תפילת שמונה עשרה לירושלים?
          א)      כל אדם                                                       ג)       המתפלל בחוץ-לארץ
          ב)      המתפלל בירושלים                                       ד)       המתפלל בארץ ישראל
26.     מי מכוון את לבו בעת תפילת שמונה עשרה לבית המקדש?
          א)      כל אדם                                                       ג)       המתפלל בחוץ לארץ
          ב)      המתפלל בירושלים                                       ד)       כהן גדול
27.     מה פירוש "מזכירין גבורות גשמים" (מה אומרים בתפילה)?
          א)      מוריד הטל                                                  ג)       משיב הרוח ומוריד הגשם
          ב)      ותן טל ומטר                                                ד)       משיב הרוח
28.     מה הפירוש "שואלין גשמים" (מה אומרים בתפילה)?
          א)      מוריד הטל                                                  ג)       משיב הרוח ומוריד הגשם
          ב)      ותן טל ומטר                                                ד)       משיב הרוח
29.     מה הפירוש "העובר לפני התיבה"?
          א)      חזן                                                             ג)       נח ובניו
          ב)      נגר                                                              ד)       שליח ציבור
30.     מה פירוש המילה "נץ החמה"?
          א)      שקיעת החמה                                              ג)       צאת הכוכבים
          ב)      חצות היום                                                  ד)       זריחת השמש

מבחן - פרקים שישי-תשיעי
שם התלמיד:
1.       ראשי התיבות מג"ע א"ש - מתיחס:
          א)      לברכות ההבדלה                                          ג)       ברכת שהחיינו
          ב)      לברכות הנהנין                                             ד)       ברכות הקידוש
2.       ברכת הנהנין הכוונה
          א)      לברכת המזון                                               ג)       לכל הברכות שמברכים לפני                                                       אכילה ושתיה
          ב)      המוציא לחם                                                ד)       לכל הברכות שמברכים אחר                                                      אכילה ושתיה
3.       מהי הברכה שמברכים לפני אכילת ענבים?
          א)      בורא פרי הגפן                                             ג)       בורא מיני מזונות
          ב)      בורא פרי העץ                                              ד)       בורא פרי האדמה
4.       אילן פירושו:
          א)      שיח                                                            ג)       עץ
          ב)      שם של ירק                                                  ד)       עגבניה
5.       מהי הברכהשמברכים  לפני אכילת ירקות?
          א)      בורא פרי האדמה                                         ג)       שהכל
          ב)      בורא פרי העץ                                              ד)       בורא מיני מזונות
6.       מהי הברכה שמברכים  על מאכל שאין גדולו מן הארץ?
          א)      הגפן                                                            ג)       שהכל
          ב)      אדמה                                                          ד)       ברכת המזון
7.       מהי הברכה שמברכים  לפני שתיית חלב היא:
          א)      הגפן                                                            ג)       שהכל
          ב)      העץ                                                             ד)       בורא נפשות רבות
8.       מהם היוצאים דופן הוא:
          א)      ענבים, תפוזים, תאנים                                  ג)       זית, ענבים, תאנים
          ב)      ענבים, תאנים, רמונים                                  ד)       רמונים, תמרים, תאנים
9.       הגישו לפני שמעון תאנים ותפוזים - הוא רוצה לאכול משניהם. מה יאכל ראשון?
          א)      מה שרוצה                                                   ג)       תאנים
          ב)      תפוזים                                                        ד)       מה שהוא אוהב
10.     פירוש המלה "מזון" הוא:
          א)      ברכת המזון                                                 ג)       יין
          ב)      ברכת המוציא                                              ד)       אוכל
11.     בלשון המשנה קוראים ללחם בשם:
          א)      פרפרת                                                         ג)       פיתה
          ג)       פת                                                              ד)       לחם
12.     מה הם יוצאי הדופן?
          א)      חטה, שעורה, בוטנים                                   ג)       שיפון, שבולת שועל, כוסמת
          ב)      חטה, שעורה, כוסמת,                                   ד)       שעורה, שבולת שועל,                                           שבולת שועל,                   שיפון
13.     מהי הברכה שמברכים  אחר אכילת עוגה (העשוייה מקמח חמשת מיני דגן)?
          א)      נפשות                                                         ג)       ברכת המזון
          ב)      על המחיה                                                    ד)       בורא פרי העץ    
14.     מהי הברכה שמברכים  אחר שתיית יין?
          א)      ברכת המזון                                                 ג)       בורא נפשות רבות
ב)       בורא פרי העץ                                                       ד)       ברכת מעין שלש
          (על הגפן ועל פרי הגפן)
15.     מהי הברכה שמברכים  שמברכים אחר אכילת פירות (לא משבעת המינים)?
          א)      מעין שלש                                                    ג)       בורא פרי האדמה
          ב)      בורא נפשות                                                 ד)       ברכת המזון
16.     מי אני? לפני שאוכלים אותי מברכים מזונות ואחר האכילה נפשות:
          א)      דייסא                                                         ג)       אורז
          ב)      גלידה                                                          ד)       קוסקוס
17.     מי אני? מלך המשקים וברכה מיוחדת תקנו לי חכמים
          א)      קולה                                                           ג)       יין
          ב)      חלב                                                            ד)       ארבע כוסות בליל הסדר
18.     מדוע המברך על פירות העץ בורא פרי האדמה יצא ידי חובה?
          א)      כך אמר ר"ש בר יוחאי                                 ג)       כי כך תקנו חכמים לברך על                                           פירות העץ
          ב)      כי העץ גדל באדמה                                       ד)       כך אמר ה' (והוא לא שקר)
19.     מדוע כאשר אוכלים לחם עם שוקולד מברכים המוציא ולא שהכל?
          א)      כך אמר ה'                                                   ג)       כי הלחם עיקר והשוקולד טפל
          ב)      ככה נהגו                                                     ד)       כי אוהבים יותר לאכול שוקולד
20.     כמה אנשים שאכלו סעודה ביחד חייבים בזימון?
          א)      מעשרה ומעלה                                             ג)       רק עשרה ומעלה
          ב)      שניים                                                          ד)       משלושה ומעלה
21.     כמה אנשים שאכלו סעודה ביחד מוסיפים בזימון את שֵם הַשֵּם?
          א)      מעשרה ומעלה                                             ג)       רק עשרה ומעלה
          ב)      שניים                                                          ד)       משלשה ומעלה
22.     מי הוא נכרי?
          א)      יהודי                                                          ג)       גוי
          ב)      כותי                                                            ד)       כל איש
23.     מהי ברכת היום בשבת?
          א)      ברוך... מקדש ישראל והזמנים                      ג)       ויכולו השמים והארץ
          ב)      ברוך... מקדש השבת                                    ד)       הקידוש בליל שבת
24.     מה פירוש המשפט "מוזגין את הכוס"?
          א)      ממלאים את הכוס                                        ג)       ממלאים את הכוס יין
          ב)      ממלאים את הכוס שתיה                               ד)       רוחצים את הכוס
25.     מה פירוש המילה כסת?
          א)      עט לכתיבה                                                  ג)       מיטה
          ב)      כרית                                                           ד)       שולחן
26.     במשנה כתוב: "נר" לאיזו ברכה הכוונה?
          א)      ברכת מאורי האש- בקדוש                            ג)       מצוה להדליק נר בכל יום
          ב)      ברכת מאורי האש - בהבדלה                         ד)       מצוה להדליק נר בכל חג ושבת
27.     "עד כדי שיתעכל המזון שבמעיו" - זמנו הוא:
          א)      שעתיים                                                       ג)       שתי הפסקות
          ג)       כ72- דקות                                                   ד)       מארוחה לארוחה
28.     מה מברך הרואה ברק?
          א)      ברוך הוא וברוך שמו                                    ג)       ברוך עושה מעשה בראשית
          ב)      אתה גבור לעולם ה'                                      ד)       ברוך עושה את ברק.
29.     מה מברך השומע רעמים?
          א)      ברוך עושה הרעם                                         ג)       אתה גבור לעולם ה'
          ב)      ברוך שכוחו וגבורתו מלא עולם                     ד)       לא מברך כלל כי הוא מפחד
30.     מה מברך הקונה דברים חדשים?
          א)      ברוך הוא                                                    ג)       לא מברך כלל
          ב)      ברוך... שהחיינו וקיימנו...                            ד)       מברך רק אם הוא רוצה
31.     מה פירוש ראשי התיבות יבנ"ה הוא:
          א)      העיר יבנה                                                   ג)       יין בשמים, הבדלה, נר
ב)       יבנה ויתכונן המקדש                                             ד)       יין בשמים, נר, הבדלה

דף תשובות - מסכת ברכות

פרקים א-ה

1)       ב                               2)       א                               3)       א                          4)     ג
5)       ד                               6)       ב                               7)       ג                           8)     ג
9)       ב                               10)     ד                               11)     ד                          12)   ג
13)     ד                               14)     ג                                15)     ד                          16)   ב
17)     ד                               18)     ד                               19)     ב                          20)   ד           
21)     ד                               22)     ד                               23)     ד                          24)   ג
25)     ד                               26)     ב                               27)     ג                           28)   ב
29)     ד                               30)     ד
פרקים ו-ט'
1)       ב                               2)       ג                                3)       ב                          4)     ג
5)       א                               6)       ג                                7)       ג                           8)     א
9)       ג                                10)     ב                               11)     ג                           12)   א
13)     ב                               14)     ד                               15)     ב                          16)   ג
17)     ג                                18)     ב                               19)     ג                           20)   ד
21)     א                               22)     ג                                23)     ב                          24)   ג
25)     ב                               26)     ב                               27)     ג                           28)   ג
29)     ב                               30)     ב                               31)     ד

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה